Gemeenteraads­verkiezingen 21 maart 2018

Test uw politieke voorkeur aan de hand van 29 stellingen

Deze partijen doen mee

1. Stationsstraat

Maastricht moet de Stationsstraat opnieuw inrichten tot levendige entree van de stad.

Wat vinden de partijen?

Eens

Senioren Partij Maastricht

"De SPM vindt dat na het gereedkomen van de NS-rijwielstalling herinrichting van de stationsstraat aan de orde is. Een fietsparkeerverbod op het Stationsplein en de Stationsstraat (dan wel aanvullende fietsenrekken in de Wilhelminasingel) en waar mogelijk terrassen kunnen daar onderdeel van uitmaken."

CDA

"Dit is inmiddels al grotendeels gerealiseerd. Er moet worden gehandhaafd op de vele fietsen die nog bovengronds worden gestald. Wat het CDA betreft mag het parkeren in de fietsenstalling gratis zijn. "

D66

"Voor vele bezoekers is de Stationsstraat de eerste kennismaking met de stad. Deze straat wil D66 ombouwen tot een "Ramblas" van Maastricht met terrasjes en zonder de vele geparkeerde auto's. Er is ruim voldoende draagvlak bij de ondernemers."

SP

"Wij willen geen grootschalige (prestige)projecten. Wel een gedegen aanloopstratenbeleid, met een centrale rol voor de stationsstraat. "

GroenLinks

"Elke dag lopen vele duizenden mensen van het station vol verwachting door de stationsstraat Wijck binnen en over de brug naar de binnenstad. Dat verdient een koninklijke entree. Het zijn zoveel mensen dat we moeten kiezen. Voetgangers, fietsers en openbaar vervoer gaan dan vóór auto’s op parkeerplekken. We maken brede trottoirs en voor de fietsers hebben we een fantastische ondergrondse fietsenstalling. Het stationsplein is mooier dan ooit en een feest om overheen te lopen. "

Partij Veilig Maastricht

"De Stationsstraat is voor veel toeristen de eerste kennismaking met de stad. Deze entree is nu rommelig. Een nieuwe inrichting levert een levendige entree op. "

VVD

"Veel gebruikers van bus en trein komen Maastricht binnen door de Stationsstraat."

Maastrichtse Volkspartij

"De Stationsstraat verlevendigen door de ruimte voor voetgangers en fietsers te optimaliseren en het autoverkeer inclusief parkeren te minimaliseren. "

M:OED

"De Stationsstraat komt het best tot haar recht als autoluwe straat met de focus op openbaar vervoer. Zo creëren we een goede entree voor de hele stad."

50PLUS

"Een mooie entree is een visitekaartje voor de stad en stimuleert toerisme."

Sociaal Actieve Burgerpartij

"Wij hebben niet meer veel te willen op dit gebied: de entree van de nieuwe fietsenstalling is op deze plek gemaakt. Ons inziens had deze op een andere plek moeten komen."

PVV

"De Stationsstraat is een visitekaartje van Maastricht. Gelet op de historische panden is het van belang dat de straat heringericht wordt. Zodat het karakter van dat deel van de stad bewaard blijft."

Geen van beide

Liberale Partij Maastricht

"De Stationsstraat is een van de weinige overgebleven historische straten in de stad met een mooie uitstraling, zo’n straat moeten we koesteren. Moderniseren tast in onze ogen het karakter van de straat aan. Het is nu ook al een levendige straat. Een mooie stadsentree ervan maken had door het creëren van terrassen in het middenstuk gekund. Dit is niet gebeurd. "

Oneens

PvdA

"Veilige verlevendiging kan alleen als de stadsbussen omgeleid worden via de Sint Maartenslaan. Hierdoor zal deze straat overbelast worden en dat zal ten koste van de leefbaarheid en de veiligheid gaan."

2. Woningbouw middeninkomens

Er moeten vooral woningen worden gebouwd voor mensen met een middeninkomen.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Het aanbod van woningen voor middeninkomens is onvoldoende. De Groene Loper en Belvédère zijn goede locaties om deze woningen te bouwen. Doorstroom van huur naar koop wordt hierdoor bevorderd en scheefwonen wordt zo verminderd. Starters krijgen meer kansen op de woningmarkt."

VVD

"Er is grote vraag naar woningen in het middensegment. Door meer te bouwen in het middensegment komt de doorstroom op de woningmarkt meer op gang."

Liberale Partij Maastricht

"Aanbod moet op de vraag aansluiten en dat is nu niet het geval. Daarom vinden veel woningzoekenden geen huis. De betaalbare woningen zijn schaars en de bouwverenigingen verkopen veel woningen en bouwen er nauwelijks bij, daardoor is er een krapte."

M:OED

"De woningnood in Maastricht is hoog. Met meer ruimte voor middeninkomens maken we ook plaats voor ouderen en studenten."

50PLUS

"Mensen met een middeninkomen verdienen te veel voor een sociale huurwoning en er is te weinig aanbod in de vrije sector. Aandacht voor levensbestendige woningen en afstemmen op de behoefte zodat betaalbaar wonen mogelijk blijft."

Sociaal Actieve Burgerpartij

"Willen wij de afgestudeerden aan onze stad binden dan dient er werk en voldoende goed woonaanbod voor deze groep te zijn. Deze groep zal een midden- en hoger inkomen hebben. Wij willen tevens het aanbod sociale huurwoningen uitbreiden voor de doelgroep met een laag inkomen."

Geen van beide

GroenLinks

"Als het nodig is voor middeninkomens te bouwen dan doen we dat, maar het is geen doel op zich. We baseren ons op de ontwikkeling van de bevolking en regionale afspraken en kijken wat nodig is. Het blijft belangrijk dit te matchen met de werkelijkheid van mensen die woonruimte zoeken. "

Oneens

Senioren Partij Maastricht

"De SPM is voor een evenwichtig woningaanbod met meer aandacht voor betaalbaar levensbestendig wonen, sociale woningbouw voor mensen met de lage inkomens én woningen voor mensen met een middeninkomen."

CDA

"Er moet worden gebouwd voor de groepen die het nodig hebben. Naast gezinswoningen dienen er meer seniorenwoningen te worden gebouwd. Ook moeten er meer betaalbare studentenkamers op campuslocaties worden gerealiseerd. "

D66

"Provincie en gemeenten hebben plannen op elkaar afgestemd om de juiste hoeveelheid woningen voor de juiste doelgroepen te bepalen. Deze plannen zijn leidend voor D66. Uiteraard dienen deze plannen bijtijds te worden geëvalueerd. Zoals het er nu naar uitziet is er geen tekort aan woningen voor mensen met middeninkomens."

SP

"Er is een tekort aan woningen over de hele linie. Behalve (huur)woningen voor middeninkomens is er ook een grote behoefte aan sociale woningbouw. Er moeten meer sociale huurwoningen komen voor lage inkomens. "

Partij Veilig Maastricht

"Er moeten vooral sociale en betaalbare huurwoningen gebouwd worden voor mensen met een laag inkomen."

Maastrichtse Volkspartij

"De woningbouw vraagt een evenwichtig beleid met een gedegen en haalbare financieel/economisch aanpak naar de (toekomstige) doelgroepen toe. "

PVV

"De PVV staat voor een passend woningbouwbeleid. Dit wil zeggen dat er gebouwd wordt naar behoefte. Dus zowel voor starters als voor senioren, de sociale woningbehoefte en voor de middeninkomens."

3. Grofvuil

De gemeente moet grofvuil één keer per jaar gratis aan huis ophalen.

Wat vinden de partijen?

Eens

Senioren Partij Maastricht

"Bij de uitvoering van het afvalbeleidsplan dient het huidige hoge serviceniveau verder versterkt te worden. Gerelateerd aan het aantal inwoners zou Maastricht met een milieupark minder kunnen volstaan; de opbrengsten kunnen worden ingezet om het huidige serviceniveau te versterken (bijv. ophaaldienst aan huis voor grof huishoudelijk afval)."

CDA

"Het CDA heeft dit eerder voorgesteld, het gaat verrommeling en dumping tegen. Het stelt ieder huishouden in de gelegenheid groot grofvuil af te laten voeren, dat niet gemakkelijk te vervoeren is."

PvdA

"Voor mensen met een kleine beurs of zonder auto is de drempel zeer hoog om grofvuil weg te brengen of te laten ophalen. Het voorstel draagt bij aan het voorkomen van dumping van grofvuil en afval."

Partij Veilig Maastricht

"Partij Veilig Maastricht gaat daarin nog een stap verder en wil dat eenmaal per maand grof vuil gratis opgehaald wordt om zwerfafval te verminderen."

Maastrichtse Volkspartij

"Voor ouderen en mensen zonder auto of kleine beurs is het wegbrengen van grofvuil ondoenlijk. De verwachting is dat hiermee ook illegale dumping zal afnemen."

Liberale Partij Maastricht

"De gemeente zou meer voor de burger moeten doen: ze biedt steeds minder service aan terwijl de tarieven stijgen, zelfs als er alleen maar geïndexeerd wordt. Een van de duidelijke voorbeelden is de enorme bezuiniging op groen en planten in de openbare ruimte. Rotonden en pleinen worden verhuurd, perken opgeruimd en er komt gras voor terug. Dat zou teruggedraaid moeten worden en het aanbieden en ophalen van grofvuil zou ook als service aangeboden moeten worden, de burger betaalt genoeg belasting."

M:OED

"Een toegankelijk afvalbeleid is belangrijk voor de toekomst van de stad. Op deze manier komt er minder zwerfafval en kan meer worden gerecycled."

50PLUS

"Voor degene die vrijstelling hebben van afvalstoffenheffing."

PVV

"Gelet op de hoge kosten van de afvalstoffenheffing en de problemen met sluikstorten, draagt het eenmaal per jaar gratis ophalen van grofvuil bij aan de leefbaarheid en aan de bestrijding van overlast door ongedierte. "

Geen van beide

Sociaal Actieve Burgerpartij

"Indien je 1x per jaar het grofvuil ophaalt, dan kan ik u verzekeren dat dit door de hoeveelheid niet realiseerbaar is. Zorg voor een goede ophaaldienst gedurende het hele jaar en verlaag de tarieven fors en de boete op het dumpen veel hoger."

Oneens

D66

"Er bestaat al de mogelijkheid om grofvuil op te laten ophalen indien mensen dit niet zelf kunnen of willen. Dit is hetzelfde als bewust omgaan met energie: wie elektrisch rijdt of zelf stroom opwekt, betaalt ook minder. En wie het milieu toch doelbewust vervuilt, gaat daarvoor juist meer betalen. Gratis afval ophalen, past niet in beleid waarin de vervuiler betaalt."

SP

"Dit is niet in lijn met de gedachte achter ons afvalbeleid dat 'de vervuiler betaalt'. Wel dienen tarieven redelijk te zijn en moeten er mogelijkheden komen voor compensatie van (ophaal)kosten specifiek voor minima. "

GroenLinks

"Maastricht is héél succesvol met het afvalbeleid, mede dankzij GroenLinks. Het lukt niet alleen al om zo’n 70% te scheiden, maar ook om de kosten voor de burger laag te houden. De burger betaalt alleen als hij iets kwijt moet en daar hoort grofvuil bij. Een gezin dat er zelf moeite voor doet, is daardoor goedkoper uit dan vroeger. De vervuiler betaalt, moet het uitgangspunt blijven. "

VVD

"De vervuiler betaalt. Maastricht is nummer 1 in afvalscheiding in Nederland. Het gratis ophalen van grof afval is in strijd met dit principe."

4. Zorgbuurthuizen

De gemeente moet kleinschalige zorgbuurthuizen ondersteunen, zodat mensen langer in hun eigen buurt kunnen blijven wonen.

Wat vinden de partijen?

Eens

Senioren Partij Maastricht

"De SPM vindt dat elke buurt over voldoende ontmoetingspunten dient te beschikken waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, waar activiteiten ontplooid kunnen worden en waar eventueel andere functies toegevoegd kunnen worden zoals een consultatiebureau of een zorgpunt dat bereikbaar is, van waaruit snel verpleegkundige of huishoudelijke hulp in stelling gebracht kan worden."

CDA

"Dit is voor het CDA een belangrijk punt. Mensen moeten zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Zorgbuurthuizen spelen hierin een belangrijke rol. "

SP

"In december presenteerde Lilian Marijnissen het zorgbuurthuis: kleinschalige en menswaardige zorg in de eigen buurt voor ouderen die het thuis zelfstandig niet meer redden. Met vast personeel, goed eten, een inloopfunctie en niet afhankelijk van de dikte van je portemonnee. "

PvdA

"Het is belangrijk dat mensen zich verbonden voelen met hun omgeving door een gevoel van welzijn en veiligheid. Zorg in de buurt is dus van groot belang. Daarnaast wordt zo de drempel om gebruik te maken van het gemeentelijke zorgaanbod verlaagd. Iedere buurt moet zijn eigen (mobiel) zorgloket hebben en de wijkverpleging moet de spil zijn in het zorgaanbod."

GroenLinks

"GroenLinks staat voor zorg die past, die zelfstandig functioneren mogelijk maakt, die laagdrempelig en nabij is. Wij kiezen voor het stimuleren van manieren om mensen elkaar te laten helpen en ontmoeten. Bijvoorbeeld via ‘ontmoetingsplekken’ en andere buurtvoorzieningen zoals Athos Eet-Maakt-Doet, coöperatie Blauwdorp en het Wijkleerbedrijf Daalhof. Zorgen doe je ook voor en met elkaar. Wij willen dat burgerinitiatieven die dat mogelijk maken gestimuleerd worden."

Partij Veilig Maastricht

"Partij Veilig Maastricht vindt het belangrijk dat de zorg betaalbaar, laagdrempelig en toegankelijk is. Mensen willen graag zo lang mogelijk thuis en in hun eigen buurt blijven wonen."

Maastrichtse Volkspartij

"Verbinding en omzien naar elkaar is van het grootste belang. Zorgbuurthuizen met hun bijbehorende faciliteiten spelen hierin een uitermate belangrijke rol."

Liberale Partij Maastricht

"Zeker, er wordt genoeg wegbezuinigd waardoor mensen die hulp nodig hebben steeds minder voor zichzelf kunnen zorgen. Helaas werkt de gemeente haar eigen beleid vaak tegen terwijl ze het zou moeten ondersteunen. Ontslagen in de zorg, keukens in bejaardencentra sluiten, drastisch bezuinigen op de zorg. Onze partij is radicaal tegen dit afbraakbeleid. We moeten juist investeren in de ouderen, goede zorg en werkgelegenheid in deze sector."

M:OED

"De eigen buurt is van sociaal belang voor veel mensen in de stad. Lokale projecten kunnen voor meer verbinding zorgen. Het is belangrijk dat iedereen de kans krijgt om zelf dingen te organiseren. "

50PLUS

"50PLUS wil dat beschikbaarheid van sociale huurwoningen afgestemd wordt op de behoefte, zodat betaalbaar zelfstandig thuis wonen (eventueel met begeleiding), wonen in een woonzorgcentrum of in een verzorgingstehuis, mogelijk blijft."

Sociaal Actieve Burgerpartij

"SAB is voorstander van kleinschalige mantelzorgcomplexen zodat onze ouderen langer met verzorging in hun wijk kunnen blijven wonen. Veel van de verzorging (huishoudelijke taken) kan uitgevoerd worden door familie, oud-buren en bekenden uit dezelfde wijk of buurt als mantelzorg. Dit drukt de kosten en maakt het betaalbaar. "

PVV

"Het is in de ogen van de PVV noodzakelijk dat de gemeente bijspringt en zorg levert voor onze ouderen, daar waar de staat met afbraak bezig is. "

Geen van beide

Oneens

D66

"Maastricht heeft tal van gemeenschapshuizen. Sommige zijn ouderwets en/of matig bezet. Dit kost veel (belasting)geld. D66 wil een effectiever accommodatiebeleid, waarbij voorop staat: kwaliteit, rendabel en dat er meer mensen van verschillende organisaties elkaar kunnen treffen."

VVD

"Het belangrijkste is dat mensen goede zorg blijven krijgen, of dit nu klein- of grootschalig is."

5. Opvang illegalen

Maastricht moet geen opvang aanbieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers en illegale migranten.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Mensen in nood moeten we helpen. Wel vindt het CDA dat andere gemeenten ook moeten helpen in de opvang, nu komt onevenredig veel terecht op de schouders van Maastricht. Mensen die zijn uitgeprocedeerd moeten zo snel mogelijk terug naar het land van herkomst. "

Partij Veilig Maastricht

"Partij Veilig Maastricht is voor een streng maar rechtvaardig asielbeleid. Het Rijk is hiervoor verantwoordelijk, daarom is noodopvang van uitgeprocedeerde asielzoekers geen taak van de gemeente."

VVD

"Indien alle procedures zijn doorlopen en er geen verblijfsvergunning wordt verleend, zullen uitgeprocedeerden en illegalen moeten worden uitgezet."

Liberale Partij Maastricht

"De gemeente moet rijksbeleid niet doorkruisen. De tweede kamer heeft wetten vastgesteld die gerespecteerd dienen te worden. Burgemeester en wethouders moeten zich aan de wet houden anders zijn ze bestuurlijk ongehoorzaam. Ook de gemeente dient het goede voorbeeld te geven door de wet na te leven. "

50PLUS

"50PLUS Maastricht volgt het landelijk beleid van 50PLUS betreffende economische vluchtelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers. Economische vluchtelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers worden teruggestuurd naar het land van herkomst. "

Sociaal Actieve Burgerpartij

"Als de rechter over asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn heeft beslist dat er geen opvang meer mag zijn, hoort dit gerespecteerd te worden. Wel pleiten wij voor een zo kort mogelijke onduidelijke periode."

PVV

"Uitgeprocedeerd of illegaal betekent dat er geen basis is voor een rechtmatig verblijf in Nederland. Handhaving is hier het enige goede antwoord en dus uitzetten naar land van herkomst en niet gedogen. "

Geen van beide

Maastrichtse Volkspartij

"In principe dient de wet gerespecteerd te worden, anderzijds is het inhumaan als er geen maatwerk wordt toegepast voor uitzonderlijk schrijnende gevallen."

Oneens

Senioren Partij Maastricht

"Zoals Maastricht een groot hart heeft voor de eigen bewoners die in nood verkeren, heeft het dat ook voor ontheemden die voor oorlog en geweld zijn gevlucht. Soms moet het ook mogelijk zijn om indien nodig bestuurlijk ongehoorzaam te zijn om een menselijk gezicht te behouden."

D66

"D66 is voor een degelijke opvang van uitgeprocedeerde vluchtelingen en minimaal een opvang ('bed-bad-broodregeling'). Volgens D66 is dit beter dan ze te laten zwerven in de illegaliteit. Daarbij blijft deze groep alsnog in beeld en kan er gewerkt worden aan hun terugkeer. Uit de praktijk blijkt namelijk dat terugkeer vanaf de straat niet werkt. Het onthouden van basale levensvoorzieningen mag volgens D66 niet gebruikt worden als instrument in een niet sluitend terugkeerbeleid. "

SP

"Er moet altijd een bed-bad-broodregeling zijn. "

PvdA

"Het is onacceptabel en onmenselijk om mensen aan hun lot over te laten en op straat te laten zwerven."

GroenLinks

"GroenLinks is voor een humaan vluchtelingenbeleid. Na afwijzing van een aanvraag voor een verblijfsvergunning moet een asielzoeker terug naar het land van herkomst of naar een land dat wel plek wil bieden. Dat past bij een eerlijke asielprocedure. Maar het kan zijn dat iemand nog niet weg kan. GroenLinks vindt dat er dan maatwerk moet zijn (bed, bad, brood), gekoppeld aan de inzet om vertrek alsnog mogelijk te maken. GroenLinks wil geen uitgeprocedeerden zwervend over straat. "

M:OED

"Het immigratieprobleem zal blijven bestaan als we onze ogen blijven sluiten voor het grotere probleem. Een pragmatisch perspectief is nodig om regionaal, nationaal en internationaal beleid te creëren dat een veelomvattende oplossing biedt voor het immigratieprobleem. M:OED vindt daarom dat we uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen op dit moment huisvesting moeten geven."

6. Zonnepanelen

Alle gemeentelijke gebouwen moeten de komende jaren zonnepanelen krijgen.

Wat vinden de partijen?

Eens

Senioren Partij Maastricht

"De SPM onderschrijft het streven om in 2030 als stad 100% klimaatneutraal te zijn. Dat vraagt om meer gebruik van zonne-, water- en windenergie en minder verbruik van olie en gas. De gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie onder andere door waar mogelijk de gemeentelijke gebouwen van zonnepanelen te voorzien."

CDA

"Voor zover mogelijk en toegestaan, zijn wij hier voorstander van."

D66

"D66 vindt dat er op zoveel mogelijk daken van gemeentelijke gebouwen zonnepanelen moeten komen. In ieder geval, daar waar het mogelijk is."

SP

"De SP vindt dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven. "

PvdA

"De gemeente zal het goede voorbeeld moeten geven bij het omschakelen naar duurzame energie."

GroenLinks

"Op veel gebouwen van de gemeenten zijn of worden al zonnepanelen geplaatst. Daarbij leggen we de grootste daken als eerste vol en bij die ambitie horen ook grote zonneweides zoals Lanakerveld en de Belvédère-berg. Iedere mogelijkheid moet immers benut worden om Maastricht in 2030 klimaatneutraal te laten zijn. "

Partij Veilig Maastricht

"Partij Veilig Maastricht is voor stimulering van duurzaam bouwen en zonne-energie. De gemeente moet daarin het goede voorbeeld geven."

Maastrichtse Volkspartij

"Zoveel mogelijk zonnepanelen horen bij de gemeentelijke duurzaamheidvisie. Ook alle andere rendabele mogelijkheden aangrijpen om de doelstellingen te halen."

Liberale Partij Maastricht

"De gemeente moet het goede voorbeeld geven door met groene energie aan de slag te gaan. Zonnepanelen moeten vooral op daken worden aangelegd en op braakliggende terreinen en stortplaatsen die niet meer worden gebruikt. Landbouwgrond moet hier niet voor opgeofferd worden, er zijn voldoende alternatieven zoals voornoemd."

50PLUS

"Energiebesparende maatregelen worden door 50PLUS gestimuleerd."

Sociaal Actieve Burgerpartij

"I.h.k.v. Maastricht klimaat neutraal 2030 en het vervangen van het gasnetwerk lijkt ons dit een goede zaak."

Geen van beide

PVV

"Enkel indien dit met een sluitende business case gerealiseerd kan worden zonder gebruikmaking van subsidies. De opbrengsten moeten dan ten gunste van de Maastrichtenaren komen."

Oneens

VVD

"Niet alle gebouwen zijn geschikt voor zonnepanelen. Op bijvoorbeeld het stadhuis kunnen geen zonnepanelen geplaatst worden."

M:OED

"Niet alle panden zijn geschikt om te voorzien van zonnepanelen. Waar de zonnepanelen efficiënt zijn wordt dit al gedaan sinds 2016. Wij vinden dat deze ontwikkeling moet worden doorgezet. "

7. Terrasverwarmers

Maastricht moet terrasverwarmers van cafés en restaurants verbieden.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"De PvdA richt zich op het bevorderen van energiezuinige terrasverwarming."

GroenLinks

"Maastricht wordt klimaatneutraal in 2030. Dat betekent ook dat we minder energie moeten gaan gebruiken. Terrasverwarmers zijn een onnodige verspilling van energie en moeten wat ons betreft verboden worden. Een duurzaam alternatief is het gebruik van infraroodpanelen; ook nog eens klimaatneutraal als groene stroom wordt gebruikt. En voor de romantici kan er altijd een dekentje klaargelegd worden. "

Geen van beide

Senioren Partij Maastricht

"In het bestaande beleid is terrasverwarming al beperkt tot gevelverwarming. Dit vindt de SPM een mooi compromis. De SPM is wel voorstander van duurzamere alternatieven."

Oneens

CDA

"Zowel economisch als qua sfeer, geven de terrasverwarmers de stad het hele jaar door bedrijvigheid in de binnenstad. Dat willen we graag zo laten. "

D66

"D66 is niet tegen terrasverwarming aan de gevels van horecapanden. D66 pleit ervoor om Maastrichtenaren niet te betuttelen, maar samen met inwoners en ondernemers naar duurzame en innovatieve oplossingen te zoeken."

SP

"Verbieden gaat te ver. Terrassen kunnen ook milieuvriendelijk verwarmd worden. "

Partij Veilig Maastricht

"Toerisme is een belangrijke pijler voor de Maastrichtse economie en horeca, zowel in de zomer als in de winter. Het is aan de horecagelegenheden zelf om te bepalen of zij een terrasverwarmer nodig hebben, niet een taak van de gemeente."

VVD

"Ook in de herfst- en winterperiode zijn terrassen belangrijk voor de omzet van de horeca. Klanten gaan toch niet in de kou zitten?"

Maastrichtse Volkspartij

"Terrasverwarmers verbieden is economisch onverstandig. Onnodig energieverbruik is te voorkomen door (automatische) vraaggestuurde inschakeling tijdens bezetting."

Liberale Partij Maastricht

"Horeca vormt een belangrijk deel van onze werkgelegenheid. We zien geen aanleiding om dit te verbieden."

M:OED

"De horecasector is van belang voor de lokale economie en het imago van de stad. Ondernemers moeten niet worden weggepest."

50PLUS

"50PLUS is voor het stimuleren van ondernemerschap."

Sociaal Actieve Burgerpartij

"Willen wij ook in de wintermaanden onze bezoekers laten genieten van het Bourgondische Maastricht, moet een verwarmd terras tot de mogelijkheden behoren. Hetgeen verbieden oplevert is te verwaarlozen."

PVV

"De PVV is van mening dat dit een vrije keuze is van de ondernemer. De PVV is fel tegenstander van Noord-Koreaanse regels en beperkingen op het gebied van reclame en uitstallingen. Ondernemers in de binnenstad moeten vooral in de gelegenheid gesteld worden om te ondernemen en niet belast worden met overtollige regels."

8. Gymles

Maastricht moet geld beschikbaar stellen voor gymlessen op school.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Alle kinderen in Maastricht moeten kunnen sporten. Door een bijdrage hieraan te leveren, worden kinderen op jonge leeftijd met sport in Maastricht in aanraking gebracht. CDA is ook voorstander van invoering van schoolzwemmen. "

D66

"D66 wil een versterking van de rol van de vakleerkracht in bewegingsonderwijs. "

SP

"Dit moeten ook 'natte gymlessen' kunnen zijn, een variant op het schoolzwemmen. Maastricht moet dit niet alleen oppakken, maar in samenwerking met Rijk en provincie. "

PvdA

"Het is belangrijk dat er op school voldoende aandacht is voor sport en beweging, zodat kinderen van jongs af aan meekrijgen dat bewegen bijdraagt aan een goede lichamelijke én geestelijke gezondheid."

Partij Veilig Maastricht

"Partij Veilig Maastricht wil herinvoering van schoolzwemmen en gymlessen op school."

Liberale Partij Maastricht

"Zeker, op school moet veel meer ingezet worden op gezondheid en samen dingen doen. Dat kan door meer te sporten en door vakleerkrachten in te zetten. Ook obesitas moet aangepakt worden door sporten veel serieuzer te nemen. Daarnaast vinden we dat er op school aandacht besteed moet worden aan gezonde voeding door het aanbod in kantines en in de vorm van lessen. Wij zijn ook voor schoolzwemmen op lagere en middelbare scholen. Zwemmen is ook goed voor de gezondheid."

M:OED

"De jeugd zou meer moeten sporten. De positieve gevolgen voor hun gezondheid merken we pas op de lange termijn, daarom moet hier nu in worden geïnvesteerd."

50PLUS

"50PLUS stimuleert en ondersteunt activiteiten om ouderen en jongeren meer en langer te laten sporten. Maar dit hoort eigenlijk een taak te zijn voor het onderwijs."

Geen van beide

Senioren Partij Maastricht

"Het is geen taak van de gemeente om gymlessen op school te financieren. Wel is de SPM van mening dat de gemeente een rol heeft in het bevorderen van een gezonde schoolomgeving: gymlessen horen daar zeker bij!"

Maastrichtse Volkspartij

"In feite is de Gemeente geen partij voor de gymlessen op school. Een bepaalde invloed op een gezonde voeding en beweging op school is echter niet onverstandig."

Oneens

GroenLinks

"Gymlessen behoren tot het reguliere aanbod op de scholen en hoeven niet door de gemeente gefinancierd te worden. Toegankelijkheid van sport voor alle kinderen vinden wij wel belangrijk. Het budget voor het Jeugdsportfonds moet daarom omhoog. "

VVD

"Dit is de taak voor het onderwijs."

Sociaal Actieve Burgerpartij

"Kinderen dienen buiten te spelen en de ouders zijn verantwoordelijk daarop toe te zien en de kinderen geen uren achter de spelcomputer te laten zitten. Dat buitenspelen vervangt de gymles volledig."

PVV

"Het sporten op school is een verplicht onderdeel van het curriculum. De PVV ondersteunt wel de breedtesport door bijvoorbeeld, in subsidies aan sportverenigingen, een tegenprestatie op te nemen zoals bijvoorbeeld gastlessen of sportworkshops op school."

9. Bereikbaarheid binnenstad

De binnenstad moet ook met de auto goed bereikbaar blijven.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"De stad zit vol, zeker op dagen dat er veel toeristen zijn. Daarvoor moeten passende oplossingen worden bedacht, zoals de extra Park & Rides aan de randen van de stad. Dat neemt niet weg dat de binnenstad als zodanig goed bereikbaar moet blijven met de auto. "

PvdA

"Het moet mogelijk blijven voor bewoners en ondernemers om in de binnenstad te komen met de auto. Wat ons betreft komen er meer of grotere P+R mogelijkheden voor bezoekers van de binnenstad, zodat zij niet meer de binnenstad in hoeven te rijden en de luchtkwaliteit en het leefklimaat worden beschermd. "

Partij Veilig Maastricht

"Naast een goed bereikbare binnenstad, dient straatparkeren ook in het centrum behouden te blijven."

VVD

"Een gastvrije stad is goed bereikbaar. Een goede doorstroom van autoverkeer moet daarbij verzekerd zijn."

Liberale Partij Maastricht

"We hebben al jaren ingezet op een autoluwe binnenstad in het kader van de slechte luchtkwaliteit in de binnenstad. Natuurlijk moet er goed en op loopafstand openbaar vervoer zijn, en ambulances, brandweer en mensen die geen andere keuze hebben dan de auto moeten de binnenstad kunnen bereiken. Het distributiesysteem moet beter ontwikkeld worden."

M:OED

"De binnenstad moet bereikbaar blijven voor bestemmingsverkeer. "

PVV

"Een bereikbare binnenstad is cruciaal voor een leefbare en welvarende binnenstad. Voor de ondernemers in de binnenstad is bereikbaarheid met de auto en of bestelwagen dan ook van levensbelang."

Geen van beide

Senioren Partij Maastricht

"Volgens de SPM kunnen een autoluwe binnenstad en eventueel milieuzones bijdragen aan het streven in 2030 klimaatneutraal te zijn. Vandaar dat mogelijkheden moeten worden onderzocht. Daarbij dient ook aandacht geschonken te worden aan de mogelijkheid om stimuleringsmaatregelen te treffen voor milieuvriendelijke scooters."

Maastrichtse Volkspartij

"De binnenstad moet voor de speciale doelgroepen altijd goed bereikbaar blijven. Voor het overige verkeer is een gefaseerde afbouw niet uitgesloten."

Oneens

D66

"D66 wil vooral OV, fiets en voetgangers stimuleren in de binnenstad. Daarom minder auto's in de binnenstad en meer parkeerplaatsen buiten de stad, gecombineerd met OV naar de binnenstad. D66 wil een autoluwe binnenstad en op den duur zelfs een autovrije binnenstad."

SP

"We zijn voor een autoluwe binnenstad en een milieuzone in de binnenstad. Bereikbaarheid blijft belangrijk, maar enkel voor energiezuinige auto's en bestemmingsverkeer. Dit ten bate van de luchtkwaliteit. "

GroenLinks

"Voor de luchtkwaliteit en leefbaarheid is het van belang dat de verkeersdruk in de binnenstad lager wordt. GroenLinks wil daarom de binnenstad steeds autovrijer maken: door het invoeren van een milieuzone en meer ruimte voor fiets en voetgangers. Parkeren aan de rand van de stad betekent niet dat de binnenstad niet bereikbaar is. Maar wij zetten ook in op elektrisch vervoer voor het bevoorraden van winkels. De bereikbaarheid van de hele stad moet samen met onze buren in België aangepakt worden. "

50PLUS

"Maar dit geeft wel de plicht om te zorgen voor goede alternatieve verbindingen naar de binnenstad, zeker voor burgers met mobiele beperkingen."

Sociaal Actieve Burgerpartij

"SAB vindt niet dat de auto tot voor de winkel moet kunnen rijden. Wij vinden dat de voetgangers en fietsers meer ruimte moet krijgen. Wel vinden wij dat de fabel over de uitstoot en daarmee vervuiling tot het verleden moet horen want deze voertuigen worden steeds minder en zelfs niet vervuilend (elektrisch)."

10. Gratis parkeren mantelzorgers

Mensen die voor een familielid of bekende zorgen (mantelzorgers) moeten overal gratis kunnen parkeren.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen, dat kan niet zonder de waardevolle ondersteuning van mantelzorgers. Mantelzorgers moeten niet opgezadeld worden met extra parkeerkosten. "

Partij Veilig Maastricht

"Mantelzorgers niet overbelasten, maar beter ondersteunen. Ze moeten met name gratis kunnen parkeren in de buurt waar ze een familielid of bekende verzorgen."

Liberale Partij Maastricht

"Mantelzorgers besparen de overheid veel kosten die zij normaal had moeten betalen in de vorm van werkgelegenheid. Het minste is dat mantelzorgers gratis kunnen parkeren. Ook de thuiszorg zou gratis moeten kunnen parkeren. De gemeente voert geen logisch beleid hierin, ze is erg gefixeerd op inkomsten. "

Geen van beide

PVV

"Mantelzorgers moeten daar waar ze mantelzorg verrichten gratis kunnen parkeren. Dit hoeft niet in de gehele gemeente te zijn."

Oneens

Senioren Partij Maastricht

"Maastricht kent bestaand parkeerbeleid waarin voorzieningen zijn getroffen voor mensen die zorgtaken uitvoeren voor familieleden of bekenden (mantelzorgers), waarbij parkeren tbv mantelzorg mogelijk is. OVERAL kunnen parkeren is in dezen wellicht overdreven."

CDA

"Er moeten passende oplossingen worden geboden, zoals gratis parkeren in de buurt van degene die verzorgd wordt. Gratis parkeren in de hele stad is niet haalbaar en daardoor niet realistisch. "

D66

"D66 is voorstander van het subsidiëren van het steunpunt van mantelzorg en het uitreiken van vrijwilligersprijzen. De stelling klinkt sympathiek, maar de stad kent veel mantelzorgers (33% volgens het SCP, ofwel 1/3e van de inwoners) en om deze altijd overal gratis te laten parkeren is buitenproportioneel."

SP

"Mensen moeten in de buurt waar zij mantelzorg verrichten gratis kunnen parkeren. "

GroenLinks

"Het is belangrijk dat mantelzorgers, en ook hun partners en kinderen, goed ondersteund worden. Gratis parkeren is dan niet de oplossing. Wij investeren in mantelzorgers en vrijwilligers en vinden dat zij bijvoorbeeld meer opleiding of een betere beloning moeten krijgen. Vrijstelling van sollicitatieplicht moet in sommige gevallen ook mogelijk zijn en met respijtzorg regelen we dat mantelzorgers ook eens vrij kunnen nemen. "

VVD

"Niet overal, alleen in de buurt van degene die zorgbehoevend is."

Maastrichtse Volkspartij

"Gratis parkeren in de buurt waar zorg verleend wordt is vanzelfsprekend. Gratis parkeren op andere plaatsen is discriminerend en onrealistisch."

M:OED

"Mantelzorgers vullen een belangrijke rol en wij ondersteunen hen graag waar mogelijk. Een oplossing voor parkeren is daar onderdeel van. Wij denken dat overal gratis parkeren helaas geen werkbare oplossing is en extra druk toevoegt aan het tekort aan parkeerplaatsen. Een meer haalbare oplossing zou kunnen zijn dat zij overal gratis mogen parkeren voor maximaal een uur om zo de mantelzorgers te ondersteunen en de parkeervoorzieningen niet te veel te belasten."

50PLUS

"ONEENS omdat het woord "overal" te vrijblijvend is. Daar waar de hulp geboden wordt moet vrij geparkeerd kunnen worden. Nieuwe slimme parkeermeters met kentekenregistratie bieden hiervoor de mogelijkheid."

Sociaal Actieve Burgerpartij

"De mantelzorgers dienen geregistreerd te zijn bij een mantelzorgorganisatie en dienen dan volgens ons korting te krijgen op hun parkeerontheffing."

11. Quotum studentenhuizen

De gemeente moet het straatquotum voor studentenhuizen (een maximaal aantal per straat) afschaffen.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"D66 wil groepen mensen niet discrimineren. Alle woningen dienen te voldoen aan de landelijke en gemeentelijke regels, maar mensen mogen zelf bepalen waar ze willen wonen, dus ook studenten."

VVD

"Overlastgevers moeten worden aangepakt, door 24/7 handhaving in te zetten. Het quoteren van een bepaalde groep inwoners is niet de oplossing. Bovendien, doordat gezinnen steeds kleiner worden, voldoen grote panden niet meer aan de eisen van kleine huishoudens. Een alternatieve invulling is dus nodig."

M:OED

"Het quota-beleid is discriminerend en werkt polarisatie in de hand. Er is geen marktwerking meer wat voor hoge prijzen en slechte kamers zorgt. Een quotum is geen manier om overlast aan te pakken, we kunnen als stad meer investeren in bemiddeling en mensen verbinden."

Geen van beide

Oneens

Senioren Partij Maastricht

"Universiteit en de studenten hebben een belangrijke toegevoegde waarde. Aandachtspunt blijft een evenwichtige spreiding van studenten over de stad. De SPM is geïnteresseerd in mogelijkheden van campussen en nieuwe concepten zoals “mixed people concepts” (grote, vrijkomende panden worden benut door bijv. werkenden, studenten en zorgontvangers voor gecombineerde functies als wonen, werken en voor elkaar zorgen). De combinatie jongeren (vnl. studenten) en ouderen maakt Maastricht sterker."

CDA

"Buurten moeten in balans zijn. In afwachting van de evaluatie, is het CDA voorstander van een maximum aantal studentenwoningen per straat."

SP

"Het quotum is een goede manier om diversiteit van straten en buurten te behouden. Dit voorkomt overlast en komt de leefbaarheid ten goede. Er dient wel voldoende huisvesting voor studenten te zijn. "

PvdA

"Het is belangrijk om een goede balans tussen verschillende typen woningen en bewoners in wijken te bewerkstelligen, zodat de stad voor iedereen prettig is om in te wonen. "

GroenLinks

"GroenLinks wil een goede balans in de stad. Een concentratie van studenten in één straat kan negatieve gevolgen hebben voor de leefbaarheid. Een straatquotum is dan noodzakelijk. Dit voorkomt een monocultuur en het is juist de charme van de stad om tussen de overige Maastrichtenaren te wonen. Als het aantal studenten groeit, hoort het aantal betaalbare kamers ook te groeien. Naast particuliere verhuur wordt nu al veel huisvesting gerealiseerd in campus-achtige complexen (1500 woningen erbij). "

Partij Veilig Maastricht

"Een maximaal aantal studentenhuizen per straat is nodig voor de leefbaarheid. Partij Veilig Maastricht zet zich in voor betaalbare studentenwoningen en faciliteiten verdeeld over de hele stad. We streven naar een studentencampus. De behoefte aan studentenwoningen kan met flexibele woonvormen opgevangen worden. "

Maastrichtse Volkspartij

"Om de leefbaarheid te handhaven is een straatquotum onvermijdelijk. Het is wel de taak van de Gemeente om voldoende studentenhuizen te faciliteren."

Liberale Partij Maastricht

"De gemeente heeft te laat ingezet op huisvesting voor studenten en verzuimd om extra huisvesting te creëren in de vorm van campussen. Daardoor is er een scheefgroei ontstaan en is een correctie nodig. Er is ook een enorme krapte ontstaan aan woonruimte voor niet studenten. Er zijn nu enkele campussen gerealiseerd en er volgen er nog meer. Dus een quotum moet gehandhaafd blijven om straten waar te veel huisvesting is ontstaan te corrigeren in het kader van de leefbaarheid en de woonverdeling."

50PLUS

"50PLUS streeft naar een doorsnee van de bevolking in alle wijken door middel van evenredige afspiegeling van bewonersgroepen. De vrije marktwerking leidt tot onevenwichtigheid in bepaalde wijken."

Sociaal Actieve Burgerpartij

"Wij moeten de tijd nemen dit op een fatsoenlijke manier te evalueren. Ook vinden wij dat er zowel buiten als binnen de singels een gelijk beleid gevoerd dient te worden."

PVV

"Het straatquotum moet gehandhaafd blijven om overlast te bestrijden."

12. Cursussen Nederlands

De gemeente moet gratis cursussen Nederlands aanbieden aan alle inwoners.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Het leren van de taal bevordert het deelnemen aan het samen-leven in de stad. "

Partij Veilig Maastricht

"Integratie is belangrijk. De Nederlandse taal leren is verplicht om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering. Daarom moet je kunnen aantonen dat je een cursus Nederlands volgt en vorderingen maakt. Een uitkering is niet alleen een recht, er zijn ook plichten aan verbonden. (Vrijwillig) werken is de beste manier om te integreren in de samenleving en daarvoor moet je Nederlands kunnen spreken."

Maastrichtse Volkspartij

"Onderlinge verstaanbaarheid bevordert de integratie en draagt bij aan een goede samenleving. Een gratis cursus Nederlands (vrijwilligers?) draagt hier aan bij."

M:OED

"Integratie moet worden gefaciliteerd. Dit kan in samenwerking met de Universiteit Maastricht die al taalcursussen aanbiedt."

50PLUS

"Gemeentelijke ouderencoaches helpen ouderen met internet, administratie en alfabetiseringsprogramma's ter bestrijding van de laaggeletterdheid. "

Geen van beide

Senioren Partij Maastricht

"Er zijn reeds voorzieningen waarin cursussen Nederlandse taal door anderen worden aangeboden (landelijk beleid)."

Sociaal Actieve Burgerpartij

"Willen wij als stad dat onze inwoners zich verstaanbaar maken in onze Nederlandse taal en wij vinden dit nodig i.h.k.v. de re-integratie dan dienen wij hier ook naar te handelen. Ook voor studenten zouden wij een niet verplichte cursus Maastrichts willen invoeren."

Oneens

CDA

"Dat gaat ons te ver, er zijn mensen die maar kort in onze stad verblijven, dan is het onnodig een gratis cursus aan te bieden. "

D66

"D66 is voorstander van het subsidiëren van cursussen, maar een eigen bijdrage mag gevraagd worden. Van de cursist mag ook enige vorm van motivatie en eigen verantwoordelijkheid gevraagd worden. Door middel van een eigen bijdrage denkt D66 dit te realiseren."

SP

"Dit zorgt voor oneerlijke concurrentie met de scholen die de inburgeringslessen geven. Wel moet de gemeente zorgen voor een praktijkcomponent inburgering (koppeling school/werk/cultuur/vrijwilligerswerk)."

GroenLinks

"Het is geen taak van de gemeente maar GroenLinks is wel voor goede, gratis lessen Nederlands voor vluchtelingen. Verder pleit GroenLinks voor een effectieve aanpak van laaggeletterdheid: er moeten ruime mogelijkheden zijn voor mensen om te leren lezen en schrijven. De gemeente en overheden moeten hun communicatie zo inrichten dat ook laaggeletterden de boodschap kunnen begrijpen. "

VVD

"De kosten hiervoor zullen door de belastingbetalers moeten worden opgebracht, gratis bestaat niet."

Liberale Partij Maastricht

"We vinden dat een eigen verantwoordelijheid van de burger. "

PVV

"Iedereen die zich in Nederland vestigt is zelf verantwoordelijk voor het leren van de Nederlandse taal. Dit wordt ook verstaan onder inburgering. De PVV geeft geen belastinggeld uit aan taalcursussen voor statushouders en economische migranten over de rug van ouderen."

13. Gratis fietsenstalling

Studenten moeten hun fiets het hele weekend gratis kunnen stallen in de bewaakte stalling bij het station.

Wat vinden de partijen?

Eens

Senioren Partij Maastricht

"De SPM vindt wel dat ALLE MAASTRICHTENAREN/IEDEREEN (en niet alleen studenten) hun fiets het hele weekend gratis moeten kunnen stallen in de bewaakte stalling bij het station."

CDA

"Iedereen zou gratis moeten kunnen stallen, dat gaat de verrommeling op straat tegen."

D66

"Als studenten maar 1 dag gratis mogen stallen, zullen ze hun fiets buiten (wild)stallen. Immers dat is gratis. Door ze de kans te geven om gratis te stallen in het weekend, ziet de stad er verzorgder uit qua straatbeeld. Wil iemand langer stallen, kan dat ook, maar dan is het niet meer gratis. Immers er zijn ook kosten verbonden aan de fietsenstalling bij het station."

SP

"Studenten gaan in het weekend massaal naar het ouderlijk huis (de stad uit) en laten de fiets buiten de stalling staan. Dit is een studentvriendelijke maatregel die het probleem snel en effectief oplost. "

PvdA

"Het moet voor iedereen mogelijk om zijn fiets gratis te stallen in het weekend. Hierdoor wordt wildstallen van fietsen voorkomen. De entree van de stad blijft daardoor aantrekkelijk."

Partij Veilig Maastricht

"De gemeentelijke fietsenstallingen zijn gratis, dit zou bij het station ook mogelijk moeten zijn."

VVD

"Anders worden fietsen alsnog buiten de stalling geparkeerd."

Maastrichtse Volkspartij

"Om wildstallen tegen te gaan moet fietsstallen voor iedereen gratis zijn met als bijkomend voordeel minder diefstal en aanverwante zaken."

M:OED

"Het gebruik van de fiets moet worden gefaciliteerd. Het verlicht de druk op het wegennet en is goed voor de eigen gezondheid. Faciliteren van correct stallen werkt beter dan handhaven en gaat overlast tegen."

50PLUS

"50PLUS vindt dat dit niet alleen voor studenten moet gelden maar voor iedereen."

Sociaal Actieve Burgerpartij

"De universiteit dient het fietsen van hun studenten te promoten en de extra kosten voor de weekendstalling voor hun leerlingen te vergoeden."

Geen van beide

PVV

Geen toelichting gegeven

Oneens

GroenLinks

"GroenLinks is blij met de bewaakte fietsenstalling. Na de eerste 24 uur kost het stallen 1,25 euro per dag. Dat vinden wij een schappelijke prijs voor het veilig en droog stallen van je fiets. "

Liberale Partij Maastricht

"Niet alleen studenten maar elke bewoner van de stad. Het is echter niet de bedoeling om de fiets er een week te stallen, dan zal er betaald moeten worden. Het systeem moet zo zijn dat er steeds voldoende ruimte is voor iedereen die een fiets wil stallen. Weesfietsen dienen verwijderd te worden. "

14. Tramlijn

Er is geen plaats voor een tramlijn door de binnenstad.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Het CDA is fel tegenstander van de tram: te duur en onhaalbaar. Geef het geld dat overblijft aan zaken die de burgers aangaan: zorg, veiligheid en leefbare en schone buurten. Het CDA is wel groot voorstander van goede treinverbindingen naar Aken, Luik en Brussel. "

SP

"De SP respecteert de reeds getekende contracten. Eenzijdig opzeggen van de contracten zou de stad nl. te veel geld kosten. Alternatieven of stoppen kan alleen als alle partijen het daarover eens worden. Overschrijding van het budget is voor de SP onacceptabel. "

PvdA

"De tramlijn kan veel beter over de spoorbrug naar het station, zodat de tramlijn ook aansluit op alle treinen en bussen vanaf het station. Hiervoor hoeft de binnenstad niet opengebroken te worden. "

Partij Veilig Maastricht

"Partij Veilig Maastricht wil geen tram in onze historische binnenstad."

Maastrichtse Volkspartij

"Deze tramlijn is verworden tot een rommelproject van ongekende omvang waarvan de twijfelachtige meerwaarde niet in verhouding staat tot de zeer hoge investering."

Liberale Partij Maastricht

"We zijn tegen het prestigeproject van 70 miljoen voor een tramlijn. Een tram is niet meer van deze tijd, en past niet in een kleine compacte binnenstad als Maastricht. Inzetten op elektrische bussen is veel logischer dan de historische binnenstad op te breken en de Bassinbrug te gaan vernieuwen voor een zware tram. Rapporten gaven aan dat het reizigersaantal onder de maat is om een investering van 70 miljoen te rechtvaardigen."

50PLUS

"De historische binnenstad koesteren en verkeer aan de randen van de binnenstad. Minder verkeer in de binnenstad is ook veiliger."

PVV

"Dit project is niet meer en niet minder dan een honderden miljoenen duur egoproject van een aantal elitaire bestuurders. Het wordt aangelegd voor Jan met de korte achternaam, getuige daarvan de reeds sinds decennia verdwenen Limburgse trams. Er zijn diverse alternatieven zoals de nog steeds ongebruikte spoorlijn Maastricht-Hasselt, echter de investering van de Belgische overheid voor het gereedmaken van deze historische verbinding, laat nog op zich wachten."

Geen van beide

Oneens

Senioren Partij Maastricht

"Dit is geen discussie meer, maar beleid in uitvoering."

D66

"D66 wil mensen graag uit de auto halen en het OV in. OV is veel minder milieuvervuilend. De tram is een verbetering van het OV in Maastricht, met name richting Hasselt. Bovendien is al afgesproken dat een eventueel exploitatietekort niet voor rekening is van de stad Maastricht."

GroenLinks

"De tramlijn is belangrijk voor onze verbinding met onze buren in België. De tram draagt positief bij aan de leefbaarheid en luchtkwaliteit in de stad en zorgt voor minder drukte van auto's in de stad. De tram past bij een groene en duurzame stad die in 2030 klimaatneutraal wil zijn. "

VVD

"De tram is een milieuvriendelijk vervoersmiddel. De reistijd met het openbaar vervoer naar Hasselt halveert door de tram, waardoor het openbaar vervoer een goed alternatief wordt voor de auto."

M:OED

"Het is tijd dat de politiek eens een knoop doorhakt. Goede verbindingen met de euregio zijn essentieel voor het ontwikkelen van de kenniseconomie en de uitstraling van Maastricht als echte Europese stad."

Sociaal Actieve Burgerpartij

"SAB is voorstander van de tram MITS deze doorgetrokken wordt naar het station, Bonnefantenmuseum, UMC en MAA. Gaat dit niet dan wensen wij niet te investeren in een kermisattractie. "

15. Culturele instellingen

Maastricht moet minder subsidie geven aan culturele instellingen.

Wat vinden de partijen?

Eens

Partij Veilig Maastricht

"In de professionele cultuur is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd. Naast de professionele cultuur is het nu tijd om de gekoesterde amateur- en volkscultuur en de tradities waar Maastricht bekend om staat te ondersteunen."

VVD

"De financiering van de culturele instellingen maakt al een groot deel uit van de begroting. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden, zeker nu andere kosten, zoals die voor de zorg, blijven stijgen."

Sociaal Actieve Burgerpartij

"Culturele instellingen die landelijke subsidie krijgen, dienen geen gemeentelijke subsidie meer te krijgen. Ook de verdeling in subsidiegelden dient gewijzigd te worden."

PVV

"De PVV is van mening dat er te veel geld gaat naar elitaire multiculti kunst en cultuur i.p.v. naar de eigen volkscultuur. De PVV omarmt de Limburgse cultuur en daarmee ook de Maastrichtse."

Geen van beide

Oneens

Senioren Partij Maastricht

"Maastricht kent een rijkgeschakeerd cultuuraanbod, gedragen door zowel amateurs als professionals (met dank aan het kunstvakonderwijs in onze stad). De SPM is voor uitbreiding van het cultuuraanbod voor jeugdigen en vindt het versterken van de Maastrichtse podia (o.a. Muziekgieterij en Bruis) en een stedelijk/regionaal popbeleid van groot belang. Het is de overtuiging van de SPM dat door vernieuwing de typische Maastrichtse cultuuruitingen, maar ook de amateurkunstbeoefening overeind blijven."

CDA

"De verdeling van de cultuurgelden moet wel anders. Naast de grote culturele projecten, moet er voldoende aandacht zijn voor volkscultuur, Maastrichtse verenigingen en het Maastrichts cultureel erfgoed. "

D66

"D66 wil juist meer subsidie geven aan culturele instellingen. Kunst en cultuur is goed voor talentontwikkeling van onze inwoners. Creatieve ideeën kunnen zelfs leiden tot oplossingen voor eenvoudige problemen in onze complexe maatschappij. Kunst en cultuur is goed voor de (vrijetijds)economie."

SP

"Subsidies moeten beter verdeeld worden en er dient geïnvesteerd te worden in popmuziek, het festival Bruis, culturele broedplaatsen en mogelijkheden voor beginnend kunstenaars (ateliers/studio's/expositieruimte)."

PvdA

"Culturele instellingen zoals Theater aan het Vrijthof, Kumulus en Centre Céramique zijn belangrijk voor de inwoners van de stad en de (economische) ontwikkeling van de (Eu)regio. Goede en betaalbare culturele voorzieningen zorgen ervoor dat de stad fijn is om in te wonen en dragen bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen."

GroenLinks

"GroenLinks investeert 3% extra in het cultuurbudget. Bij een open stad hoort ook een bruisend cultureel aanbod. Kunst verrijkt ons leven en draagt bij aan ontspanning, ontmoeting en zelfontplooiing. We willen meer aandacht voor kunst- en cultuureducatie. GroenLinks vindt het belangrijk dat alle kinderen al jong toegang hebben tot cultuur - onafhankelijk van het inkomen van hun ouders. "

Maastrichtse Volkspartij

"Volkscultuur doet verbinden en voorkomt talrijke problemen waarbij ook nog eens de criminaliteit afneemt. Subsidie aan culturele instellingen is dus van levensbelang."

Liberale Partij Maastricht

"We vinden dat culturele instellingen en amateurkunst goed ondersteund moeten worden door de gemeente zodat een groot deel van de bevolking, ongeacht het inkomen, kan deelnemen aan cultuur. Er zijn enkele culturele instellingen die bovenmatig worden gesubsidieerd door de gemeente terwijl ze een enorme rijkssubsidie ontvangen. Dit is een enorme scheefgroei die meer correctie behoeft, ook omdat er weinig mensen gebruik van maken. "

M:OED

"Maastricht als culturele stad moet zich blijven ontwikkelen om aantrekkelijk te blijven. Hierbij is het van belang dat de subsidies op een andere manier verdeeld worden met aandacht voor de meer alternatieve vormen van cultuur zoals de Muziekgieterij en het Landbouwbelang. De manier waarop subsidies worden toegekend is nu niet transparant."

50PLUS

"Maar wel overwegen of herverdeling van de subsidie wenselijk is."

16. MECC

Maastricht moet geen geld meer steken in beurs- en congrescentrum MECC.

Wat vinden de partijen?

Eens

SP

"Het MECC is net voor vele jaren opgeknapt. Wel moet er meer werk gemaakt worden van acquisitie en moet de bereikbaarheid met P&R verbeterd worden. "

PvdA

"Er wordt al flink geïnvesteerd in het opknappen van het MECC, zodat het weer bij de tijd is. Het bedrijf is financieel gezond, dus er is geen enkele reden om nog meer geld te investeren in het MECC. "

Maastrichtse Volkspartij

"Het Mecc is na de laatste renovatie up to date. Het zou geen goede zaak zijn als hier desondanks nog geld naar toe moet. Financiële impulsen zijn dus niet meer nodig."

PVV

"Het MECC is een commercieel bedrijf en zal als zodanig bestuurd moeten worden. Hier kan voor de PVV alleen gebruik gemaakt worden van revolterende investeringen (leningen) en niet van subsidiëring."

Geen van beide

Oneens

Senioren Partij Maastricht

"Het MECC is eigendom van de gemeente Maastricht. Daarnaast draagt het volgens de SPM bij aan het vestigings- en ondernemersklimaat van Maastricht, ook in de toekomst."

CDA

"Het MECC is erg belangrijk voor de hele economie van de stad; voor de universiteit, de horeca en de middenstand. Een gezond MECC draagt bij aan een gezonde economie. "

D66

"D66 is voor een beurs- en congrescentrum in Maastricht. Dit is goed voor de directe en indirecte economie. De kwaliteit van het MECC vindt D66 op voldoende niveau na de komende renovatie. Er hoeft niet weer een financiële impuls bij."

GroenLinks

"Het MECC is belangrijk voor de economie van de stad en is één van de vele harten die de Maastricht Health Campus rijk is. Het organiseren van congressen zorgt voor werkgelegenheid, ook voor de lagere inkomens. Een modern en aansprekend MECC is daarom van belang voor onze stad. "

Partij Veilig Maastricht

"MECC is een belangrijke economische motor voor de stad. "

VVD

"Het MECC is een economische motor voor onze stad, denk aan TEFAF, Jumping Indoor Maastricht en vele beurzen en congressen. Een aantrekkelijk MECC is daarom belangrijk."

Liberale Partij Maastricht

"Naast toerisme bieden beurzen en evenementen veel werkgelegenheid. Dat is voor ons een reden om te investeren in het MECC. Denk bijv. aan de Tefaf, concerten, artsenbeurzen, maar ook bijv. ruilbeurzen en rommelmarkten, presentaties. Ze zijn belangrijk voor de stad."

M:OED

"Om interessant te blijven als kennisstad zijn allerlei evenementen in het MECC van grote waarde. De lokale economie profiteert hiervan."

50PLUS

"50PLUS is voor het behouden en creëren van werkgelegenheid in de regio op alle niveaus en het MECC is een aanjager."

Sociaal Actieve Burgerpartij

"Voor o.a. de hotelbranche en middenstand in Maastricht is het van essentieel belang dat beurzen en congressen in het MECC plaatsvinden."

17. Landbouwbelang

Het voormalige kraakpand Landbouwbelang moet een culturele vrijplaats blijven.

Wat vinden de partijen?

Eens

Senioren Partij Maastricht

"De SPM is van mening dat culturele vrijplaatsen en een uitbreiding van de creatieve industrie vaak broedplaatsen zijn van innovatie die ook een “horzelfunctie” richting het bestaande cultuuraanbod hebben. Hun aanwezigheid is daarom van groot belang."

D66

"D66 wil minimaal 1 culturele, vrije broedplaats in Maastricht. Maastricht is een stad met mensen met vele talenten en kwaliteiten. Het Landbouwbelang is een uitstekende plaats voor een culturele vrijplaats."

SP

"Deze culturele vrijplaats heeft een meerwaarde voor Maastricht. "

PvdA

"Initiatieven zoals het Landbouwbelang, Kunstfront en Mandril moeten we koesteren. Dit zijn de plekken waar jongeren, kunstenaars en vele anderen elkaar ontmoeten en de ruimte krijgen om laagdrempelig zelf activiteiten te organiseren. "

GroenLinks

"Landbouwbelang is een vrijplaats en broedplaats in de stad waar ruimte wordt geboden aan culturele, creatieve en ambachtelijke ondernemers. Het is een plek waar innovatie plaatsvindt; waar starters hun plek vinden op zoek naar verdere ontwikkeling en samenwerking. Landbouwbelang draagt zo ook bij aan de culturele ontwikkeling en diversiteit van de stad. Daarom is deze plek ook zo van belang. "

Maastrichtse Volkspartij

"Een gebouw als landbouwbelang is nodig als vrijplaats om de culturele, creatieve, ambachtelijke en innovatieve samenwerking van vooral jongeren te bevorderen."

M:OED

"Sjiek en Sjoen is niet de enige manier van cultuur in de stad. Landbouwbelang is voor veel mensen een belangrijke ontmoetingsplek en vervult hiermee een belangrijke functie. De gemeente moet dit faciliteren."

50PLUS

"Het is op dit moment het beste alternatief."

Geen van beide

Oneens

CDA

"Er moeten voldoende culturele vrijplaatsen zijn, maar het Landbouwbelang moet een andere bestemming krijgen. Het ligt op een beeldbepalende plek in de stad, die hoognodig een opfrisbeurt verdient. "

Partij Veilig Maastricht

"Dit is een mooie plek om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken."

VVD

"Kraken is verboden. Iedere gebruiker van gemeentelijk vastgoed dient hiervoor te betalen, ook culturele gebruikers. De onderhoudskosten zijn nu voor rekening van de gemeenschap."

Liberale Partij Maastricht

"Dit gebied is de gemeente aan het opknappen en bij het Landbouwbelang is een onveilige omgeving ontstaan die aangepakt dient te worden. Het beste is om naar een nieuwe locatie uit te kijken voor de kunstenaars."

Sociaal Actieve Burgerpartij

"Een steenpuist in dit gebied, zo noemen wij het. Er moeten culturele vrijplaatsen in stand worden gehouden, maar niet op deze plaats. "

PVV

"Het woord vrijplaats zegt genoeg, het gebouw is inmiddels zo verloederd dat het afgebroken kan worden. Kunst moet zichzelf kunnen verkopen, en dan is dit gebouw niet representatief genoeg. Stichting Ateliers Maastricht beheert voldoende ruimte voor artistieke ontplooiing. En voor andere culturele evenementen kan worden uitgeweken naar Ainsi dat is ingericht voor een creatieve multidisciplinaire industrie."

18. Bijverdienen bijstand

Mensen met een bijstandsuitkering moeten meer mogelijkheden krijgen om bij te verdienen.

Wat vinden de partijen?

Eens

Senioren Partij Maastricht

"De SPM staat, nu een basisinkomen niet haalbaar lijkt, een zgn. vertrouwensexperiment voor. Het idee is dat door het afschaffen van diverse plichten in de bijstandsregeling (bijv. sollicitatieplicht, bijverdienregeling) de administratieve lastendruk afneemt en mensen eerder geneigd zijn zich in te zetten voor allerhande maatschappelijk nuttige activiteiten."

D66

"D66 is voorstander van een experiment met het basisinkomen. Hierbij krijgen mensen zonder voorwaarden hun bijstandsuitkering. Dus zonder sollicitatieplicht bijvoorbeeld. En mogen ze hun uitkering behouden zodra ze gaan werken. D66 wil weten welke effecten dit heeft op de samenleving."

SP

"Er dient een experiment te komen met een regelvrije/regelluwe bijstand, waarbij dit een van de uitgangspunten is. "

PvdA

"Werk moet lonen voor iedereen. Meer mogelijkheden voor bijverdienen naast de bijstandsuitkering biedt mensen perspectief op een betere toekomst en motiveert mensen om zelf verantwoordelijkheid te nemen om uit de bijstand te komen."

GroenLinks

"GroenLinks vindt dat mensen met een uitkering de ruimte moeten krijgen om te kunnen ondernemen, bijvoorbeeld in een sociale coöperatie, zonder meteen gekort te worden op hun uitkering. GroenLinks wil werken vanuit vertrouwen en mensen uitdagen op creatieve wijze hun talenten te benutten en hun leven vorm te geven. Een experiment met een basisinkomen past in deze visie. "

Partij Veilig Maastricht

"Sociale zekerheid is er voor burgers die niet kunnen werken, niet voor mensen die niet willen werken. Als het bijverdienen leidt tot meer kans op een baan, moet dit mogelijk zijn. "

Maastrichtse Volkspartij

"Een experiment met het basisinkomen inclusief de mogelijkheid van bijverdiensten zou wel eens zalvend kunnen werken voor mensen in o.a. de schuldsanering."

Liberale Partij Maastricht

"Vroeger was er meer werkgelegenheid; de laatste jaren zijn meer dan 5000 banen teniet gedaan en wordt b.v. gediscrimineerd op leeftijd. Daardoor blijven veel mensen in de bijstand. Langdurige bijstand zorgt ervoor dat je in een spiraal van armoede terechtkomt. Om de levenskwaliteit te verhogen vinden wij dat bijverdiend mag worden om alle rekeningen te betalen en te participeren in de maatschappij. Mensen raken geïsoleerd door armoede, en eenzaamheid willen we te allen tijden voorkomen."

M:OED

"Werken moet altijd lonen. Als stad moeten we dit faciliteren. Hier staat een fatsoenlijke vergoeding tegenover. "

Sociaal Actieve Burgerpartij

"Mensen met een bijstandsuitkering die werk verrichten, dienen bovenop hun uitkering een extra vergoeding te krijgen. Werken dient te lonen en het verschil tussen uitkering en niet werken dient er te zijn."

Geen van beide

Oneens

CDA

"Er zijn mensen die hard werken om rond of net boven het niveau van een bijstandsuitkering te verdienen. Het geven van extra mogelijkheden aan mensen met een bijstandsuitkering om meer dan deze groep te verdienen, vindt het CDA een verkeerd signaal."

VVD

"Mensen met een bijstandsuitkering moeten zo vlug mogelijk aan het werk."

50PLUS

"50PLUS wil vrijwilligerswerk stimuleren door bijvoorbeeld langdurig bijstandsgerechtigden vrijwilligerswerk te laten doen bij door de gemeente erkende verenigingen en organisaties. Geen verdringing van reguliere arbeidsplaatsen want dit kan leiden tot oneerlijke concurrentie."

PVV

"De PVV is geen voorstander van een basisinkomen. De bijstand is een sociaal vangnet dat ook alleen tot dat doel dient. De PVV ziet het dan ook alleen als middel om tijdelijk een periode te overbruggen om weer tot betaald werk te komen. Daarnaast is de PVV wel voorstander van een tegenprestatie voor bijstandsgerechtigden."

19. Coffeeshops

De politie moet er streng op toezien dat alleen inwoners van Maastricht gebruik maken van de coffeeshops.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Het CDA is tegenstander van coffeeshops. Het enkel binnenlaten van inwoners van Maastricht is een stap in de goede richting. Wij steunen elke drempelverhogende maatregel. "

VVD

"Door niet-inwoners van onze stad te weren uit coffeeshops is de overlast aanzienlijk afgenomen."

Liberale Partij Maastricht

"We hebben het ingezetenen-criterium ingevoerd vanwege de enorme overlast van drugstoerisme. Het ingezetenen-criterium is een eclatant succes en bewijst dat de coffeeshops hoofdzakelijk op buitenlanders draaiden. Bijna geen enkele coffeeshop overleefde het. Nu dient nog verder gehandhaafd te worden op de drugsrunners in de wijken. Zo wordt de overlast flink gereduceerd."

Sociaal Actieve Burgerpartij

"Het ingezetenen-criterium dient strak nageleefd te worden. Ook bij eventuele experimenten die aanstaande zijn wenst de Sociaal Actieve Burgerpartij vast te houden aan het ingezetenen-criterium."

Geen van beide

Maastrichtse Volkspartij

"Het is een vereiste om in de cannabisketen zowel voordeur als achterdeurbeleid strikt te reguleren, alleen zo kan de drugcriminaliteit effectief aangepakt worden."

50PLUS

"50PLUS wil softdrugs uit de criminele sfeer halen door nederwietteelt te reguleren. 50PLUS wil geen lokale experimenten, maar invoering in één keer voor geheel Nederland. Er wordt op dit moment regelgeving gemaakt voor de experimenten en hierbij zal 50PLUS zich aansluiten."

Oneens

Senioren Partij Maastricht

"Vanaf 2013 worden alleen nog INGEZETENEN toegelaten tot coffeeshops en is de overlast als gevolg van drugshandel aanmerkelijk gereduceerd. Het verder beperken van de toegang tot enkel inwoners van onze stad is wettelijk niet mogelijk."

D66

"D66 vindt dat mensen van buiten Nederland ook de coffeeshops mogen betreden. D66 wil softdrugs legaliseren. Dat is vooral vanuit het oogpunt van gezondheidszorg. Minderjarigen mogen (zoals in de wet staat) van D66 nog niet in coffeeshops komen."

SP

"Dit is onnodig als men uitvoering geeft aan het spreidingsbeleid. "

PvdA

"De PvdA is tegen de wietpas. Het zijn niet de bezoekers van coffeeshops die voor overlast zorgen. Het zijn de straatdealers die voor onveiligheid en overlast zorgen, daar moet de aandacht van de politie naar uitgaan. "

GroenLinks

"Het ingezetenencriterium moet overboord: het criminaliseert buitenlandse bezoekers en maakt het onnodig moeilijk voor Nederlandse bezoekers om een coffeeshop te bezoeken. Bovendien wordt het meer als stok gebruikt om coffeeshops mee dicht te slaan dan wat anders. GroenLinks vindt dat het spreidingsbeleid weer in beeld moet komen. Daarmee kan overlast ook beperkt worden en worden bezoekers niet onnodig gecriminaliseerd. "

Partij Veilig Maastricht

"Het huidige gedoogbeleid zorgt voor onduidelijkheid voor burgers en gemeenten. Alle coffeeshops in Nederland dienen zich aan dezelfde regels te houden. Zolang er landelijk geen duidelijkheid is over het coffeeshopbeleid, is Partij Veilig Maastricht tegenstander van het i-criterium."

M:OED

"Het coffeeshopbeleid moet worden gelegaliseerd. Het criminaliseren van buitenlandse coffeeshopbezoekers vergroot de overlast op straat."

PVV

"De PVV staat voor een harde aanpak van drugsgerelateerde overlast. Hieronder valt ook het handhaven van de regels voor coffeeshops."

20. Gratis OV ouderen

Ouderen met een laag inkomen moeten gratis gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Gemeente en provincie moeten dit betalen.

Wat vinden de partijen?

Eens

SP

"Dit komt de mobiliteit van deze doelgroep ten goede en bestrijdt zo eenzaamheid. Gratis reizen is bovendien aantrekkelijker dan reizen met Vervoer op Maat (want goedkoper). Dit kan uiteindelijk tot een kostenbesparing voor de gemeente leiden. "

PvdA

"Ouderen met een laag inkomen zijn vaak afhankelijk van het openbaar vervoer. Dus mag hun inkomen geen reden zijn om geen gebruik te maken van het openbaar vervoer. "

Maastrichtse Volkspartij

"Gratis openbaar vervoer voorkomt eenzaamheid en bevordert de sociale contacten van ouderen en alle andere groeperingen met een laag inkomen."

Liberale Partij Maastricht

"Er wordt genoeg geld over de balk gegooid, daarom zou er ook financiële ruimte moeten zijn voor gratis OV. Er zijn veel voordelen: mensen laten de auto meer staan, wat goed is voor de luchtkwaliteit. De stad slibt minder dicht, er hoeven minder parkeerruimten en parkeerautomaten onderhouden te worden. De busmaatschappij zou niet hoeven investeren in allerlei soorten buskaarten en de administratie hieromtrent. Het voorkomt isolatie van mensen die zich nauwelijks iets kunnen permitteren."

50PLUS

"50PLUS is voorstander van het bewerkstelligen van een voordeliger openbaar-vervoer-tarief bij gebruik buiten de spits. Geen overlast voor de reguliere gebruiker is wel een voorwaarde. Dit niet beperken tot alleen ouderen."

Sociaal Actieve Burgerpartij

"SAB is voorstander van het weer in eigen hand nemen van een gemeentelijk vervoersbedrijf en senioren en mensen met een beperking moeten gratis kunnen reizen."

PVV

"De PVV is er voorstander van ouderen, die onevenredig hard door de diverse kabinetten Rutte gekort en geraakt zijn, tegemoet te komen door voor deze doelgroep kortingen mogelijk te maken op o.a. het openbaar vervoer."

Geen van beide

Senioren Partij Maastricht

"De SPM vindt dat indien het mogelijk is om openbaar vervoer gratis aan te bieden, dat niet alleen voor ouderen zou moeten gelden, maar voor iedereen met een laag inkomen. De SPM wil dit graag onderzoeken."

GroenLinks

"Voor mensen (ouderen) die slecht ter been zijn of een andere beperkingen hebben, heeft Maastricht een goede voorziening via Omnibuzz. Daarnaast kent het OV in Limburg kortingsregelingen voor 65+-ers. "

Oneens

CDA

"Alle ouderen moeten mobiel kunnen zijn, dat is een basisbehoefte, niet enkel voor ouderen met een laag inkomen. "

D66

"D66 is voor het subsidiëren van OV, maar helemaal gratis maken, gaat D66 te ver. Dit heeft te grote ingrijpende gevolgen voor de begroting van de stad."

Partij Veilig Maastricht

"Gratis openbaar vervoer bestaat niet. De andere burgers moeten dan hiervoor betalen. Vervoer op maat is al een vorm van goedkoop vervoer voor ouderen die dat nodig hebben. "

VVD

"De kosten hiervoor zullen door de belastingbetalers moeten worden opgebracht, gratis bestaat niet."

M:OED

"Openbaar vervoer moet voor iedereen betaalbaar zijn. Als we Maastricht bereikbaar willen zal ook iedereen hieraan bij moeten dragen. We maken liever geen onderscheid tussen bevolkingsgroepen. Dit werkt polariserend. "

21. Cameratoezicht

In Maastricht moet meer cameratoezicht komen.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Het CDA is groot voorstander van meer cameratoezicht, omdat het bijdraagt aan het verbeteren van de veiligheid. "

PvdA

"Als cameratoezicht een aantoonbare bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de veiligheid op onveilige plekken in de stad dan moet dit ingezet worden. "

Partij Veilig Maastricht

"Partij Veilig Maastricht wil maatregelen om de veiligheid van burgers te verhogen. Meer camera's dragen daaraan bij. "

VVD

"Meer en vooral beter cameratoezicht. De opsporing wordt vergemakkelijkt door meer en betere camera's."

Liberale Partij Maastricht

"Ja, voor de veiligheid en het beter kunnen traceren van de daders."

50PLUS

"50PLUS pleit, ter ondersteuning van de handhaving, voor camerabewaking in wijken ter verhoging van het veiligheidsgevoel van burgers."

Sociaal Actieve Burgerpartij

"In het kader van de veiligheid van onze burgers en vervolging van criminelen mag wat ons betreft dit toezicht zeker uitgebreid worden. Onze burgers moeten zich weer veilig voelen in hun eigen stad."

PVV

"De PVV staat voor toezicht en handhaving. Cameratoezicht is een van de maatregelen die bij onveiligheid maar ook bijvoorbeeld bij overtredingen zoals afvaldumpingen preventief kunnen werken of zelfs kunnen helpen bij de handhaving en opsporing van de daders."

Geen van beide

Senioren Partij Maastricht

"De SPM is van mening dat daar waar nodig, gekozen kan worden (onder voorwaarden) voor inzet van cameratoezicht. De recent gewijzigde regelgeving biedt daar thans voldoende mogelijkheid toe. De SPM vindt echter dat eerst moet worden ingezet op verbetering van de kwaliteit van de camera's die reeds nu worden ingezet."

Maastrichtse Volkspartij

"Komt meer cameratoezicht ten goede aan de veiligheid, nee? De oorzaak aanpakken en strikte handhaving met lik op stuk beleid zal op den duur beter te gaan werken."

Oneens

D66

"Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de veiligheid niet of niet noemenswaardig wordt verbeterd door cameratoezicht. Het geld dat eraan wordt besteed, kan beter ten goede komen aan maatregelen die wel werken. De huidige camera's zijn voor D66 voldoende. Het arsenaal hoeft niet te worden uitgebreid."

SP

"Dit zorgt vooral voor schijnveiligheid. We willen investeren in veiligheid door meer tijd voor wijkagenten, leefbaarheid in buurten, bestrijden van drugshandel en voorkomen van radicalisering. "

GroenLinks

"Uitbreiding is voor GroenLinks niet aan de orde; wij kiezen voor preventie en het respecteren van burgerlijke vrijheden, zoals het recht op privacy. Cameratoezicht wordt alleen toegepast in situaties waarin niets anders helpt en onder strenge voorwaarden. Indien niet langer noodzakelijk, worden camera’s weer verwijderd. "

M:OED

"Meer toezicht lost geen problemen op. De politie heeft onvoldoende capaciteit om er iets mee te doen. Deze dure investering kan elders beter gebruikt worden."

22. Inbreiden

Er mag alleen nog worden gebouwd binnen de bestaande bebouwde kom.

Wat vinden de partijen?

Eens

Senioren Partij Maastricht

"De grenzen voor de bebouwde kom zijn vastgelegd in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL). De huidige begrenzingen zijn conform het POL. De SPM wenst daaraan vast te houden."

CDA

"Maastricht is compact gebouwd. Binnen deze bebouwde omgeving is het CDA voorstander van het bouwen van ‘groene’ nieuwe gebieden. Als voorbeeld kan de Groene Loper dienen, waar ‘groen’ en nieuwe bebouwing hand in hand gaan."

D66

"D66 is voorstander van een compacte stad in een groene omgeving. D66 vindt het ook belangrijk dat er oog blijft voor de natuur. En Maastrichtenaren die de natuur willen opzoeken, kunnen dat vrij gemakkelijk aan de rand van de stad."

PvdA

"Maastricht ligt in een prachtige groene omgeving. Deze omgeving mag niet opgeofferd worden voor de bouw van woningen, kantoren of bedrijventerreinen. "

GroenLinks

"We zien Maastricht als een “compacte stad” in een weids landschap, waarbij de woonbuurten niet eindeloos uitwaaieren over de omgeving. Die omgeving moet vooral groen zijn, want ook dat hebben we als stad hard nodig. Binnen de stad bouwen we vooral ook om buurten te verbeteren en te moderniseren. De Groene Loper en Belvédère bieden binnen de stad ruimte voor nieuwe projecten. "

Liberale Partij Maastricht

"Natuur moet beschermd worden en niet volgebouwd worden."

50PLUS

"Er zijn nog genoeg te ontwikkelen terreinen binnen de bebouwde kom die nog ingevuld moeten worden."

Geen van beide

Oneens

SP

"Of een omgeving geschikt is, hangt van de specifieke situatie af. Zowel binnen als buiten de bebouwde kom moet nieuwbouw niet ten koste gaan van de natuur/bestaand groen. "

Partij Veilig Maastricht

"Als er buiten de bebouwde kom geschikte plekken zijn om te bouwen, moet dit incidenteel mogelijk zijn."

VVD

"Ieder plan moet op zichzelf worden beoordeeld. Indien er meer vraag is naar gebouwen dan moet de gemeente nieuwbouw niet tegenhouden."

Maastrichtse Volkspartij

"Het is een vereiste om ieder bouwplan apart te beoordelen met streng toezicht op de regelgeving en evenwicht tussen natuur en landschap."

M:OED

"Maastricht moet ambitie tonen om mensen aan te trekken en te behouden. Nieuwe wijken buiten de bebouwde kom horen hierbij."

Sociaal Actieve Burgerpartij

"Het lijkt ons niet verstandig in Maastricht in te breiden, men dient de grens van de bestaande bebouwde kom nu op te rekken. Let wel, dit mag niet ten koste gaan van natuurgebied maar van landbouwgrond."

PVV

"Maastricht moet indien nodig kunnen groeien."

23. Engels

Alle voorzieningen en diensten van de gemeente moeten ook in het Engels worden aangeboden.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Door het hoge aantal internationale studenten en kenniswerkers, zou dit een heel goed voorstel zijn."

D66

"Je kan niet verwachten dat elke nieuwe inwoner/expat meteen de Nederlandse taal kan lezen. Ook deze mensen moeten de weg naar de gemeente snel en makkelijk kunnen vinden. Mensen die de Engelse taal beheersen, kunnen zich prima redden in een stad als Maastricht."

PvdA

"Maastricht is een internationale stad met studenten en kenniswerkers uit heel de wereld, daarnaast wordt Maastricht door vele buitenlandse toeristen bezocht. De informatie van de gemeente moet voor iedereen te begrijpen zijn. "

GroenLinks

"Het is belangrijk dat alle inwoners van de stad de informatie van de gemeente kunnen begrijpen. Engelstalige informatievoorziening past bij het internationale karakter van de stad. Maar dit betekent óók dat de informatie in gemakkelijk te begrijpen Nederlands moet zijn opgesteld. "

Partij Veilig Maastricht

"Maastricht is een internationale stad. Engelstalige informatie via diverse mediakanalen is nodig. "

VVD

"Een groot aantal inwoners van onze stad is de Nederlandse taal niet machtig, maar wel het Engels."

Maastrichtse Volkspartij

"Gezien het internationale karakter van de stad is het belangrijk dat de informatie van de Gemeente Maastricht voor iedereen te begrijpen is."

M:OED

"Als internationale stad met de ambitie een serieuze kenniseconomie te ontwikkelen moet Maastricht optimaal bereikbaar zijn voor expats."

Sociaal Actieve Burgerpartij

"Aangezien wij steeds meer studenten en personeel bij firma's krijgen waar Engels gesproken wordt lijkt mij dit verstandig. Het is ook de taal die het meest begrepen wordt door buitenlandse gasten."

Geen van beide

Senioren Partij Maastricht

"De SPM is van mening dat de gemeente goed moet kijken welke voorzieningen en diensten in welke taal moeten worden aangeboden en daar goede keuzes in moet maken."

Oneens

SP

"WAAR NODIG dienen diensten in het Engels te worden aangeboden, maar niet onnodig geld verspillen als er nooit gebruik van wordt gemaakt. "

Liberale Partij Maastricht

"Mensen dienen te integreren en de Nederlandse taal te leren. Het zou hoogstens om de belangrijkste zaken moeten gaan waar nieuwkomers in eerste instantie mee te maken krijgen."

50PLUS

"Dit kan worden opgelost door steunpunten bij instanties."

PVV

"De voertaal in Nederland is Nederlands, in Maastricht is dat of Nederlands of Maastrichts. Een uitbreiding van de communicatie in het Maastrichts zou de PVV dan ook toejuichen. "

24. Voorzitter buurtnetwerk kiezen

De voorzitter van een buurtnetwerk moet door buurtbewoners worden gekozen.

Wat vinden de partijen?

Eens

PvdA

"Het is belangrijk dat een buurtnetwerk draagvlak heeft onder de bewoners. Een gekozen voorzitter levert daar een bijdrage aan. "

Partij Veilig Maastricht

"Een buurtnetwerk spreekt namens een buurt en moet dus draagvlak hebben. Het is aan de buurt om een voorzitter te kiezen."

VVD

"Een buurtnetwerk is de officiële vertegenwoordiging van een buurt. Een democratisch gekozen voorzitter past daarbij."

Maastrichtse Volkspartij

"Het is normaal dat binnen de democratische beginselen de voorzitter van het buurtnetwerk objectief en transparant door de buurtbewoners wordt gekozen."

Liberale Partij Maastricht

"Voorzitter en alle bestuursleden dienen gekozen te worden om tenminste enige mate van een vertegenwoordigende rol te kunnen vervullen. Ze dienen bovendien de buurtbewoners constant op de hoogte te houden en te raadplegen. Vaak gaat het meer om persoonlijke meningen van een voorzitter dan om de mening van de buurt. "

50PLUS

"50PLUS is voor directe democratie. De voorzitter geeft leiding aan de representatieve buurtvertegenwoordiging en door een verkiezing krijgt hij mandaat."

Sociaal Actieve Burgerpartij

"Een buurtnetwerk is een afspiegeling van de bewoners van een wijk/buurt. Om te voorkomen dat deze voorzitters voor een lange tijd mede bepalen hoe het in hun wijk eraan toe gaat pleiten wij voor een verkiezing gelijk met de gemeenteraadsverkiezingen."

PVV

"De burger moet meer inspraak krijgen, ook middels buurtnetwerken. Echter de kandidaten mogen geen lid zijn van een politieke partij of politiek actief zijn om de onpartijdigheid en objectiviteit van het buurtnetwerk te garanderen."

Geen van beide

Oneens

Senioren Partij Maastricht

"Buurtnetwerken vervullen een belangrijke rol. Met het oog op een versterking van de democratische betrokkenheid en het geven van verantwoordelijkheid aan buurtbewoners, dienen buurtnetwerken zich verder te ontwikkelen tot verenigingen, waarvan iedere buurtbewoner gratis lid kan worden."

CDA

Geen toelichting gegeven

D66

"D66 is blij met elk initiatief dat van onderop komt vanuit de maatschappij. Buurtplatforms zijn daar een goed voorbeeld van. De platforms kunnen wezenlijke informatie en standpunten verwoorden richting de politiek en de gemeente. Het is aan de buurtplatforms hoe ze hun bestuur/organisatie opzetten. D66 wil samenwerken met deze organisaties op basis van vertrouwen en eigen kracht."

SP

"De voorzitter van een buurtnetwerk onderhoudt wel vele contacten met buurtbewoners. Daarvoor hoeft geen grootse verkiezing georganiseerd te worden."

GroenLinks

"GroenLinks vindt dat de buurtnetwerken zichzelf moeten organiseren. Hierbij is een representatieve, diverse samenstelling een belangrijk vereiste maar ze zijn geen onderdeel van de democratische volksvertegenwoordiging. Door hun project-georiënteerde werkwijze zullen niet snel weer de oude instituten ontstaan. De meeste buurtnetwerken zijn een vereniging en dan worden de bestuursleden sowieso gekozen door de leden. "

M:OED

"Buurtnetwerken zijn niet altijd zaligmakend. De individu moet altijd haar mening kunnen uiten."

25. Moskeeën

In Maastricht mogen geen nieuwe moskeeën worden gebouwd.

Wat vinden de partijen?

Eens

Maastrichtse Volkspartij

"Vrijheid van godsdienst is een groot goed. Door de herhaaldelijke vrijval van dienstdoende gebouwen is de bouw van extra moskeeën echter niet nodig."

Liberale Partij Maastricht

"We hebben voldoende gebedshuizen. "

50PLUS

"Er zijn nog veel leegstaande gebouwen die een nieuwe bestemming dienen te krijgen."

Sociaal Actieve Burgerpartij

"SAB vindt dat dit voor alle gebedshuizen geldt, men kan zijn geloof thuis beleiden. Wij willen ook op de scholen geen godsdienstles meer, de ouders thuis zijn hier verantwoordelijk voor."

PVV

"De PVV wil verder dat de huidige moskeeën en illegale gebedshuizen en -ruimtes worden gesloten. Voor een ideologische stroming die haaks staat op onze waarden en normen is volgens de PVV geen ruimte in Nederland. "

Geen van beide

Partij Veilig Maastricht

"Partij Veilig Maastricht ziet liever geen nieuwe moskeeën, maar wettelijk gezien is vrijheid van geloof een grondrecht. Harde aanpak radicalisering. Streng, consequent en rechtvaardig. Verbieden van bijeenkomsten en verenigingen/stichtingen die zich hiermee bezighouden, betrokkenen juridisch vervolgen. Partij Veilig Maastricht is er voorstander van teruggekeerde Syriëgangers op te pakken en te vervolgen om de samenleving te beschermen."

Oneens

Senioren Partij Maastricht

"De SPM hecht veel waarde aan behoud van de Maastrichtse identiteit. De SPM gelooft ook in verworven vrijheden (zoals de vrijheid van godsdienst) met daarbij behorende rechten en plichten. De SPM gelooft niet in het creëren van belangentegenstellingen tussen mensen of groepen van mensen, maar wel in het slaan van bruggen. De SPM werkt aan een stad waar het goed samen wonen, werken en leven is voor alle inwoners, nu en in de toekomst."

CDA

"In Nederland heeft iedereen recht op vrijheid van godsdienst, dit staat verankerd in de Grondwet."

D66

"De vrijheid van godsdienst is voor D66 een belangrijk punt in onze grondwet. Moskeeën mogen er komen, mits deze vallen binnen de geldende regels binnen onze gemeente."

SP

"Een vergunningsaanvraag wordt beoordeeld als hij wordt ingediend. Dit is op dit moment niet aan de orde en ook niet de verwachting. Godsdienstvrijheid moet altijd gerespecteerd worden als grondrecht."

PvdA

"Elke religie is wat de PvdA betreft in Maastricht welkom. "

GroenLinks

"In Nederland mag je zelf je eigen godsdienst of levensovertuiging kiezen. Iedereen is vrij te laten zien wat zijn overtuiging is. Dit staat in artikel 6 van onze Grondwet. Daarnaast mogen we niet discrimineren op grond van artikel 1 van de Grondwet. Hoewel op dit moment niemand in Maastricht vraagt om een extra moskee, is daar wat GroenLinks betreft ruimte voor als er zo'n plan zou komen. Net zoals dit geldt voor iedere andere religie of levensovertuiging. "

VVD

"Vrijheid van godsdienst is een groot goed. Iedere geloofsgemeenschap mag een gebedshuis (op eigen kosten) bouwen in Maastricht."

M:OED

"Maastricht moet een open plek zijn. Ook voor ieders religie."

26. Schulden

De gemeente moet een proef doen met het overnemen of kwijtschelden van schulden die zo hoog zijn dat mensen er zelf niet meer uit kunnen komen.

Wat vinden de partijen?

Eens

Senioren Partij Maastricht

"Armoedebeleid blijft wat de SPM betreft ook in de toekomst hoog op de agenda staan. Daarbij moet vooral worden geïnvesteerd in slimmere en innovatieve oplossingen voor mensen die in de schulden zitten. Lopende experimenten om mensen uit de armoede te halen dienen te worden voortgezet en verder te worden ontwikkeld."

D66

"Armoede is een groot probleem in deze stad. D66 wil extra investeren om armoede tegen te gaan. Met name mensen met schulden hebben het 't zwaarst. D66 wil onderzoeken welke effecten het heeft zodra schulden worden kwijtgescholden."

SP

"De kosten voor schuldhulpverlening en bewindvoering zijn voor de gemeente heel erg hoog. Een dergelijk experiment is geen liefdadigheid, maar een investering die de gemeente uiteindelijk veel geld bespaart."

PvdA

"Niemand is er bij gebaat als de schulden zo hoog zijn dat er geen oplossing of perspectief op verbetering meer is. Het overnemen van schulden van jongeren voor een tegenprestatie blijkt te werken en geeft jongeren een kans op een schuldenvrije start."

GroenLinks

"Armoede is een structureel verschijnsel in Maastricht. Dat is onacceptabel. GroenLinks staat voor een actief en ruimhartig anti-armoede beleid. Wij vinden dat in de schuldhulpverlening maatwerk toegepast moet worden en stress als eerste aangepakt moet worden. Mensen in armoede moeten toegerust worden om de arbeidsmarkt te betreden, door scholing en opleiding, door eigen talenten te leren zien, door hulp bij sollicitaties en door een eigen buddy bij de Sociale Dienst. "

Partij Veilig Maastricht

"Partij Veilig Maastricht wil hulp voor iedereen die financiële problemen heeft en moeilijk/niet kan rondkomen. Mensen die het niet op eigen kracht lukt in hun inkomen te voorzien, worden ondersteund. Declaratieregelingen vereenvoudigen. Goede voorlichting over de bestaande voorzieningen en ondersteunende maatregelen via diverse (sociale) media. "

Maastrichtse Volkspartij

"Armoede en schulden heeft zulke grote vormen aangenomen dat het de morele plicht van iedere gemeente is om hier passende maatregelen tegen te nemen."

Liberale Partij Maastricht

"De gemeente en de rechtbank hebben er weinig aan gedaan om foute bewindvoerders en schuldsaneerders aan te pakken dan wel uit te sluiten. Hierdoor zijn veel mensen met schulden van de regen in de drup geraakt. De gemeente betaalt miljoenen aan bewindvoerderskosten en saneringskosten ook al deugt het niet. Hoog tijd voor een proef dus."

50PLUS

"De gemeente speelt meer dan voorheen een actieve rol bij de schuldhulpverlening en stimuleert en ondersteunt initiatieven in dezen. Geen boete op boete in de schuldhulpverlening. Kritisch kijken of deze situatie de betrokkene aan te rekenen is."

Geen van beide

Oneens

CDA

"Dit is geen taak voor de gemeente."

VVD

"Mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen schulden. Schuldsanering via de kredietbank is al een van de mogelijkheden."

M:OED

"Er zijn landelijke regels omtrent schuldhulpsanering. De gemeente heeft een rol in het toegankelijk maken van deze mogelijkheden."

Sociaal Actieve Burgerpartij

"Lijkt ons onlogisch mensen die om welke redenen dan ook schulden maken deze kwijt te schelden of over te nemen. Het zou een vrijbrief zijn schulden te maken. Wel zien wij graag een nog betere schuldhulpverlening en een keurmerk voor bewindvoerders. Hier is een wereld in te winnen."

PVV

"De kredietbank Limburg is het instrument waarbij mensen met schulden terecht kunnen. Dit is het aangewezen instrument dat moet leiden tot een oplossing. Dat gezegd hebbende is de PVV wel van mening dat er kritisch gekeken kan worden naar de huidige rentetarieven van de kredietbank."

27. Openingstijden horeca

Cafés en restaurants moeten langer open kunnen blijven als ze dat willen.

Wat vinden de partijen?

Eens

D66

"D66 wil minder regels voor ondernemers. Openingstijden zijn daar een voorbeeld van. Laat de ondernemer zelf bepalen hoe lang hij open wil zijn."

Partij Veilig Maastricht

"Het is aan de horeca zelf om te bepalen of ze langer open wil blijven."

VVD

"De uitstroom uit de binnenstad wordt hierdoor verspreid."

M:OED

"Horeca is belangrijk voor de stad. Om overlast tegen te gaan zijn langere openingstijden een goede oplossing. Zo worden de mensen die naar huis gaan nadat een kroeg sluit meer verspreid en overlast gereduceerd."

Sociaal Actieve Burgerpartij

"In het kader van veiligheid in de openbare ruimte is het beter als de bezoekersstroom zich bij het naar huis gaan over een langere tijdsperiode spreidt. Hier ligt ook een verantwoordelijkheid bij het bedrijf om mensen niet laveloos de straat op te sturen."

PVV

"De PVV staat voor vrijheid van ondernemen. De ondernemer moet zelf kunnen bepalen hoe hij of zij zijn onderneming runt, uiteraard binnen de grenzen van de wet."

Geen van beide

Oneens

Senioren Partij Maastricht

"De SPM ziet de belangen van (de werkgelegenheid in) de horeca en die van bewoners botsen. De SPM is van mening dat met inwoners, winkeliers en de horeca het gesprek aangegaan dient te worden over een goede balans tussen wonen, werken en recreëren."

CDA

"Er zijn goede regels en afspraken met de horeca en binnenstadbewoners. Ook zijn er voldoende plekken in de stad waar je tot in de late uurtjes terecht kan."

SP

"Leefbaarheid voor inwoners zoals nachtrust mag niet geschaad worden."

PvdA

"De stad is niet alleen een plek om te winkelen of uitgaan, maar ook een plek om te wonen. Onbeperkte openingstijden dragen niet bij aan een goede balans in de binnenstad en de buurten."

GroenLinks

"De binnenstad is nog nooit zo druk geweest. Mensen komen om te winkelen, om uit te gaan, om plezier te maken. De binnenstad is daardoor een belangrijke economische motor voor de gehele stad. Maar de woon- en leeffuncties van de stad komen daardoor onder druk te staan. Het toerisme floreert juist dankzij de authenticiteit van een levende binnenstad. We moeten daarom een goede balans houden tussen commercie, toerisme, wonen en leven. Momenten van rust in de stad vinden wij daarom ook belangrijk. "

Maastrichtse Volkspartij

"De afweging tussen vrijheid van ondernemen en levensbalans is hier in het geding. Goede regels en afspraken zijn nodig om deze balans niet te verstoren."

Liberale Partij Maastricht

"We krijgen veel meldingen binnen van overlastsituaties. De leefbaarheid in de binnenstad moet worden beschermd. Mensen die moeten werken, kinderen die naar school gaan, ouderen hebben recht op voldoende nachtrust. Maar we hebben het idee dat het uitgaansleven in de stad terugloopt door het aantal cafés die omgezet zijn in eetgelegenheden. "

50PLUS

"Een uitzondering wordt gemaakt voor locaties die de directe en nabije omgeving geen overlast bezorgen."

28. Natuur- en waterspeeltuinen

Er moeten meer natuur- en waterspeeltuinen komen in de Groene Loper en andere nieuwe parken in Maastricht .

Wat vinden de partijen?

Eens

Senioren Partij Maastricht

Geen toelichting gegeven

CDA

Geen toelichting gegeven

D66

"De Groene Loper is de ideale kans om natuur- en waterspeeltuinen en openbare beweeg- & ontmoetingsplekken te creëren. Op dit moment zijn die te weinig aanwezig in Maastricht."

SP

"Er is grote behoefte aan openbare (water)recreatiemogelijkheden voor gewone Maastrichtenaren. Dit biedt mogelijkheden om met het gezin op een laagdrempelige manier gebruik te maken van de nieuwe buitenruimte, die van ons allemaal is. "

PvdA

"Parken moeten niet alleen een plek zijn om doorheen te wandelen, maar het moeten ook plekken zijn waar mensen elkaar ontmoeten en kinderen kunnen spelen. Speeltuinen dagen kinderen uit en dragen bij aan een goede ontwikkeling en een gezonde levensstijl."

GroenLinks

"GroenLinks kiest voor meer natuurspeelplaatsen voor kinderen: speelplekken waar een kind met fantasie kan spelen en de natuur kan ontdekken. Meer natuur in de stad is van belang voor de leefbaarheid en luchtkwaliteit. Bij het opnieuw inrichten van buurten krijgt het behoud van bestaand waardevol groen prioriteit. Wij willen een groene stad voor alle Maastrichtenaren. "

Partij Veilig Maastricht

"Partij Veilig Maastricht wil meer groen en stadsparken. Natuur- en waterspeeltuinen zijn hier een onderdeel van."

Liberale Partij Maastricht

"Zeker! Maastricht heeft veel te weinig parken en het weinige groen bouwt de gemeente vol. Daardoor gaat de stad er kwalitatief op achteruit. Ze moet een voorbeeld nemen aan Brussel met haar vele mooie parken. Bloemenperken worden uitgegraven en wordt gras, stadsrotondes worden verhuurd en zien er vreselijk uit. Mooi en veel groen, daar heeft het college geen belang bij terwijl het belangrijk is voor de burger."

M:OED

"Maastricht moet investeren in faciliteiten voor kinderen om de stad voor starters aantrekkelijk te maken. Die kans hebben we nu."

Sociaal Actieve Burgerpartij

"Mits het geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid."

Geen van beide

Maastrichtse Volkspartij

"Buurtnetwerkers mede betrekken bij de noodzaak en bepaling van eventuele recreatieve voorzieningen en tevens een rol toebedelen in toezicht en onderhoud."

PVV

"De PVV is van mening dat er voldoende speel- en recreatiemogelijkheden moeten zijn, vooral voor de jeugd in de diverse leeftijdscategorieën. De uitvoering en precieze soorten wil de PVV graag via een enquête aan de burgers en vooral de jeugd zelf overlaten, waarbij de raad enkel de financiële kaders en de beperkingen in handhaving en veiligheid schetst."

Oneens

VVD

"Particulieren mogen dit prima doen, dit vindt de VVD echter geen taak voor de overheid."

50PLUS

"50PLUS is van mening dat de bestaande voorzieningen beter onderhouden kunnen worden. Dus eerst de energie daarin steken."

29. Maastricht Aachen Airport

Maastricht moet zich verzetten tegen uitbreiding van het aantal vluchten met vrachtvliegtuigen vanaf Maastricht Aachen Airport over de stad.

Wat vinden de partijen?

Eens

Senioren Partij Maastricht

"De SPM is, vanwege mogelijke overlast voor de bewoners van Maastricht, tegenstander van uitbreiding van het aantal vrachtvluchten van en naar Maastricht Aachen Airport. Het luchtverkeer heeft voldoende keuzemogelijkheid om gebruik te maken van andere vliegvelden in de omgeving."

SP

"Er zijn grenzen aan de hoeveelheid vluchten die over de stad en aangrenzend Heuvelland wenselijk zijn. Er zijn ook overwegingen ivm de veiligheid."

GroenLinks

"GroenLinks vindt dat Limburg geen vliegveld nodig heeft. Binnen 100 kilometer zijn er zeven andere vliegvelden. Ook in Maastricht is er overlast van opstijgende en landende vliegtuigen. Uitbreiding van het aantal vluchten met grote vrachtvliegtuigen leidt tot meer geluidsoverlast en luchtvervuiling voor regio en stad, en zal ten koste gaan van de banen in het toerisme in het heuvelland. De start- en landingsbaan is ideaal om duurzame energie op te wekken. "

Geen van beide

Maastrichtse Volkspartij

"Ook hier moet er evenwicht zijn tussen het economisch belang en de overlast waarbij bijvoorbeeld de bedrijfstijden in verhouding moeten staan tot de nachtrust."

Liberale Partij Maastricht

"Ondertussen heeft Wallonië ingezet op deze vorm van werkgelegenheid terwijl wij de last ervan hebben. We zijn er niet op tegen om een aantal vluchten toe te staan in het kader van de werkgelegenheid maar de leefbaarheid dient wel in acht genomen te worden."

Oneens

CDA

"Het vliegveld is van groot economisch belang voor Maastricht en de regio. "

D66

"De luchthaven heeft grote impact op de Maastrichtse economie. D66 vindt wel dat de luchthaven zich aan alle regels dient te houden die er zijn."

PvdA

"Voor de economie in Zuid-Limburg en de Euregio is de luchthaven belangrijk en een groei van het aantal vluchten zal dat versterken. Een uitbreiding van het aantal vluchten zorgt voor banen op allerlei opleidingsniveau’s op het vliegveld zelf en in de transport- en dienstensector. Daarnaast is het vliegveld van cruciaal belang voor het behouden van TEFAF. "

Partij Veilig Maastricht

"Partij Veilig Maastricht vindt Maastricht Aachen Airport een belangrijke economische motor van de regio. Uitbreiding van het aantal vluchten is goed voor de economische ontwikkeling en werkgelegenheid. "

VVD

"Maastricht Aachen Airport is belangrijk voor de Limburgse economie. Veel mensen zijn afhankelijk van de luchthaven voor hun inkomsten."

M:OED

"Uitbreiding van het vliegveld draagt bij aan de economische groei van de stad. Als internationale stad is een toegankelijk vliegveld van belang."

50PLUS

"Bestaande regionale havens en luchthavens mogen hun activiteiten voortzetten of uitbreiden met inachtneming van de lokale regelgeving. De lokale regelgeving dient wel de randvoorwaarden aan te geven zodat het niet ten koste gaat van de leefbaarheid van de buurt. De overheid is een betrouwbare partner voor alle belanghebbenden."

Sociaal Actieve Burgerpartij

"In de nachtelijke uren zou ik niet uitbreiden, maar overdag zien wij geen probleem. Ook de motoren van deze vliegtuigen worden steeds meer geluidarm."

PVV

"Maastricht Aachen AirPort is een vitaal onderdeel van de economie en werkgelegenheid van Limburg en daarmee ook van Maastricht. "

Zijn er onderwerpen die u extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resulaat.

Extra belangrijke onderwerpen

Welke partijen wilt u meenemen in het resultaat?

U kunt kiezen voor alle partijen, die aan de verkiezingen deelnemen. U kunt ook een eigen selectie maken van tenminste drie partijen.

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

Uw mening komt het best overeen met:

0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst

Selecteer hieronder de partijen die u met elkaar wil vergelijken

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

1. Stationsstraat Extra belangrijk

Maastricht moet de Stationsstraat opnieuw inrichten tot levendige entree van de stad.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Senioren Partij Maastricht: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SPM vindt dat na het gereedkomen van de NS-rijwielstalling herinrichting van de stationsstraat aan de orde is. Een fietsparkeerverbod op het Stationsplein en de Stationsstraat (dan wel aanvullende fietsenrekken in de Wilhelminasingel) en waar mogelijk terrassen kunnen daar onderdeel van uitmaken."

 • CDA : Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit is inmiddels al grotendeels gerealiseerd. Er moet worden gehandhaafd op de vele fietsen die nog bovengronds worden gestald. Wat het CDA betreft mag het parkeren in de fietsenstalling gratis zijn. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor vele bezoekers is de Stationsstraat de eerste kennismaking met de stad. Deze straat wil D66 ombouwen tot een "Ramblas" van Maastricht met terrasjes en zonder de vele geparkeerde auto's. Er is ruim voldoende draagvlak bij de ondernemers."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij willen geen grootschalige (prestige)projecten. Wel een gedegen aanloopstratenbeleid, met een centrale rol voor de stationsstraat. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Veilige verlevendiging kan alleen als de stadsbussen omgeleid worden via de Sint Maartenslaan. Hierdoor zal deze straat overbelast worden en dat zal ten koste van de leefbaarheid en de veiligheid gaan."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Elke dag lopen vele duizenden mensen van het station vol verwachting door de stationsstraat Wijck binnen en over de brug naar de binnenstad. Dat verdient een koninklijke entree. Het zijn zoveel mensen dat we moeten kiezen. Voetgangers, fietsers en openbaar vervoer gaan dan vóór auto’s op parkeerplekken. We maken brede trottoirs en voor de fietsers hebben we een fantastische ondergrondse fietsenstalling. Het stationsplein is mooier dan ooit en een feest om overheen te lopen. "

 • Partij Veilig Maastricht: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Stationsstraat is voor veel toeristen de eerste kennismaking met de stad. Deze entree is nu rommelig. Een nieuwe inrichting levert een levendige entree op. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Veel gebruikers van bus en trein komen Maastricht binnen door de Stationsstraat."

 • Maastrichtse Volkspartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Stationsstraat verlevendigen door de ruimte voor voetgangers en fietsers te optimaliseren en het autoverkeer inclusief parkeren te minimaliseren. "

 • Liberale Partij Maastricht: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De Stationsstraat is een van de weinige overgebleven historische straten in de stad met een mooie uitstraling, zo’n straat moeten we koesteren. Moderniseren tast in onze ogen het karakter van de straat aan. Het is nu ook al een levendige straat. Een mooie stadsentree ervan maken had door het creëren van terrassen in het middenstuk gekund. Dit is niet gebeurd. "

 • M:OED: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Stationsstraat komt het best tot haar recht als autoluwe straat met de focus op openbaar vervoer. Zo creëren we een goede entree voor de hele stad."

 • 50PLUS: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een mooie entree is een visitekaartje voor de stad en stimuleert toerisme."

 • Sociaal Actieve Burgerpartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij hebben niet meer veel te willen op dit gebied: de entree van de nieuwe fietsenstalling is op deze plek gemaakt. Ons inziens had deze op een andere plek moeten komen."

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Stationsstraat is een visitekaartje van Maastricht. Gelet op de historische panden is het van belang dat de straat heringericht wordt. Zodat het karakter van dat deel van de stad bewaard blijft."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

2. Woningbouw middeninkomens Extra belangrijk

Er moeten vooral woningen worden gebouwd voor mensen met een middeninkomen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Senioren Partij Maastricht: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De SPM is voor een evenwichtig woningaanbod met meer aandacht voor betaalbaar levensbestendig wonen, sociale woningbouw voor mensen met de lage inkomens én woningen voor mensen met een middeninkomen."

 • CDA : Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er moet worden gebouwd voor de groepen die het nodig hebben. Naast gezinswoningen dienen er meer seniorenwoningen te worden gebouwd. Ook moeten er meer betaalbare studentenkamers op campuslocaties worden gerealiseerd. "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Provincie en gemeenten hebben plannen op elkaar afgestemd om de juiste hoeveelheid woningen voor de juiste doelgroepen te bepalen. Deze plannen zijn leidend voor D66. Uiteraard dienen deze plannen bijtijds te worden geëvalueerd. Zoals het er nu naar uitziet is er geen tekort aan woningen voor mensen met middeninkomens."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er is een tekort aan woningen over de hele linie. Behalve (huur)woningen voor middeninkomens is er ook een grote behoefte aan sociale woningbouw. Er moeten meer sociale huurwoningen komen voor lage inkomens. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het aanbod van woningen voor middeninkomens is onvoldoende. De Groene Loper en Belvédère zijn goede locaties om deze woningen te bouwen. Doorstroom van huur naar koop wordt hierdoor bevorderd en scheefwonen wordt zo verminderd. Starters krijgen meer kansen op de woningmarkt."

 • GroenLinks: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Als het nodig is voor middeninkomens te bouwen dan doen we dat, maar het is geen doel op zich. We baseren ons op de ontwikkeling van de bevolking en regionale afspraken en kijken wat nodig is. Het blijft belangrijk dit te matchen met de werkelijkheid van mensen die woonruimte zoeken. "

 • Partij Veilig Maastricht: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er moeten vooral sociale en betaalbare huurwoningen gebouwd worden voor mensen met een laag inkomen."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er is grote vraag naar woningen in het middensegment. Door meer te bouwen in het middensegment komt de doorstroom op de woningmarkt meer op gang."

 • Maastrichtse Volkspartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De woningbouw vraagt een evenwichtig beleid met een gedegen en haalbare financieel/economisch aanpak naar de (toekomstige) doelgroepen toe. "

 • Liberale Partij Maastricht: Eens
  Toelichting van de partij

  "Aanbod moet op de vraag aansluiten en dat is nu niet het geval. Daarom vinden veel woningzoekenden geen huis. De betaalbare woningen zijn schaars en de bouwverenigingen verkopen veel woningen en bouwen er nauwelijks bij, daardoor is er een krapte."

 • M:OED: Eens
  Toelichting van de partij

  "De woningnood in Maastricht is hoog. Met meer ruimte voor middeninkomens maken we ook plaats voor ouderen en studenten."

 • 50PLUS: Eens
  Toelichting van de partij

  "Mensen met een middeninkomen verdienen te veel voor een sociale huurwoning en er is te weinig aanbod in de vrije sector. Aandacht voor levensbestendige woningen en afstemmen op de behoefte zodat betaalbaar wonen mogelijk blijft."

 • Sociaal Actieve Burgerpartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Willen wij de afgestudeerden aan onze stad binden dan dient er werk en voldoende goed woonaanbod voor deze groep te zijn. Deze groep zal een midden- en hoger inkomen hebben. Wij willen tevens het aanbod sociale huurwoningen uitbreiden voor de doelgroep met een laag inkomen."

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De PVV staat voor een passend woningbouwbeleid. Dit wil zeggen dat er gebouwd wordt naar behoefte. Dus zowel voor starters als voor senioren, de sociale woningbehoefte en voor de middeninkomens."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

3. Grofvuil Extra belangrijk

De gemeente moet grofvuil één keer per jaar gratis aan huis ophalen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Senioren Partij Maastricht: Eens
  Toelichting van de partij

  "Bij de uitvoering van het afvalbeleidsplan dient het huidige hoge serviceniveau verder versterkt te worden. Gerelateerd aan het aantal inwoners zou Maastricht met een milieupark minder kunnen volstaan; de opbrengsten kunnen worden ingezet om het huidige serviceniveau te versterken (bijv. ophaaldienst aan huis voor grof huishoudelijk afval)."

 • CDA : Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA heeft dit eerder voorgesteld, het gaat verrommeling en dumping tegen. Het stelt ieder huishouden in de gelegenheid groot grofvuil af te laten voeren, dat niet gemakkelijk te vervoeren is."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er bestaat al de mogelijkheid om grofvuil op te laten ophalen indien mensen dit niet zelf kunnen of willen. Dit is hetzelfde als bewust omgaan met energie: wie elektrisch rijdt of zelf stroom opwekt, betaalt ook minder. En wie het milieu toch doelbewust vervuilt, gaat daarvoor juist meer betalen. Gratis afval ophalen, past niet in beleid waarin de vervuiler betaalt."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit is niet in lijn met de gedachte achter ons afvalbeleid dat 'de vervuiler betaalt'. Wel dienen tarieven redelijk te zijn en moeten er mogelijkheden komen voor compensatie van (ophaal)kosten specifiek voor minima. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor mensen met een kleine beurs of zonder auto is de drempel zeer hoog om grofvuil weg te brengen of te laten ophalen. Het voorstel draagt bij aan het voorkomen van dumping van grofvuil en afval."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Maastricht is héél succesvol met het afvalbeleid, mede dankzij GroenLinks. Het lukt niet alleen al om zo’n 70% te scheiden, maar ook om de kosten voor de burger laag te houden. De burger betaalt alleen als hij iets kwijt moet en daar hoort grofvuil bij. Een gezin dat er zelf moeite voor doet, is daardoor goedkoper uit dan vroeger. De vervuiler betaalt, moet het uitgangspunt blijven. "

 • Partij Veilig Maastricht: Eens
  Toelichting van de partij

  "Partij Veilig Maastricht gaat daarin nog een stap verder en wil dat eenmaal per maand grof vuil gratis opgehaald wordt om zwerfafval te verminderen."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De vervuiler betaalt. Maastricht is nummer 1 in afvalscheiding in Nederland. Het gratis ophalen van grof afval is in strijd met dit principe."

 • Maastrichtse Volkspartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor ouderen en mensen zonder auto of kleine beurs is het wegbrengen van grofvuil ondoenlijk. De verwachting is dat hiermee ook illegale dumping zal afnemen."

 • Liberale Partij Maastricht: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente zou meer voor de burger moeten doen: ze biedt steeds minder service aan terwijl de tarieven stijgen, zelfs als er alleen maar geïndexeerd wordt. Een van de duidelijke voorbeelden is de enorme bezuiniging op groen en planten in de openbare ruimte. Rotonden en pleinen worden verhuurd, perken opgeruimd en er komt gras voor terug. Dat zou teruggedraaid moeten worden en het aanbieden en ophalen van grofvuil zou ook als service aangeboden moeten worden, de burger betaalt genoeg belasting."

 • M:OED: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een toegankelijk afvalbeleid is belangrijk voor de toekomst van de stad. Op deze manier komt er minder zwerfafval en kan meer worden gerecycled."

 • 50PLUS: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor degene die vrijstelling hebben van afvalstoffenheffing."

 • Sociaal Actieve Burgerpartij: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Indien je 1x per jaar het grofvuil ophaalt, dan kan ik u verzekeren dat dit door de hoeveelheid niet realiseerbaar is. Zorg voor een goede ophaaldienst gedurende het hele jaar en verlaag de tarieven fors en de boete op het dumpen veel hoger."

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  "Gelet op de hoge kosten van de afvalstoffenheffing en de problemen met sluikstorten, draagt het eenmaal per jaar gratis ophalen van grofvuil bij aan de leefbaarheid en aan de bestrijding van overlast door ongedierte. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

4. Zorgbuurthuizen Extra belangrijk

De gemeente moet kleinschalige zorgbuurthuizen ondersteunen, zodat mensen langer in hun eigen buurt kunnen blijven wonen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Senioren Partij Maastricht: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SPM vindt dat elke buurt over voldoende ontmoetingspunten dient te beschikken waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, waar activiteiten ontplooid kunnen worden en waar eventueel andere functies toegevoegd kunnen worden zoals een consultatiebureau of een zorgpunt dat bereikbaar is, van waaruit snel verpleegkundige of huishoudelijke hulp in stelling gebracht kan worden."

 • CDA : Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit is voor het CDA een belangrijk punt. Mensen moeten zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Zorgbuurthuizen spelen hierin een belangrijke rol. "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Maastricht heeft tal van gemeenschapshuizen. Sommige zijn ouderwets en/of matig bezet. Dit kost veel (belasting)geld. D66 wil een effectiever accommodatiebeleid, waarbij voorop staat: kwaliteit, rendabel en dat er meer mensen van verschillende organisaties elkaar kunnen treffen."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "In december presenteerde Lilian Marijnissen het zorgbuurthuis: kleinschalige en menswaardige zorg in de eigen buurt voor ouderen die het thuis zelfstandig niet meer redden. Met vast personeel, goed eten, een inloopfunctie en niet afhankelijk van de dikte van je portemonnee. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is belangrijk dat mensen zich verbonden voelen met hun omgeving door een gevoel van welzijn en veiligheid. Zorg in de buurt is dus van groot belang. Daarnaast wordt zo de drempel om gebruik te maken van het gemeentelijke zorgaanbod verlaagd. Iedere buurt moet zijn eigen (mobiel) zorgloket hebben en de wijkverpleging moet de spil zijn in het zorgaanbod."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks staat voor zorg die past, die zelfstandig functioneren mogelijk maakt, die laagdrempelig en nabij is. Wij kiezen voor het stimuleren van manieren om mensen elkaar te laten helpen en ontmoeten. Bijvoorbeeld via ‘ontmoetingsplekken’ en andere buurtvoorzieningen zoals Athos Eet-Maakt-Doet, coöperatie Blauwdorp en het Wijkleerbedrijf Daalhof. Zorgen doe je ook voor en met elkaar. Wij willen dat burgerinitiatieven die dat mogelijk maken gestimuleerd worden."

 • Partij Veilig Maastricht: Eens
  Toelichting van de partij

  "Partij Veilig Maastricht vindt het belangrijk dat de zorg betaalbaar, laagdrempelig en toegankelijk is. Mensen willen graag zo lang mogelijk thuis en in hun eigen buurt blijven wonen."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het belangrijkste is dat mensen goede zorg blijven krijgen, of dit nu klein- of grootschalig is."

 • Maastrichtse Volkspartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Verbinding en omzien naar elkaar is van het grootste belang. Zorgbuurthuizen met hun bijbehorende faciliteiten spelen hierin een uitermate belangrijke rol."

 • Liberale Partij Maastricht: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zeker, er wordt genoeg wegbezuinigd waardoor mensen die hulp nodig hebben steeds minder voor zichzelf kunnen zorgen. Helaas werkt de gemeente haar eigen beleid vaak tegen terwijl ze het zou moeten ondersteunen. Ontslagen in de zorg, keukens in bejaardencentra sluiten, drastisch bezuinigen op de zorg. Onze partij is radicaal tegen dit afbraakbeleid. We moeten juist investeren in de ouderen, goede zorg en werkgelegenheid in deze sector."

 • M:OED: Eens
  Toelichting van de partij

  "De eigen buurt is van sociaal belang voor veel mensen in de stad. Lokale projecten kunnen voor meer verbinding zorgen. Het is belangrijk dat iedereen de kans krijgt om zelf dingen te organiseren. "

 • 50PLUS: Eens
  Toelichting van de partij

  "50PLUS wil dat beschikbaarheid van sociale huurwoningen afgestemd wordt op de behoefte, zodat betaalbaar zelfstandig thuis wonen (eventueel met begeleiding), wonen in een woonzorgcentrum of in een verzorgingstehuis, mogelijk blijft."

 • Sociaal Actieve Burgerpartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "SAB is voorstander van kleinschalige mantelzorgcomplexen zodat onze ouderen langer met verzorging in hun wijk kunnen blijven wonen. Veel van de verzorging (huishoudelijke taken) kan uitgevoerd worden door familie, oud-buren en bekenden uit dezelfde wijk of buurt als mantelzorg. Dit drukt de kosten en maakt het betaalbaar. "

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is in de ogen van de PVV noodzakelijk dat de gemeente bijspringt en zorg levert voor onze ouderen, daar waar de staat met afbraak bezig is. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

5. Opvang illegalen Extra belangrijk

Maastricht moet geen opvang aanbieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers en illegale migranten.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Senioren Partij Maastricht: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Zoals Maastricht een groot hart heeft voor de eigen bewoners die in nood verkeren, heeft het dat ook voor ontheemden die voor oorlog en geweld zijn gevlucht. Soms moet het ook mogelijk zijn om indien nodig bestuurlijk ongehoorzaam te zijn om een menselijk gezicht te behouden."

 • CDA : Eens
  Toelichting van de partij

  "Mensen in nood moeten we helpen. Wel vindt het CDA dat andere gemeenten ook moeten helpen in de opvang, nu komt onevenredig veel terecht op de schouders van Maastricht. Mensen die zijn uitgeprocedeerd moeten zo snel mogelijk terug naar het land van herkomst. "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 is voor een degelijke opvang van uitgeprocedeerde vluchtelingen en minimaal een opvang ('bed-bad-broodregeling'). Volgens D66 is dit beter dan ze te laten zwerven in de illegaliteit. Daarbij blijft deze groep alsnog in beeld en kan er gewerkt worden aan hun terugkeer. Uit de praktijk blijkt namelijk dat terugkeer vanaf de straat niet werkt. Het onthouden van basale levensvoorzieningen mag volgens D66 niet gebruikt worden als instrument in een niet sluitend terugkeerbeleid. "

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er moet altijd een bed-bad-broodregeling zijn. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is onacceptabel en onmenselijk om mensen aan hun lot over te laten en op straat te laten zwerven."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks is voor een humaan vluchtelingenbeleid. Na afwijzing van een aanvraag voor een verblijfsvergunning moet een asielzoeker terug naar het land van herkomst of naar een land dat wel plek wil bieden. Dat past bij een eerlijke asielprocedure. Maar het kan zijn dat iemand nog niet weg kan. GroenLinks vindt dat er dan maatwerk moet zijn (bed, bad, brood), gekoppeld aan de inzet om vertrek alsnog mogelijk te maken. GroenLinks wil geen uitgeprocedeerden zwervend over straat. "

 • Partij Veilig Maastricht: Eens
  Toelichting van de partij

  "Partij Veilig Maastricht is voor een streng maar rechtvaardig asielbeleid. Het Rijk is hiervoor verantwoordelijk, daarom is noodopvang van uitgeprocedeerde asielzoekers geen taak van de gemeente."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Indien alle procedures zijn doorlopen en er geen verblijfsvergunning wordt verleend, zullen uitgeprocedeerden en illegalen moeten worden uitgezet."

 • Maastrichtse Volkspartij: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "In principe dient de wet gerespecteerd te worden, anderzijds is het inhumaan als er geen maatwerk wordt toegepast voor uitzonderlijk schrijnende gevallen."

 • Liberale Partij Maastricht: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet rijksbeleid niet doorkruisen. De tweede kamer heeft wetten vastgesteld die gerespecteerd dienen te worden. Burgemeester en wethouders moeten zich aan de wet houden anders zijn ze bestuurlijk ongehoorzaam. Ook de gemeente dient het goede voorbeeld te geven door de wet na te leven. "

 • M:OED: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het immigratieprobleem zal blijven bestaan als we onze ogen blijven sluiten voor het grotere probleem. Een pragmatisch perspectief is nodig om regionaal, nationaal en internationaal beleid te creëren dat een veelomvattende oplossing biedt voor het immigratieprobleem. M:OED vindt daarom dat we uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen op dit moment huisvesting moeten geven."

 • 50PLUS: Eens
  Toelichting van de partij

  "50PLUS Maastricht volgt het landelijk beleid van 50PLUS betreffende economische vluchtelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers. Economische vluchtelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers worden teruggestuurd naar het land van herkomst. "

 • Sociaal Actieve Burgerpartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als de rechter over asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn heeft beslist dat er geen opvang meer mag zijn, hoort dit gerespecteerd te worden. Wel pleiten wij voor een zo kort mogelijke onduidelijke periode."

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  "Uitgeprocedeerd of illegaal betekent dat er geen basis is voor een rechtmatig verblijf in Nederland. Handhaving is hier het enige goede antwoord en dus uitzetten naar land van herkomst en niet gedogen. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

6. Zonnepanelen Extra belangrijk

Alle gemeentelijke gebouwen moeten de komende jaren zonnepanelen krijgen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Senioren Partij Maastricht: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SPM onderschrijft het streven om in 2030 als stad 100% klimaatneutraal te zijn. Dat vraagt om meer gebruik van zonne-, water- en windenergie en minder verbruik van olie en gas. De gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie onder andere door waar mogelijk de gemeentelijke gebouwen van zonnepanelen te voorzien."

 • CDA : Eens
  Toelichting van de partij

  "Voor zover mogelijk en toegestaan, zijn wij hier voorstander van."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 vindt dat er op zoveel mogelijk daken van gemeentelijke gebouwen zonnepanelen moeten komen. In ieder geval, daar waar het mogelijk is."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SP vindt dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente zal het goede voorbeeld moeten geven bij het omschakelen naar duurzame energie."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Op veel gebouwen van de gemeenten zijn of worden al zonnepanelen geplaatst. Daarbij leggen we de grootste daken als eerste vol en bij die ambitie horen ook grote zonneweides zoals Lanakerveld en de Belvédère-berg. Iedere mogelijkheid moet immers benut worden om Maastricht in 2030 klimaatneutraal te laten zijn. "

 • Partij Veilig Maastricht: Eens
  Toelichting van de partij

  "Partij Veilig Maastricht is voor stimulering van duurzaam bouwen en zonne-energie. De gemeente moet daarin het goede voorbeeld geven."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Niet alle gebouwen zijn geschikt voor zonnepanelen. Op bijvoorbeeld het stadhuis kunnen geen zonnepanelen geplaatst worden."

 • Maastrichtse Volkspartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zoveel mogelijk zonnepanelen horen bij de gemeentelijke duurzaamheidvisie. Ook alle andere rendabele mogelijkheden aangrijpen om de doelstellingen te halen."

 • Liberale Partij Maastricht: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente moet het goede voorbeeld geven door met groene energie aan de slag te gaan. Zonnepanelen moeten vooral op daken worden aangelegd en op braakliggende terreinen en stortplaatsen die niet meer worden gebruikt. Landbouwgrond moet hier niet voor opgeofferd worden, er zijn voldoende alternatieven zoals voornoemd."

 • M:OED: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Niet alle panden zijn geschikt om te voorzien van zonnepanelen. Waar de zonnepanelen efficiënt zijn wordt dit al gedaan sinds 2016. Wij vinden dat deze ontwikkeling moet worden doorgezet. "

 • 50PLUS: Eens
  Toelichting van de partij

  "Energiebesparende maatregelen worden door 50PLUS gestimuleerd."

 • Sociaal Actieve Burgerpartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "I.h.k.v. Maastricht klimaat neutraal 2030 en het vervangen van het gasnetwerk lijkt ons dit een goede zaak."

 • PVV: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Enkel indien dit met een sluitende business case gerealiseerd kan worden zonder gebruikmaking van subsidies. De opbrengsten moeten dan ten gunste van de Maastrichtenaren komen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

7. Terrasverwarmers Extra belangrijk

Maastricht moet terrasverwarmers van cafés en restaurants verbieden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Senioren Partij Maastricht: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "In het bestaande beleid is terrasverwarming al beperkt tot gevelverwarming. Dit vindt de SPM een mooi compromis. De SPM is wel voorstander van duurzamere alternatieven."

 • CDA : Oneens
  Toelichting van de partij

  "Zowel economisch als qua sfeer, geven de terrasverwarmers de stad het hele jaar door bedrijvigheid in de binnenstad. Dat willen we graag zo laten. "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 is niet tegen terrasverwarming aan de gevels van horecapanden. D66 pleit ervoor om Maastrichtenaren niet te betuttelen, maar samen met inwoners en ondernemers naar duurzame en innovatieve oplossingen te zoeken."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Verbieden gaat te ver. Terrassen kunnen ook milieuvriendelijk verwarmd worden. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA richt zich op het bevorderen van energiezuinige terrasverwarming."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Maastricht wordt klimaatneutraal in 2030. Dat betekent ook dat we minder energie moeten gaan gebruiken. Terrasverwarmers zijn een onnodige verspilling van energie en moeten wat ons betreft verboden worden. Een duurzaam alternatief is het gebruik van infraroodpanelen; ook nog eens klimaatneutraal als groene stroom wordt gebruikt. En voor de romantici kan er altijd een dekentje klaargelegd worden. "

 • Partij Veilig Maastricht: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Toerisme is een belangrijke pijler voor de Maastrichtse economie en horeca, zowel in de zomer als in de winter. Het is aan de horecagelegenheden zelf om te bepalen of zij een terrasverwarmer nodig hebben, niet een taak van de gemeente."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Ook in de herfst- en winterperiode zijn terrassen belangrijk voor de omzet van de horeca. Klanten gaan toch niet in de kou zitten?"

 • Maastrichtse Volkspartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Terrasverwarmers verbieden is economisch onverstandig. Onnodig energieverbruik is te voorkomen door (automatische) vraaggestuurde inschakeling tijdens bezetting."

 • Liberale Partij Maastricht: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Horeca vormt een belangrijk deel van onze werkgelegenheid. We zien geen aanleiding om dit te verbieden."

 • M:OED: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De horecasector is van belang voor de lokale economie en het imago van de stad. Ondernemers moeten niet worden weggepest."

 • 50PLUS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "50PLUS is voor het stimuleren van ondernemerschap."

 • Sociaal Actieve Burgerpartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Willen wij ook in de wintermaanden onze bezoekers laten genieten van het Bourgondische Maastricht, moet een verwarmd terras tot de mogelijkheden behoren. Hetgeen verbieden oplevert is te verwaarlozen."

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De PVV is van mening dat dit een vrije keuze is van de ondernemer. De PVV is fel tegenstander van Noord-Koreaanse regels en beperkingen op het gebied van reclame en uitstallingen. Ondernemers in de binnenstad moeten vooral in de gelegenheid gesteld worden om te ondernemen en niet belast worden met overtollige regels."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

8. Gymles Extra belangrijk

Maastricht moet geld beschikbaar stellen voor gymlessen op school.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Senioren Partij Maastricht: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Het is geen taak van de gemeente om gymlessen op school te financieren. Wel is de SPM van mening dat de gemeente een rol heeft in het bevorderen van een gezonde schoolomgeving: gymlessen horen daar zeker bij!"

 • CDA : Eens
  Toelichting van de partij

  "Alle kinderen in Maastricht moeten kunnen sporten. Door een bijdrage hieraan te leveren, worden kinderen op jonge leeftijd met sport in Maastricht in aanraking gebracht. CDA is ook voorstander van invoering van schoolzwemmen. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil een versterking van de rol van de vakleerkracht in bewegingsonderwijs. "

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit moeten ook 'natte gymlessen' kunnen zijn, een variant op het schoolzwemmen. Maastricht moet dit niet alleen oppakken, maar in samenwerking met Rijk en provincie. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is belangrijk dat er op school voldoende aandacht is voor sport en beweging, zodat kinderen van jongs af aan meekrijgen dat bewegen bijdraagt aan een goede lichamelijke én geestelijke gezondheid."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Gymlessen behoren tot het reguliere aanbod op de scholen en hoeven niet door de gemeente gefinancierd te worden. Toegankelijkheid van sport voor alle kinderen vinden wij wel belangrijk. Het budget voor het Jeugdsportfonds moet daarom omhoog. "

 • Partij Veilig Maastricht: Eens
  Toelichting van de partij

  "Partij Veilig Maastricht wil herinvoering van schoolzwemmen en gymlessen op school."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit is de taak voor het onderwijs."

 • Maastrichtse Volkspartij: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "In feite is de Gemeente geen partij voor de gymlessen op school. Een bepaalde invloed op een gezonde voeding en beweging op school is echter niet onverstandig."

 • Liberale Partij Maastricht: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zeker, op school moet veel meer ingezet worden op gezondheid en samen dingen doen. Dat kan door meer te sporten en door vakleerkrachten in te zetten. Ook obesitas moet aangepakt worden door sporten veel serieuzer te nemen. Daarnaast vinden we dat er op school aandacht besteed moet worden aan gezonde voeding door het aanbod in kantines en in de vorm van lessen. Wij zijn ook voor schoolzwemmen op lagere en middelbare scholen. Zwemmen is ook goed voor de gezondheid."

 • M:OED: Eens
  Toelichting van de partij

  "De jeugd zou meer moeten sporten. De positieve gevolgen voor hun gezondheid merken we pas op de lange termijn, daarom moet hier nu in worden geïnvesteerd."

 • 50PLUS: Eens
  Toelichting van de partij

  "50PLUS stimuleert en ondersteunt activiteiten om ouderen en jongeren meer en langer te laten sporten. Maar dit hoort eigenlijk een taak te zijn voor het onderwijs."

 • Sociaal Actieve Burgerpartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Kinderen dienen buiten te spelen en de ouders zijn verantwoordelijk daarop toe te zien en de kinderen geen uren achter de spelcomputer te laten zitten. Dat buitenspelen vervangt de gymles volledig."

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het sporten op school is een verplicht onderdeel van het curriculum. De PVV ondersteunt wel de breedtesport door bijvoorbeeld, in subsidies aan sportverenigingen, een tegenprestatie op te nemen zoals bijvoorbeeld gastlessen of sportworkshops op school."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

9. Bereikbaarheid binnenstad Extra belangrijk

De binnenstad moet ook met de auto goed bereikbaar blijven.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Senioren Partij Maastricht: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Volgens de SPM kunnen een autoluwe binnenstad en eventueel milieuzones bijdragen aan het streven in 2030 klimaatneutraal te zijn. Vandaar dat mogelijkheden moeten worden onderzocht. Daarbij dient ook aandacht geschonken te worden aan de mogelijkheid om stimuleringsmaatregelen te treffen voor milieuvriendelijke scooters."

 • CDA : Eens
  Toelichting van de partij

  "De stad zit vol, zeker op dagen dat er veel toeristen zijn. Daarvoor moeten passende oplossingen worden bedacht, zoals de extra Park & Rides aan de randen van de stad. Dat neemt niet weg dat de binnenstad als zodanig goed bereikbaar moet blijven met de auto. "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil vooral OV, fiets en voetgangers stimuleren in de binnenstad. Daarom minder auto's in de binnenstad en meer parkeerplaatsen buiten de stad, gecombineerd met OV naar de binnenstad. D66 wil een autoluwe binnenstad en op den duur zelfs een autovrije binnenstad."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We zijn voor een autoluwe binnenstad en een milieuzone in de binnenstad. Bereikbaarheid blijft belangrijk, maar enkel voor energiezuinige auto's en bestemmingsverkeer. Dit ten bate van de luchtkwaliteit. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het moet mogelijk blijven voor bewoners en ondernemers om in de binnenstad te komen met de auto. Wat ons betreft komen er meer of grotere P+R mogelijkheden voor bezoekers van de binnenstad, zodat zij niet meer de binnenstad in hoeven te rijden en de luchtkwaliteit en het leefklimaat worden beschermd. "

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Voor de luchtkwaliteit en leefbaarheid is het van belang dat de verkeersdruk in de binnenstad lager wordt. GroenLinks wil daarom de binnenstad steeds autovrijer maken: door het invoeren van een milieuzone en meer ruimte voor fiets en voetgangers. Parkeren aan de rand van de stad betekent niet dat de binnenstad niet bereikbaar is. Maar wij zetten ook in op elektrisch vervoer voor het bevoorraden van winkels. De bereikbaarheid van de hele stad moet samen met onze buren in België aangepakt worden. "

 • Partij Veilig Maastricht: Eens
  Toelichting van de partij

  "Naast een goed bereikbare binnenstad, dient straatparkeren ook in het centrum behouden te blijven."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een gastvrije stad is goed bereikbaar. Een goede doorstroom van autoverkeer moet daarbij verzekerd zijn."

 • Maastrichtse Volkspartij: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De binnenstad moet voor de speciale doelgroepen altijd goed bereikbaar blijven. Voor het overige verkeer is een gefaseerde afbouw niet uitgesloten."

 • Liberale Partij Maastricht: Eens
  Toelichting van de partij

  "We hebben al jaren ingezet op een autoluwe binnenstad in het kader van de slechte luchtkwaliteit in de binnenstad. Natuurlijk moet er goed en op loopafstand openbaar vervoer zijn, en ambulances, brandweer en mensen die geen andere keuze hebben dan de auto moeten de binnenstad kunnen bereiken. Het distributiesysteem moet beter ontwikkeld worden."

 • M:OED: Eens
  Toelichting van de partij

  "De binnenstad moet bereikbaar blijven voor bestemmingsverkeer. "

 • 50PLUS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Maar dit geeft wel de plicht om te zorgen voor goede alternatieve verbindingen naar de binnenstad, zeker voor burgers met mobiele beperkingen."

 • Sociaal Actieve Burgerpartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "SAB vindt niet dat de auto tot voor de winkel moet kunnen rijden. Wij vinden dat de voetgangers en fietsers meer ruimte moet krijgen. Wel vinden wij dat de fabel over de uitstoot en daarmee vervuiling tot het verleden moet horen want deze voertuigen worden steeds minder en zelfs niet vervuilend (elektrisch)."

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een bereikbare binnenstad is cruciaal voor een leefbare en welvarende binnenstad. Voor de ondernemers in de binnenstad is bereikbaarheid met de auto en of bestelwagen dan ook van levensbelang."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

10. Gratis parkeren mantelzorgers Extra belangrijk

Mensen die voor een familielid of bekende zorgen (mantelzorgers) moeten overal gratis kunnen parkeren.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Senioren Partij Maastricht: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Maastricht kent bestaand parkeerbeleid waarin voorzieningen zijn getroffen voor mensen die zorgtaken uitvoeren voor familieleden of bekenden (mantelzorgers), waarbij parkeren tbv mantelzorg mogelijk is. OVERAL kunnen parkeren is in dezen wellicht overdreven."

 • CDA : Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er moeten passende oplossingen worden geboden, zoals gratis parkeren in de buurt van degene die verzorgd wordt. Gratis parkeren in de hele stad is niet haalbaar en daardoor niet realistisch. "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 is voorstander van het subsidiëren van het steunpunt van mantelzorg en het uitreiken van vrijwilligersprijzen. De stelling klinkt sympathiek, maar de stad kent veel mantelzorgers (33% volgens het SCP, ofwel 1/3e van de inwoners) en om deze altijd overal gratis te laten parkeren is buitenproportioneel."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Mensen moeten in de buurt waar zij mantelzorg verrichten gratis kunnen parkeren. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen, dat kan niet zonder de waardevolle ondersteuning van mantelzorgers. Mantelzorgers moeten niet opgezadeld worden met extra parkeerkosten. "

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is belangrijk dat mantelzorgers, en ook hun partners en kinderen, goed ondersteund worden. Gratis parkeren is dan niet de oplossing. Wij investeren in mantelzorgers en vrijwilligers en vinden dat zij bijvoorbeeld meer opleiding of een betere beloning moeten krijgen. Vrijstelling van sollicitatieplicht moet in sommige gevallen ook mogelijk zijn en met respijtzorg regelen we dat mantelzorgers ook eens vrij kunnen nemen. "

 • Partij Veilig Maastricht: Eens
  Toelichting van de partij

  "Mantelzorgers niet overbelasten, maar beter ondersteunen. Ze moeten met name gratis kunnen parkeren in de buurt waar ze een familielid of bekende verzorgen."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Niet overal, alleen in de buurt van degene die zorgbehoevend is."

 • Maastrichtse Volkspartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Gratis parkeren in de buurt waar zorg verleend wordt is vanzelfsprekend. Gratis parkeren op andere plaatsen is discriminerend en onrealistisch."

 • Liberale Partij Maastricht: Eens
  Toelichting van de partij

  "Mantelzorgers besparen de overheid veel kosten die zij normaal had moeten betalen in de vorm van werkgelegenheid. Het minste is dat mantelzorgers gratis kunnen parkeren. Ook de thuiszorg zou gratis moeten kunnen parkeren. De gemeente voert geen logisch beleid hierin, ze is erg gefixeerd op inkomsten. "

 • M:OED: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Mantelzorgers vullen een belangrijke rol en wij ondersteunen hen graag waar mogelijk. Een oplossing voor parkeren is daar onderdeel van. Wij denken dat overal gratis parkeren helaas geen werkbare oplossing is en extra druk toevoegt aan het tekort aan parkeerplaatsen. Een meer haalbare oplossing zou kunnen zijn dat zij overal gratis mogen parkeren voor maximaal een uur om zo de mantelzorgers te ondersteunen en de parkeervoorzieningen niet te veel te belasten."

 • 50PLUS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "ONEENS omdat het woord "overal" te vrijblijvend is. Daar waar de hulp geboden wordt moet vrij geparkeerd kunnen worden. Nieuwe slimme parkeermeters met kentekenregistratie bieden hiervoor de mogelijkheid."

 • Sociaal Actieve Burgerpartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De mantelzorgers dienen geregistreerd te zijn bij een mantelzorgorganisatie en dienen dan volgens ons korting te krijgen op hun parkeerontheffing."

 • PVV: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Mantelzorgers moeten daar waar ze mantelzorg verrichten gratis kunnen parkeren. Dit hoeft niet in de gehele gemeente te zijn."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

11. Quotum studentenhuizen Extra belangrijk

De gemeente moet het straatquotum voor studentenhuizen (een maximaal aantal per straat) afschaffen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Senioren Partij Maastricht: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Universiteit en de studenten hebben een belangrijke toegevoegde waarde. Aandachtspunt blijft een evenwichtige spreiding van studenten over de stad. De SPM is geïnteresseerd in mogelijkheden van campussen en nieuwe concepten zoals “mixed people concepts” (grote, vrijkomende panden worden benut door bijv. werkenden, studenten en zorgontvangers voor gecombineerde functies als wonen, werken en voor elkaar zorgen). De combinatie jongeren (vnl. studenten) en ouderen maakt Maastricht sterker."

 • CDA : Oneens
  Toelichting van de partij

  "Buurten moeten in balans zijn. In afwachting van de evaluatie, is het CDA voorstander van een maximum aantal studentenwoningen per straat."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil groepen mensen niet discrimineren. Alle woningen dienen te voldoen aan de landelijke en gemeentelijke regels, maar mensen mogen zelf bepalen waar ze willen wonen, dus ook studenten."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het quotum is een goede manier om diversiteit van straten en buurten te behouden. Dit voorkomt overlast en komt de leefbaarheid ten goede. Er dient wel voldoende huisvesting voor studenten te zijn. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is belangrijk om een goede balans tussen verschillende typen woningen en bewoners in wijken te bewerkstelligen, zodat de stad voor iedereen prettig is om in te wonen. "

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks wil een goede balans in de stad. Een concentratie van studenten in één straat kan negatieve gevolgen hebben voor de leefbaarheid. Een straatquotum is dan noodzakelijk. Dit voorkomt een monocultuur en het is juist de charme van de stad om tussen de overige Maastrichtenaren te wonen. Als het aantal studenten groeit, hoort het aantal betaalbare kamers ook te groeien. Naast particuliere verhuur wordt nu al veel huisvesting gerealiseerd in campus-achtige complexen (1500 woningen erbij). "

 • Partij Veilig Maastricht: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een maximaal aantal studentenhuizen per straat is nodig voor de leefbaarheid. Partij Veilig Maastricht zet zich in voor betaalbare studentenwoningen en faciliteiten verdeeld over de hele stad. We streven naar een studentencampus. De behoefte aan studentenwoningen kan met flexibele woonvormen opgevangen worden. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Overlastgevers moeten worden aangepakt, door 24/7 handhaving in te zetten. Het quoteren van een bepaalde groep inwoners is niet de oplossing. Bovendien, doordat gezinnen steeds kleiner worden, voldoen grote panden niet meer aan de eisen van kleine huishoudens. Een alternatieve invulling is dus nodig."

 • Maastrichtse Volkspartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Om de leefbaarheid te handhaven is een straatquotum onvermijdelijk. Het is wel de taak van de Gemeente om voldoende studentenhuizen te faciliteren."

 • Liberale Partij Maastricht: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente heeft te laat ingezet op huisvesting voor studenten en verzuimd om extra huisvesting te creëren in de vorm van campussen. Daardoor is er een scheefgroei ontstaan en is een correctie nodig. Er is ook een enorme krapte ontstaan aan woonruimte voor niet studenten. Er zijn nu enkele campussen gerealiseerd en er volgen er nog meer. Dus een quotum moet gehandhaafd blijven om straten waar te veel huisvesting is ontstaan te corrigeren in het kader van de leefbaarheid en de woonverdeling."

 • M:OED: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het quota-beleid is discriminerend en werkt polarisatie in de hand. Er is geen marktwerking meer wat voor hoge prijzen en slechte kamers zorgt. Een quotum is geen manier om overlast aan te pakken, we kunnen als stad meer investeren in bemiddeling en mensen verbinden."

 • 50PLUS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "50PLUS streeft naar een doorsnee van de bevolking in alle wijken door middel van evenredige afspiegeling van bewonersgroepen. De vrije marktwerking leidt tot onevenwichtigheid in bepaalde wijken."

 • Sociaal Actieve Burgerpartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij moeten de tijd nemen dit op een fatsoenlijke manier te evalueren. Ook vinden wij dat er zowel buiten als binnen de singels een gelijk beleid gevoerd dient te worden."

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het straatquotum moet gehandhaafd blijven om overlast te bestrijden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

12. Cursussen Nederlands Extra belangrijk

De gemeente moet gratis cursussen Nederlands aanbieden aan alle inwoners.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Senioren Partij Maastricht: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Er zijn reeds voorzieningen waarin cursussen Nederlandse taal door anderen worden aangeboden (landelijk beleid)."

 • CDA : Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dat gaat ons te ver, er zijn mensen die maar kort in onze stad verblijven, dan is het onnodig een gratis cursus aan te bieden. "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 is voorstander van het subsidiëren van cursussen, maar een eigen bijdrage mag gevraagd worden. Van de cursist mag ook enige vorm van motivatie en eigen verantwoordelijkheid gevraagd worden. Door middel van een eigen bijdrage denkt D66 dit te realiseren."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit zorgt voor oneerlijke concurrentie met de scholen die de inburgeringslessen geven. Wel moet de gemeente zorgen voor een praktijkcomponent inburgering (koppeling school/werk/cultuur/vrijwilligerswerk)."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het leren van de taal bevordert het deelnemen aan het samen-leven in de stad. "

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is geen taak van de gemeente maar GroenLinks is wel voor goede, gratis lessen Nederlands voor vluchtelingen. Verder pleit GroenLinks voor een effectieve aanpak van laaggeletterdheid: er moeten ruime mogelijkheden zijn voor mensen om te leren lezen en schrijven. De gemeente en overheden moeten hun communicatie zo inrichten dat ook laaggeletterden de boodschap kunnen begrijpen. "

 • Partij Veilig Maastricht: Eens
  Toelichting van de partij

  "Integratie is belangrijk. De Nederlandse taal leren is verplicht om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering. Daarom moet je kunnen aantonen dat je een cursus Nederlands volgt en vorderingen maakt. Een uitkering is niet alleen een recht, er zijn ook plichten aan verbonden. (Vrijwillig) werken is de beste manier om te integreren in de samenleving en daarvoor moet je Nederlands kunnen spreken."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De kosten hiervoor zullen door de belastingbetalers moeten worden opgebracht, gratis bestaat niet."

 • Maastrichtse Volkspartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Onderlinge verstaanbaarheid bevordert de integratie en draagt bij aan een goede samenleving. Een gratis cursus Nederlands (vrijwilligers?) draagt hier aan bij."

 • Liberale Partij Maastricht: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We vinden dat een eigen verantwoordelijheid van de burger. "

 • M:OED: Eens
  Toelichting van de partij

  "Integratie moet worden gefaciliteerd. Dit kan in samenwerking met de Universiteit Maastricht die al taalcursussen aanbiedt."

 • 50PLUS: Eens
  Toelichting van de partij

  "Gemeentelijke ouderencoaches helpen ouderen met internet, administratie en alfabetiseringsprogramma's ter bestrijding van de laaggeletterdheid. "

 • Sociaal Actieve Burgerpartij: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Willen wij als stad dat onze inwoners zich verstaanbaar maken in onze Nederlandse taal en wij vinden dit nodig i.h.k.v. de re-integratie dan dienen wij hier ook naar te handelen. Ook voor studenten zouden wij een niet verplichte cursus Maastrichts willen invoeren."

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Iedereen die zich in Nederland vestigt is zelf verantwoordelijk voor het leren van de Nederlandse taal. Dit wordt ook verstaan onder inburgering. De PVV geeft geen belastinggeld uit aan taalcursussen voor statushouders en economische migranten over de rug van ouderen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

13. Gratis fietsenstalling Extra belangrijk

Studenten moeten hun fiets het hele weekend gratis kunnen stallen in de bewaakte stalling bij het station.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Senioren Partij Maastricht: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SPM vindt wel dat ALLE MAASTRICHTENAREN/IEDEREEN (en niet alleen studenten) hun fiets het hele weekend gratis moeten kunnen stallen in de bewaakte stalling bij het station."

 • CDA : Eens
  Toelichting van de partij

  "Iedereen zou gratis moeten kunnen stallen, dat gaat de verrommeling op straat tegen."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als studenten maar 1 dag gratis mogen stallen, zullen ze hun fiets buiten (wild)stallen. Immers dat is gratis. Door ze de kans te geven om gratis te stallen in het weekend, ziet de stad er verzorgder uit qua straatbeeld. Wil iemand langer stallen, kan dat ook, maar dan is het niet meer gratis. Immers er zijn ook kosten verbonden aan de fietsenstalling bij het station."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Studenten gaan in het weekend massaal naar het ouderlijk huis (de stad uit) en laten de fiets buiten de stalling staan. Dit is een studentvriendelijke maatregel die het probleem snel en effectief oplost. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het moet voor iedereen mogelijk om zijn fiets gratis te stallen in het weekend. Hierdoor wordt wildstallen van fietsen voorkomen. De entree van de stad blijft daardoor aantrekkelijk."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks is blij met de bewaakte fietsenstalling. Na de eerste 24 uur kost het stallen 1,25 euro per dag. Dat vinden wij een schappelijke prijs voor het veilig en droog stallen van je fiets. "

 • Partij Veilig Maastricht: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeentelijke fietsenstallingen zijn gratis, dit zou bij het station ook mogelijk moeten zijn."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Anders worden fietsen alsnog buiten de stalling geparkeerd."

 • Maastrichtse Volkspartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Om wildstallen tegen te gaan moet fietsstallen voor iedereen gratis zijn met als bijkomend voordeel minder diefstal en aanverwante zaken."

 • Liberale Partij Maastricht: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Niet alleen studenten maar elke bewoner van de stad. Het is echter niet de bedoeling om de fiets er een week te stallen, dan zal er betaald moeten worden. Het systeem moet zo zijn dat er steeds voldoende ruimte is voor iedereen die een fiets wil stallen. Weesfietsen dienen verwijderd te worden. "

 • M:OED: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het gebruik van de fiets moet worden gefaciliteerd. Het verlicht de druk op het wegennet en is goed voor de eigen gezondheid. Faciliteren van correct stallen werkt beter dan handhaven en gaat overlast tegen."

 • 50PLUS: Eens
  Toelichting van de partij

  "50PLUS vindt dat dit niet alleen voor studenten moet gelden maar voor iedereen."

 • Sociaal Actieve Burgerpartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "De universiteit dient het fietsen van hun studenten te promoten en de extra kosten voor de weekendstalling voor hun leerlingen te vergoeden."

 • PVV: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

14. Tramlijn Extra belangrijk

Er is geen plaats voor een tramlijn door de binnenstad.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Senioren Partij Maastricht: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit is geen discussie meer, maar beleid in uitvoering."

 • CDA : Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA is fel tegenstander van de tram: te duur en onhaalbaar. Geef het geld dat overblijft aan zaken die de burgers aangaan: zorg, veiligheid en leefbare en schone buurten. Het CDA is wel groot voorstander van goede treinverbindingen naar Aken, Luik en Brussel. "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil mensen graag uit de auto halen en het OV in. OV is veel minder milieuvervuilend. De tram is een verbetering van het OV in Maastricht, met name richting Hasselt. Bovendien is al afgesproken dat een eventueel exploitatietekort niet voor rekening is van de stad Maastricht."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SP respecteert de reeds getekende contracten. Eenzijdig opzeggen van de contracten zou de stad nl. te veel geld kosten. Alternatieven of stoppen kan alleen als alle partijen het daarover eens worden. Overschrijding van het budget is voor de SP onacceptabel. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De tramlijn kan veel beter over de spoorbrug naar het station, zodat de tramlijn ook aansluit op alle treinen en bussen vanaf het station. Hiervoor hoeft de binnenstad niet opengebroken te worden. "

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De tramlijn is belangrijk voor onze verbinding met onze buren in België. De tram draagt positief bij aan de leefbaarheid en luchtkwaliteit in de stad en zorgt voor minder drukte van auto's in de stad. De tram past bij een groene en duurzame stad die in 2030 klimaatneutraal wil zijn. "

 • Partij Veilig Maastricht: Eens
  Toelichting van de partij

  "Partij Veilig Maastricht wil geen tram in onze historische binnenstad."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De tram is een milieuvriendelijk vervoersmiddel. De reistijd met het openbaar vervoer naar Hasselt halveert door de tram, waardoor het openbaar vervoer een goed alternatief wordt voor de auto."

 • Maastrichtse Volkspartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Deze tramlijn is verworden tot een rommelproject van ongekende omvang waarvan de twijfelachtige meerwaarde niet in verhouding staat tot de zeer hoge investering."

 • Liberale Partij Maastricht: Eens
  Toelichting van de partij

  "We zijn tegen het prestigeproject van 70 miljoen voor een tramlijn. Een tram is niet meer van deze tijd, en past niet in een kleine compacte binnenstad als Maastricht. Inzetten op elektrische bussen is veel logischer dan de historische binnenstad op te breken en de Bassinbrug te gaan vernieuwen voor een zware tram. Rapporten gaven aan dat het reizigersaantal onder de maat is om een investering van 70 miljoen te rechtvaardigen."

 • M:OED: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is tijd dat de politiek eens een knoop doorhakt. Goede verbindingen met de euregio zijn essentieel voor het ontwikkelen van de kenniseconomie en de uitstraling van Maastricht als echte Europese stad."

 • 50PLUS: Eens
  Toelichting van de partij

  "De historische binnenstad koesteren en verkeer aan de randen van de binnenstad. Minder verkeer in de binnenstad is ook veiliger."

 • Sociaal Actieve Burgerpartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "SAB is voorstander van de tram MITS deze doorgetrokken wordt naar het station, Bonnefantenmuseum, UMC en MAA. Gaat dit niet dan wensen wij niet te investeren in een kermisattractie. "

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit project is niet meer en niet minder dan een honderden miljoenen duur egoproject van een aantal elitaire bestuurders. Het wordt aangelegd voor Jan met de korte achternaam, getuige daarvan de reeds sinds decennia verdwenen Limburgse trams. Er zijn diverse alternatieven zoals de nog steeds ongebruikte spoorlijn Maastricht-Hasselt, echter de investering van de Belgische overheid voor het gereedmaken van deze historische verbinding, laat nog op zich wachten."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

15. Culturele instellingen Extra belangrijk

Maastricht moet minder subsidie geven aan culturele instellingen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Senioren Partij Maastricht: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Maastricht kent een rijkgeschakeerd cultuuraanbod, gedragen door zowel amateurs als professionals (met dank aan het kunstvakonderwijs in onze stad). De SPM is voor uitbreiding van het cultuuraanbod voor jeugdigen en vindt het versterken van de Maastrichtse podia (o.a. Muziekgieterij en Bruis) en een stedelijk/regionaal popbeleid van groot belang. Het is de overtuiging van de SPM dat door vernieuwing de typische Maastrichtse cultuuruitingen, maar ook de amateurkunstbeoefening overeind blijven."

 • CDA : Oneens
  Toelichting van de partij

  "De verdeling van de cultuurgelden moet wel anders. Naast de grote culturele projecten, moet er voldoende aandacht zijn voor volkscultuur, Maastrichtse verenigingen en het Maastrichts cultureel erfgoed. "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil juist meer subsidie geven aan culturele instellingen. Kunst en cultuur is goed voor talentontwikkeling van onze inwoners. Creatieve ideeën kunnen zelfs leiden tot oplossingen voor eenvoudige problemen in onze complexe maatschappij. Kunst en cultuur is goed voor de (vrijetijds)economie."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Subsidies moeten beter verdeeld worden en er dient geïnvesteerd te worden in popmuziek, het festival Bruis, culturele broedplaatsen en mogelijkheden voor beginnend kunstenaars (ateliers/studio's/expositieruimte)."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Culturele instellingen zoals Theater aan het Vrijthof, Kumulus en Centre Céramique zijn belangrijk voor de inwoners van de stad en de (economische) ontwikkeling van de (Eu)regio. Goede en betaalbare culturele voorzieningen zorgen ervoor dat de stad fijn is om in te wonen en dragen bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks investeert 3% extra in het cultuurbudget. Bij een open stad hoort ook een bruisend cultureel aanbod. Kunst verrijkt ons leven en draagt bij aan ontspanning, ontmoeting en zelfontplooiing. We willen meer aandacht voor kunst- en cultuureducatie. GroenLinks vindt het belangrijk dat alle kinderen al jong toegang hebben tot cultuur - onafhankelijk van het inkomen van hun ouders. "

 • Partij Veilig Maastricht: Eens
  Toelichting van de partij

  "In de professionele cultuur is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd. Naast de professionele cultuur is het nu tijd om de gekoesterde amateur- en volkscultuur en de tradities waar Maastricht bekend om staat te ondersteunen."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De financiering van de culturele instellingen maakt al een groot deel uit van de begroting. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden, zeker nu andere kosten, zoals die voor de zorg, blijven stijgen."

 • Maastrichtse Volkspartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Volkscultuur doet verbinden en voorkomt talrijke problemen waarbij ook nog eens de criminaliteit afneemt. Subsidie aan culturele instellingen is dus van levensbelang."

 • Liberale Partij Maastricht: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We vinden dat culturele instellingen en amateurkunst goed ondersteund moeten worden door de gemeente zodat een groot deel van de bevolking, ongeacht het inkomen, kan deelnemen aan cultuur. Er zijn enkele culturele instellingen die bovenmatig worden gesubsidieerd door de gemeente terwijl ze een enorme rijkssubsidie ontvangen. Dit is een enorme scheefgroei die meer correctie behoeft, ook omdat er weinig mensen gebruik van maken. "

 • M:OED: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Maastricht als culturele stad moet zich blijven ontwikkelen om aantrekkelijk te blijven. Hierbij is het van belang dat de subsidies op een andere manier verdeeld worden met aandacht voor de meer alternatieve vormen van cultuur zoals de Muziekgieterij en het Landbouwbelang. De manier waarop subsidies worden toegekend is nu niet transparant."

 • 50PLUS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Maar wel overwegen of herverdeling van de subsidie wenselijk is."

 • Sociaal Actieve Burgerpartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Culturele instellingen die landelijke subsidie krijgen, dienen geen gemeentelijke subsidie meer te krijgen. Ook de verdeling in subsidiegelden dient gewijzigd te worden."

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  "De PVV is van mening dat er te veel geld gaat naar elitaire multiculti kunst en cultuur i.p.v. naar de eigen volkscultuur. De PVV omarmt de Limburgse cultuur en daarmee ook de Maastrichtse."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

16. MECC Extra belangrijk

Maastricht moet geen geld meer steken in beurs- en congrescentrum MECC.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Senioren Partij Maastricht: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het MECC is eigendom van de gemeente Maastricht. Daarnaast draagt het volgens de SPM bij aan het vestigings- en ondernemersklimaat van Maastricht, ook in de toekomst."

 • CDA : Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het MECC is erg belangrijk voor de hele economie van de stad; voor de universiteit, de horeca en de middenstand. Een gezond MECC draagt bij aan een gezonde economie. "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 is voor een beurs- en congrescentrum in Maastricht. Dit is goed voor de directe en indirecte economie. De kwaliteit van het MECC vindt D66 op voldoende niveau na de komende renovatie. Er hoeft niet weer een financiële impuls bij."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het MECC is net voor vele jaren opgeknapt. Wel moet er meer werk gemaakt worden van acquisitie en moet de bereikbaarheid met P&R verbeterd worden. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er wordt al flink geïnvesteerd in het opknappen van het MECC, zodat het weer bij de tijd is. Het bedrijf is financieel gezond, dus er is geen enkele reden om nog meer geld te investeren in het MECC. "

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het MECC is belangrijk voor de economie van de stad en is één van de vele harten die de Maastricht Health Campus rijk is. Het organiseren van congressen zorgt voor werkgelegenheid, ook voor de lagere inkomens. Een modern en aansprekend MECC is daarom van belang voor onze stad. "

 • Partij Veilig Maastricht: Oneens
  Toelichting van de partij

  "MECC is een belangrijke economische motor voor de stad. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het MECC is een economische motor voor onze stad, denk aan TEFAF, Jumping Indoor Maastricht en vele beurzen en congressen. Een aantrekkelijk MECC is daarom belangrijk."

 • Maastrichtse Volkspartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het Mecc is na de laatste renovatie up to date. Het zou geen goede zaak zijn als hier desondanks nog geld naar toe moet. Financiële impulsen zijn dus niet meer nodig."

 • Liberale Partij Maastricht: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Naast toerisme bieden beurzen en evenementen veel werkgelegenheid. Dat is voor ons een reden om te investeren in het MECC. Denk bijv. aan de Tefaf, concerten, artsenbeurzen, maar ook bijv. ruilbeurzen en rommelmarkten, presentaties. Ze zijn belangrijk voor de stad."

 • M:OED: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Om interessant te blijven als kennisstad zijn allerlei evenementen in het MECC van grote waarde. De lokale economie profiteert hiervan."

 • 50PLUS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "50PLUS is voor het behouden en creëren van werkgelegenheid in de regio op alle niveaus en het MECC is een aanjager."

 • Sociaal Actieve Burgerpartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Voor o.a. de hotelbranche en middenstand in Maastricht is het van essentieel belang dat beurzen en congressen in het MECC plaatsvinden."

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het MECC is een commercieel bedrijf en zal als zodanig bestuurd moeten worden. Hier kan voor de PVV alleen gebruik gemaakt worden van revolterende investeringen (leningen) en niet van subsidiëring."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

17. Landbouwbelang Extra belangrijk

Het voormalige kraakpand Landbouwbelang moet een culturele vrijplaats blijven.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Senioren Partij Maastricht: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SPM is van mening dat culturele vrijplaatsen en een uitbreiding van de creatieve industrie vaak broedplaatsen zijn van innovatie die ook een “horzelfunctie” richting het bestaande cultuuraanbod hebben. Hun aanwezigheid is daarom van groot belang."

 • CDA : Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er moeten voldoende culturele vrijplaatsen zijn, maar het Landbouwbelang moet een andere bestemming krijgen. Het ligt op een beeldbepalende plek in de stad, die hoognodig een opfrisbeurt verdient. "

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil minimaal 1 culturele, vrije broedplaats in Maastricht. Maastricht is een stad met mensen met vele talenten en kwaliteiten. Het Landbouwbelang is een uitstekende plaats voor een culturele vrijplaats."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Deze culturele vrijplaats heeft een meerwaarde voor Maastricht. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Initiatieven zoals het Landbouwbelang, Kunstfront en Mandril moeten we koesteren. Dit zijn de plekken waar jongeren, kunstenaars en vele anderen elkaar ontmoeten en de ruimte krijgen om laagdrempelig zelf activiteiten te organiseren. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Landbouwbelang is een vrijplaats en broedplaats in de stad waar ruimte wordt geboden aan culturele, creatieve en ambachtelijke ondernemers. Het is een plek waar innovatie plaatsvindt; waar starters hun plek vinden op zoek naar verdere ontwikkeling en samenwerking. Landbouwbelang draagt zo ook bij aan de culturele ontwikkeling en diversiteit van de stad. Daarom is deze plek ook zo van belang. "

 • Partij Veilig Maastricht: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit is een mooie plek om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Kraken is verboden. Iedere gebruiker van gemeentelijk vastgoed dient hiervoor te betalen, ook culturele gebruikers. De onderhoudskosten zijn nu voor rekening van de gemeenschap."

 • Maastrichtse Volkspartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een gebouw als landbouwbelang is nodig als vrijplaats om de culturele, creatieve, ambachtelijke en innovatieve samenwerking van vooral jongeren te bevorderen."

 • Liberale Partij Maastricht: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit gebied is de gemeente aan het opknappen en bij het Landbouwbelang is een onveilige omgeving ontstaan die aangepakt dient te worden. Het beste is om naar een nieuwe locatie uit te kijken voor de kunstenaars."

 • M:OED: Eens
  Toelichting van de partij

  "Sjiek en Sjoen is niet de enige manier van cultuur in de stad. Landbouwbelang is voor veel mensen een belangrijke ontmoetingsplek en vervult hiermee een belangrijke functie. De gemeente moet dit faciliteren."

 • 50PLUS: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is op dit moment het beste alternatief."

 • Sociaal Actieve Burgerpartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een steenpuist in dit gebied, zo noemen wij het. Er moeten culturele vrijplaatsen in stand worden gehouden, maar niet op deze plaats. "

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het woord vrijplaats zegt genoeg, het gebouw is inmiddels zo verloederd dat het afgebroken kan worden. Kunst moet zichzelf kunnen verkopen, en dan is dit gebouw niet representatief genoeg. Stichting Ateliers Maastricht beheert voldoende ruimte voor artistieke ontplooiing. En voor andere culturele evenementen kan worden uitgeweken naar Ainsi dat is ingericht voor een creatieve multidisciplinaire industrie."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

18. Bijverdienen bijstand Extra belangrijk

Mensen met een bijstandsuitkering moeten meer mogelijkheden krijgen om bij te verdienen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Senioren Partij Maastricht: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SPM staat, nu een basisinkomen niet haalbaar lijkt, een zgn. vertrouwensexperiment voor. Het idee is dat door het afschaffen van diverse plichten in de bijstandsregeling (bijv. sollicitatieplicht, bijverdienregeling) de administratieve lastendruk afneemt en mensen eerder geneigd zijn zich in te zetten voor allerhande maatschappelijk nuttige activiteiten."

 • CDA : Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn mensen die hard werken om rond of net boven het niveau van een bijstandsuitkering te verdienen. Het geven van extra mogelijkheden aan mensen met een bijstandsuitkering om meer dan deze groep te verdienen, vindt het CDA een verkeerd signaal."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 is voorstander van een experiment met het basisinkomen. Hierbij krijgen mensen zonder voorwaarden hun bijstandsuitkering. Dus zonder sollicitatieplicht bijvoorbeeld. En mogen ze hun uitkering behouden zodra ze gaan werken. D66 wil weten welke effecten dit heeft op de samenleving."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er dient een experiment te komen met een regelvrije/regelluwe bijstand, waarbij dit een van de uitgangspunten is. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Werk moet lonen voor iedereen. Meer mogelijkheden voor bijverdienen naast de bijstandsuitkering biedt mensen perspectief op een betere toekomst en motiveert mensen om zelf verantwoordelijkheid te nemen om uit de bijstand te komen."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks vindt dat mensen met een uitkering de ruimte moeten krijgen om te kunnen ondernemen, bijvoorbeeld in een sociale coöperatie, zonder meteen gekort te worden op hun uitkering. GroenLinks wil werken vanuit vertrouwen en mensen uitdagen op creatieve wijze hun talenten te benutten en hun leven vorm te geven. Een experiment met een basisinkomen past in deze visie. "

 • Partij Veilig Maastricht: Eens
  Toelichting van de partij

  "Sociale zekerheid is er voor burgers die niet kunnen werken, niet voor mensen die niet willen werken. Als het bijverdienen leidt tot meer kans op een baan, moet dit mogelijk zijn. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Mensen met een bijstandsuitkering moeten zo vlug mogelijk aan het werk."

 • Maastrichtse Volkspartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een experiment met het basisinkomen inclusief de mogelijkheid van bijverdiensten zou wel eens zalvend kunnen werken voor mensen in o.a. de schuldsanering."

 • Liberale Partij Maastricht: Eens
  Toelichting van de partij

  "Vroeger was er meer werkgelegenheid; de laatste jaren zijn meer dan 5000 banen teniet gedaan en wordt b.v. gediscrimineerd op leeftijd. Daardoor blijven veel mensen in de bijstand. Langdurige bijstand zorgt ervoor dat je in een spiraal van armoede terechtkomt. Om de levenskwaliteit te verhogen vinden wij dat bijverdiend mag worden om alle rekeningen te betalen en te participeren in de maatschappij. Mensen raken geïsoleerd door armoede, en eenzaamheid willen we te allen tijden voorkomen."

 • M:OED: Eens
  Toelichting van de partij

  "Werken moet altijd lonen. Als stad moeten we dit faciliteren. Hier staat een fatsoenlijke vergoeding tegenover. "

 • 50PLUS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "50PLUS wil vrijwilligerswerk stimuleren door bijvoorbeeld langdurig bijstandsgerechtigden vrijwilligerswerk te laten doen bij door de gemeente erkende verenigingen en organisaties. Geen verdringing van reguliere arbeidsplaatsen want dit kan leiden tot oneerlijke concurrentie."

 • Sociaal Actieve Burgerpartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Mensen met een bijstandsuitkering die werk verrichten, dienen bovenop hun uitkering een extra vergoeding te krijgen. Werken dient te lonen en het verschil tussen uitkering en niet werken dient er te zijn."

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De PVV is geen voorstander van een basisinkomen. De bijstand is een sociaal vangnet dat ook alleen tot dat doel dient. De PVV ziet het dan ook alleen als middel om tijdelijk een periode te overbruggen om weer tot betaald werk te komen. Daarnaast is de PVV wel voorstander van een tegenprestatie voor bijstandsgerechtigden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

19. Coffeeshops Extra belangrijk

De politie moet er streng op toezien dat alleen inwoners van Maastricht gebruik maken van de coffeeshops.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Senioren Partij Maastricht: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Vanaf 2013 worden alleen nog INGEZETENEN toegelaten tot coffeeshops en is de overlast als gevolg van drugshandel aanmerkelijk gereduceerd. Het verder beperken van de toegang tot enkel inwoners van onze stad is wettelijk niet mogelijk."

 • CDA : Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA is tegenstander van coffeeshops. Het enkel binnenlaten van inwoners van Maastricht is een stap in de goede richting. Wij steunen elke drempelverhogende maatregel. "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 vindt dat mensen van buiten Nederland ook de coffeeshops mogen betreden. D66 wil softdrugs legaliseren. Dat is vooral vanuit het oogpunt van gezondheidszorg. Minderjarigen mogen (zoals in de wet staat) van D66 nog niet in coffeeshops komen."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit is onnodig als men uitvoering geeft aan het spreidingsbeleid. "

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De PvdA is tegen de wietpas. Het zijn niet de bezoekers van coffeeshops die voor overlast zorgen. Het zijn de straatdealers die voor onveiligheid en overlast zorgen, daar moet de aandacht van de politie naar uitgaan. "

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het ingezetenencriterium moet overboord: het criminaliseert buitenlandse bezoekers en maakt het onnodig moeilijk voor Nederlandse bezoekers om een coffeeshop te bezoeken. Bovendien wordt het meer als stok gebruikt om coffeeshops mee dicht te slaan dan wat anders. GroenLinks vindt dat het spreidingsbeleid weer in beeld moet komen. Daarmee kan overlast ook beperkt worden en worden bezoekers niet onnodig gecriminaliseerd. "

 • Partij Veilig Maastricht: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het huidige gedoogbeleid zorgt voor onduidelijkheid voor burgers en gemeenten. Alle coffeeshops in Nederland dienen zich aan dezelfde regels te houden. Zolang er landelijk geen duidelijkheid is over het coffeeshopbeleid, is Partij Veilig Maastricht tegenstander van het i-criterium."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Door niet-inwoners van onze stad te weren uit coffeeshops is de overlast aanzienlijk afgenomen."

 • Maastrichtse Volkspartij: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Het is een vereiste om in de cannabisketen zowel voordeur als achterdeurbeleid strikt te reguleren, alleen zo kan de drugcriminaliteit effectief aangepakt worden."

 • Liberale Partij Maastricht: Eens
  Toelichting van de partij

  "We hebben het ingezetenen-criterium ingevoerd vanwege de enorme overlast van drugstoerisme. Het ingezetenen-criterium is een eclatant succes en bewijst dat de coffeeshops hoofdzakelijk op buitenlanders draaiden. Bijna geen enkele coffeeshop overleefde het. Nu dient nog verder gehandhaafd te worden op de drugsrunners in de wijken. Zo wordt de overlast flink gereduceerd."

 • M:OED: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het coffeeshopbeleid moet worden gelegaliseerd. Het criminaliseren van buitenlandse coffeeshopbezoekers vergroot de overlast op straat."

 • 50PLUS: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "50PLUS wil softdrugs uit de criminele sfeer halen door nederwietteelt te reguleren. 50PLUS wil geen lokale experimenten, maar invoering in één keer voor geheel Nederland. Er wordt op dit moment regelgeving gemaakt voor de experimenten en hierbij zal 50PLUS zich aansluiten."

 • Sociaal Actieve Burgerpartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het ingezetenen-criterium dient strak nageleefd te worden. Ook bij eventuele experimenten die aanstaande zijn wenst de Sociaal Actieve Burgerpartij vast te houden aan het ingezetenen-criterium."

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De PVV staat voor een harde aanpak van drugsgerelateerde overlast. Hieronder valt ook het handhaven van de regels voor coffeeshops."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

20. Gratis OV ouderen Extra belangrijk

Ouderen met een laag inkomen moeten gratis gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Gemeente en provincie moeten dit betalen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Senioren Partij Maastricht: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De SPM vindt dat indien het mogelijk is om openbaar vervoer gratis aan te bieden, dat niet alleen voor ouderen zou moeten gelden, maar voor iedereen met een laag inkomen. De SPM wil dit graag onderzoeken."

 • CDA : Oneens
  Toelichting van de partij

  "Alle ouderen moeten mobiel kunnen zijn, dat is een basisbehoefte, niet enkel voor ouderen met een laag inkomen. "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 is voor het subsidiëren van OV, maar helemaal gratis maken, gaat D66 te ver. Dit heeft te grote ingrijpende gevolgen voor de begroting van de stad."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit komt de mobiliteit van deze doelgroep ten goede en bestrijdt zo eenzaamheid. Gratis reizen is bovendien aantrekkelijker dan reizen met Vervoer op Maat (want goedkoper). Dit kan uiteindelijk tot een kostenbesparing voor de gemeente leiden. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ouderen met een laag inkomen zijn vaak afhankelijk van het openbaar vervoer. Dus mag hun inkomen geen reden zijn om geen gebruik te maken van het openbaar vervoer. "

 • GroenLinks: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Voor mensen (ouderen) die slecht ter been zijn of een andere beperkingen hebben, heeft Maastricht een goede voorziening via Omnibuzz. Daarnaast kent het OV in Limburg kortingsregelingen voor 65+-ers. "

 • Partij Veilig Maastricht: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Gratis openbaar vervoer bestaat niet. De andere burgers moeten dan hiervoor betalen. Vervoer op maat is al een vorm van goedkoop vervoer voor ouderen die dat nodig hebben. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De kosten hiervoor zullen door de belastingbetalers moeten worden opgebracht, gratis bestaat niet."

 • Maastrichtse Volkspartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Gratis openbaar vervoer voorkomt eenzaamheid en bevordert de sociale contacten van ouderen en alle andere groeperingen met een laag inkomen."

 • Liberale Partij Maastricht: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er wordt genoeg geld over de balk gegooid, daarom zou er ook financiële ruimte moeten zijn voor gratis OV. Er zijn veel voordelen: mensen laten de auto meer staan, wat goed is voor de luchtkwaliteit. De stad slibt minder dicht, er hoeven minder parkeerruimten en parkeerautomaten onderhouden te worden. De busmaatschappij zou niet hoeven investeren in allerlei soorten buskaarten en de administratie hieromtrent. Het voorkomt isolatie van mensen die zich nauwelijks iets kunnen permitteren."

 • M:OED: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Openbaar vervoer moet voor iedereen betaalbaar zijn. Als we Maastricht bereikbaar willen zal ook iedereen hieraan bij moeten dragen. We maken liever geen onderscheid tussen bevolkingsgroepen. Dit werkt polariserend. "

 • 50PLUS: Eens
  Toelichting van de partij

  "50PLUS is voorstander van het bewerkstelligen van een voordeliger openbaar-vervoer-tarief bij gebruik buiten de spits. Geen overlast voor de reguliere gebruiker is wel een voorwaarde. Dit niet beperken tot alleen ouderen."

 • Sociaal Actieve Burgerpartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "SAB is voorstander van het weer in eigen hand nemen van een gemeentelijk vervoersbedrijf en senioren en mensen met een beperking moeten gratis kunnen reizen."

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  "De PVV is er voorstander van ouderen, die onevenredig hard door de diverse kabinetten Rutte gekort en geraakt zijn, tegemoet te komen door voor deze doelgroep kortingen mogelijk te maken op o.a. het openbaar vervoer."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

21. Cameratoezicht Extra belangrijk

In Maastricht moet meer cameratoezicht komen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Senioren Partij Maastricht: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De SPM is van mening dat daar waar nodig, gekozen kan worden (onder voorwaarden) voor inzet van cameratoezicht. De recent gewijzigde regelgeving biedt daar thans voldoende mogelijkheid toe. De SPM vindt echter dat eerst moet worden ingezet op verbetering van de kwaliteit van de camera's die reeds nu worden ingezet."

 • CDA : Eens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA is groot voorstander van meer cameratoezicht, omdat het bijdraagt aan het verbeteren van de veiligheid. "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de veiligheid niet of niet noemenswaardig wordt verbeterd door cameratoezicht. Het geld dat eraan wordt besteed, kan beter ten goede komen aan maatregelen die wel werken. De huidige camera's zijn voor D66 voldoende. Het arsenaal hoeft niet te worden uitgebreid."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit zorgt vooral voor schijnveiligheid. We willen investeren in veiligheid door meer tijd voor wijkagenten, leefbaarheid in buurten, bestrijden van drugshandel en voorkomen van radicalisering. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als cameratoezicht een aantoonbare bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de veiligheid op onveilige plekken in de stad dan moet dit ingezet worden. "

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Uitbreiding is voor GroenLinks niet aan de orde; wij kiezen voor preventie en het respecteren van burgerlijke vrijheden, zoals het recht op privacy. Cameratoezicht wordt alleen toegepast in situaties waarin niets anders helpt en onder strenge voorwaarden. Indien niet langer noodzakelijk, worden camera’s weer verwijderd. "

 • Partij Veilig Maastricht: Eens
  Toelichting van de partij

  "Partij Veilig Maastricht wil maatregelen om de veiligheid van burgers te verhogen. Meer camera's dragen daaraan bij. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Meer en vooral beter cameratoezicht. De opsporing wordt vergemakkelijkt door meer en betere camera's."

 • Maastrichtse Volkspartij: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Komt meer cameratoezicht ten goede aan de veiligheid, nee? De oorzaak aanpakken en strikte handhaving met lik op stuk beleid zal op den duur beter te gaan werken."

 • Liberale Partij Maastricht: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ja, voor de veiligheid en het beter kunnen traceren van de daders."

 • M:OED: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Meer toezicht lost geen problemen op. De politie heeft onvoldoende capaciteit om er iets mee te doen. Deze dure investering kan elders beter gebruikt worden."

 • 50PLUS: Eens
  Toelichting van de partij

  "50PLUS pleit, ter ondersteuning van de handhaving, voor camerabewaking in wijken ter verhoging van het veiligheidsgevoel van burgers."

 • Sociaal Actieve Burgerpartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "In het kader van de veiligheid van onze burgers en vervolging van criminelen mag wat ons betreft dit toezicht zeker uitgebreid worden. Onze burgers moeten zich weer veilig voelen in hun eigen stad."

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  "De PVV staat voor toezicht en handhaving. Cameratoezicht is een van de maatregelen die bij onveiligheid maar ook bijvoorbeeld bij overtredingen zoals afvaldumpingen preventief kunnen werken of zelfs kunnen helpen bij de handhaving en opsporing van de daders."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

22. Inbreiden Extra belangrijk

Er mag alleen nog worden gebouwd binnen de bestaande bebouwde kom.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Senioren Partij Maastricht: Eens
  Toelichting van de partij

  "De grenzen voor de bebouwde kom zijn vastgelegd in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL). De huidige begrenzingen zijn conform het POL. De SPM wenst daaraan vast te houden."

 • CDA : Eens
  Toelichting van de partij

  "Maastricht is compact gebouwd. Binnen deze bebouwde omgeving is het CDA voorstander van het bouwen van ‘groene’ nieuwe gebieden. Als voorbeeld kan de Groene Loper dienen, waar ‘groen’ en nieuwe bebouwing hand in hand gaan."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 is voorstander van een compacte stad in een groene omgeving. D66 vindt het ook belangrijk dat er oog blijft voor de natuur. En Maastrichtenaren die de natuur willen opzoeken, kunnen dat vrij gemakkelijk aan de rand van de stad."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Of een omgeving geschikt is, hangt van de specifieke situatie af. Zowel binnen als buiten de bebouwde kom moet nieuwbouw niet ten koste gaan van de natuur/bestaand groen. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Maastricht ligt in een prachtige groene omgeving. Deze omgeving mag niet opgeofferd worden voor de bouw van woningen, kantoren of bedrijventerreinen. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "We zien Maastricht als een “compacte stad” in een weids landschap, waarbij de woonbuurten niet eindeloos uitwaaieren over de omgeving. Die omgeving moet vooral groen zijn, want ook dat hebben we als stad hard nodig. Binnen de stad bouwen we vooral ook om buurten te verbeteren en te moderniseren. De Groene Loper en Belvédère bieden binnen de stad ruimte voor nieuwe projecten. "

 • Partij Veilig Maastricht: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Als er buiten de bebouwde kom geschikte plekken zijn om te bouwen, moet dit incidenteel mogelijk zijn."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Ieder plan moet op zichzelf worden beoordeeld. Indien er meer vraag is naar gebouwen dan moet de gemeente nieuwbouw niet tegenhouden."

 • Maastrichtse Volkspartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is een vereiste om ieder bouwplan apart te beoordelen met streng toezicht op de regelgeving en evenwicht tussen natuur en landschap."

 • Liberale Partij Maastricht: Eens
  Toelichting van de partij

  "Natuur moet beschermd worden en niet volgebouwd worden."

 • M:OED: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Maastricht moet ambitie tonen om mensen aan te trekken en te behouden. Nieuwe wijken buiten de bebouwde kom horen hierbij."

 • 50PLUS: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn nog genoeg te ontwikkelen terreinen binnen de bebouwde kom die nog ingevuld moeten worden."

 • Sociaal Actieve Burgerpartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het lijkt ons niet verstandig in Maastricht in te breiden, men dient de grens van de bestaande bebouwde kom nu op te rekken. Let wel, dit mag niet ten koste gaan van natuurgebied maar van landbouwgrond."

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Maastricht moet indien nodig kunnen groeien."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

23. Engels Extra belangrijk

Alle voorzieningen en diensten van de gemeente moeten ook in het Engels worden aangeboden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Senioren Partij Maastricht: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De SPM is van mening dat de gemeente goed moet kijken welke voorzieningen en diensten in welke taal moeten worden aangeboden en daar goede keuzes in moet maken."

 • CDA : Eens
  Toelichting van de partij

  "Door het hoge aantal internationale studenten en kenniswerkers, zou dit een heel goed voorstel zijn."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Je kan niet verwachten dat elke nieuwe inwoner/expat meteen de Nederlandse taal kan lezen. Ook deze mensen moeten de weg naar de gemeente snel en makkelijk kunnen vinden. Mensen die de Engelse taal beheersen, kunnen zich prima redden in een stad als Maastricht."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "WAAR NODIG dienen diensten in het Engels te worden aangeboden, maar niet onnodig geld verspillen als er nooit gebruik van wordt gemaakt. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Maastricht is een internationale stad met studenten en kenniswerkers uit heel de wereld, daarnaast wordt Maastricht door vele buitenlandse toeristen bezocht. De informatie van de gemeente moet voor iedereen te begrijpen zijn. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is belangrijk dat alle inwoners van de stad de informatie van de gemeente kunnen begrijpen. Engelstalige informatievoorziening past bij het internationale karakter van de stad. Maar dit betekent óók dat de informatie in gemakkelijk te begrijpen Nederlands moet zijn opgesteld. "

 • Partij Veilig Maastricht: Eens
  Toelichting van de partij

  "Maastricht is een internationale stad. Engelstalige informatie via diverse mediakanalen is nodig. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een groot aantal inwoners van onze stad is de Nederlandse taal niet machtig, maar wel het Engels."

 • Maastrichtse Volkspartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Gezien het internationale karakter van de stad is het belangrijk dat de informatie van de Gemeente Maastricht voor iedereen te begrijpen is."

 • Liberale Partij Maastricht: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Mensen dienen te integreren en de Nederlandse taal te leren. Het zou hoogstens om de belangrijkste zaken moeten gaan waar nieuwkomers in eerste instantie mee te maken krijgen."

 • M:OED: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als internationale stad met de ambitie een serieuze kenniseconomie te ontwikkelen moet Maastricht optimaal bereikbaar zijn voor expats."

 • 50PLUS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit kan worden opgelost door steunpunten bij instanties."

 • Sociaal Actieve Burgerpartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Aangezien wij steeds meer studenten en personeel bij firma's krijgen waar Engels gesproken wordt lijkt mij dit verstandig. Het is ook de taal die het meest begrepen wordt door buitenlandse gasten."

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De voertaal in Nederland is Nederlands, in Maastricht is dat of Nederlands of Maastrichts. Een uitbreiding van de communicatie in het Maastrichts zou de PVV dan ook toejuichen. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

24. Voorzitter buurtnetwerk kiezen Extra belangrijk

De voorzitter van een buurtnetwerk moet door buurtbewoners worden gekozen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Senioren Partij Maastricht: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Buurtnetwerken vervullen een belangrijke rol. Met het oog op een versterking van de democratische betrokkenheid en het geven van verantwoordelijkheid aan buurtbewoners, dienen buurtnetwerken zich verder te ontwikkelen tot verenigingen, waarvan iedere buurtbewoner gratis lid kan worden."

 • CDA : Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "D66 is blij met elk initiatief dat van onderop komt vanuit de maatschappij. Buurtplatforms zijn daar een goed voorbeeld van. De platforms kunnen wezenlijke informatie en standpunten verwoorden richting de politiek en de gemeente. Het is aan de buurtplatforms hoe ze hun bestuur/organisatie opzetten. D66 wil samenwerken met deze organisaties op basis van vertrouwen en eigen kracht."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De voorzitter van een buurtnetwerk onderhoudt wel vele contacten met buurtbewoners. Daarvoor hoeft geen grootse verkiezing georganiseerd te worden."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is belangrijk dat een buurtnetwerk draagvlak heeft onder de bewoners. Een gekozen voorzitter levert daar een bijdrage aan. "

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks vindt dat de buurtnetwerken zichzelf moeten organiseren. Hierbij is een representatieve, diverse samenstelling een belangrijk vereiste maar ze zijn geen onderdeel van de democratische volksvertegenwoordiging. Door hun project-georiënteerde werkwijze zullen niet snel weer de oude instituten ontstaan. De meeste buurtnetwerken zijn een vereniging en dan worden de bestuursleden sowieso gekozen door de leden. "

 • Partij Veilig Maastricht: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een buurtnetwerk spreekt namens een buurt en moet dus draagvlak hebben. Het is aan de buurt om een voorzitter te kiezen."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een buurtnetwerk is de officiële vertegenwoordiging van een buurt. Een democratisch gekozen voorzitter past daarbij."

 • Maastrichtse Volkspartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is normaal dat binnen de democratische beginselen de voorzitter van het buurtnetwerk objectief en transparant door de buurtbewoners wordt gekozen."

 • Liberale Partij Maastricht: Eens
  Toelichting van de partij

  "Voorzitter en alle bestuursleden dienen gekozen te worden om tenminste enige mate van een vertegenwoordigende rol te kunnen vervullen. Ze dienen bovendien de buurtbewoners constant op de hoogte te houden en te raadplegen. Vaak gaat het meer om persoonlijke meningen van een voorzitter dan om de mening van de buurt. "

 • M:OED: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Buurtnetwerken zijn niet altijd zaligmakend. De individu moet altijd haar mening kunnen uiten."

 • 50PLUS: Eens
  Toelichting van de partij

  "50PLUS is voor directe democratie. De voorzitter geeft leiding aan de representatieve buurtvertegenwoordiging en door een verkiezing krijgt hij mandaat."

 • Sociaal Actieve Burgerpartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een buurtnetwerk is een afspiegeling van de bewoners van een wijk/buurt. Om te voorkomen dat deze voorzitters voor een lange tijd mede bepalen hoe het in hun wijk eraan toe gaat pleiten wij voor een verkiezing gelijk met de gemeenteraadsverkiezingen."

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  "De burger moet meer inspraak krijgen, ook middels buurtnetwerken. Echter de kandidaten mogen geen lid zijn van een politieke partij of politiek actief zijn om de onpartijdigheid en objectiviteit van het buurtnetwerk te garanderen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

25. Moskeeën Extra belangrijk

In Maastricht mogen geen nieuwe moskeeën worden gebouwd.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Senioren Partij Maastricht: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De SPM hecht veel waarde aan behoud van de Maastrichtse identiteit. De SPM gelooft ook in verworven vrijheden (zoals de vrijheid van godsdienst) met daarbij behorende rechten en plichten. De SPM gelooft niet in het creëren van belangentegenstellingen tussen mensen of groepen van mensen, maar wel in het slaan van bruggen. De SPM werkt aan een stad waar het goed samen wonen, werken en leven is voor alle inwoners, nu en in de toekomst."

 • CDA : Oneens
  Toelichting van de partij

  "In Nederland heeft iedereen recht op vrijheid van godsdienst, dit staat verankerd in de Grondwet."

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De vrijheid van godsdienst is voor D66 een belangrijk punt in onze grondwet. Moskeeën mogen er komen, mits deze vallen binnen de geldende regels binnen onze gemeente."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een vergunningsaanvraag wordt beoordeeld als hij wordt ingediend. Dit is op dit moment niet aan de orde en ook niet de verwachting. Godsdienstvrijheid moet altijd gerespecteerd worden als grondrecht."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Elke religie is wat de PvdA betreft in Maastricht welkom. "

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In Nederland mag je zelf je eigen godsdienst of levensovertuiging kiezen. Iedereen is vrij te laten zien wat zijn overtuiging is. Dit staat in artikel 6 van onze Grondwet. Daarnaast mogen we niet discrimineren op grond van artikel 1 van de Grondwet. Hoewel op dit moment niemand in Maastricht vraagt om een extra moskee, is daar wat GroenLinks betreft ruimte voor als er zo'n plan zou komen. Net zoals dit geldt voor iedere andere religie of levensovertuiging. "

 • Partij Veilig Maastricht: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Partij Veilig Maastricht ziet liever geen nieuwe moskeeën, maar wettelijk gezien is vrijheid van geloof een grondrecht. Harde aanpak radicalisering. Streng, consequent en rechtvaardig. Verbieden van bijeenkomsten en verenigingen/stichtingen die zich hiermee bezighouden, betrokkenen juridisch vervolgen. Partij Veilig Maastricht is er voorstander van teruggekeerde Syriëgangers op te pakken en te vervolgen om de samenleving te beschermen."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Vrijheid van godsdienst is een groot goed. Iedere geloofsgemeenschap mag een gebedshuis (op eigen kosten) bouwen in Maastricht."

 • Maastrichtse Volkspartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Vrijheid van godsdienst is een groot goed. Door de herhaaldelijke vrijval van dienstdoende gebouwen is de bouw van extra moskeeën echter niet nodig."

 • Liberale Partij Maastricht: Eens
  Toelichting van de partij

  "We hebben voldoende gebedshuizen. "

 • M:OED: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Maastricht moet een open plek zijn. Ook voor ieders religie."

 • 50PLUS: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn nog veel leegstaande gebouwen die een nieuwe bestemming dienen te krijgen."

 • Sociaal Actieve Burgerpartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "SAB vindt dat dit voor alle gebedshuizen geldt, men kan zijn geloof thuis beleiden. Wij willen ook op de scholen geen godsdienstles meer, de ouders thuis zijn hier verantwoordelijk voor."

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  "De PVV wil verder dat de huidige moskeeën en illegale gebedshuizen en -ruimtes worden gesloten. Voor een ideologische stroming die haaks staat op onze waarden en normen is volgens de PVV geen ruimte in Nederland. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

26. Schulden Extra belangrijk

De gemeente moet een proef doen met het overnemen of kwijtschelden van schulden die zo hoog zijn dat mensen er zelf niet meer uit kunnen komen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Senioren Partij Maastricht: Eens
  Toelichting van de partij

  "Armoedebeleid blijft wat de SPM betreft ook in de toekomst hoog op de agenda staan. Daarbij moet vooral worden geïnvesteerd in slimmere en innovatieve oplossingen voor mensen die in de schulden zitten. Lopende experimenten om mensen uit de armoede te halen dienen te worden voortgezet en verder te worden ontwikkeld."

 • CDA : Oneens
  Toelichting van de partij

  "Dit is geen taak voor de gemeente."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "Armoede is een groot probleem in deze stad. D66 wil extra investeren om armoede tegen te gaan. Met name mensen met schulden hebben het 't zwaarst. D66 wil onderzoeken welke effecten het heeft zodra schulden worden kwijtgescholden."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De kosten voor schuldhulpverlening en bewindvoering zijn voor de gemeente heel erg hoog. Een dergelijk experiment is geen liefdadigheid, maar een investering die de gemeente uiteindelijk veel geld bespaart."

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Niemand is er bij gebaat als de schulden zo hoog zijn dat er geen oplossing of perspectief op verbetering meer is. Het overnemen van schulden van jongeren voor een tegenprestatie blijkt te werken en geeft jongeren een kans op een schuldenvrije start."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "Armoede is een structureel verschijnsel in Maastricht. Dat is onacceptabel. GroenLinks staat voor een actief en ruimhartig anti-armoede beleid. Wij vinden dat in de schuldhulpverlening maatwerk toegepast moet worden en stress als eerste aangepakt moet worden. Mensen in armoede moeten toegerust worden om de arbeidsmarkt te betreden, door scholing en opleiding, door eigen talenten te leren zien, door hulp bij sollicitaties en door een eigen buddy bij de Sociale Dienst. "

 • Partij Veilig Maastricht: Eens
  Toelichting van de partij

  "Partij Veilig Maastricht wil hulp voor iedereen die financiële problemen heeft en moeilijk/niet kan rondkomen. Mensen die het niet op eigen kracht lukt in hun inkomen te voorzien, worden ondersteund. Declaratieregelingen vereenvoudigen. Goede voorlichting over de bestaande voorzieningen en ondersteunende maatregelen via diverse (sociale) media. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen schulden. Schuldsanering via de kredietbank is al een van de mogelijkheden."

 • Maastrichtse Volkspartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Armoede en schulden heeft zulke grote vormen aangenomen dat het de morele plicht van iedere gemeente is om hier passende maatregelen tegen te nemen."

 • Liberale Partij Maastricht: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente en de rechtbank hebben er weinig aan gedaan om foute bewindvoerders en schuldsaneerders aan te pakken dan wel uit te sluiten. Hierdoor zijn veel mensen met schulden van de regen in de drup geraakt. De gemeente betaalt miljoenen aan bewindvoerderskosten en saneringskosten ook al deugt het niet. Hoog tijd voor een proef dus."

 • M:OED: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn landelijke regels omtrent schuldhulpsanering. De gemeente heeft een rol in het toegankelijk maken van deze mogelijkheden."

 • 50PLUS: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente speelt meer dan voorheen een actieve rol bij de schuldhulpverlening en stimuleert en ondersteunt initiatieven in dezen. Geen boete op boete in de schuldhulpverlening. Kritisch kijken of deze situatie de betrokkene aan te rekenen is."

 • Sociaal Actieve Burgerpartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Lijkt ons onlogisch mensen die om welke redenen dan ook schulden maken deze kwijt te schelden of over te nemen. Het zou een vrijbrief zijn schulden te maken. Wel zien wij graag een nog betere schuldhulpverlening en een keurmerk voor bewindvoerders. Hier is een wereld in te winnen."

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De kredietbank Limburg is het instrument waarbij mensen met schulden terecht kunnen. Dit is het aangewezen instrument dat moet leiden tot een oplossing. Dat gezegd hebbende is de PVV wel van mening dat er kritisch gekeken kan worden naar de huidige rentetarieven van de kredietbank."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

27. Openingstijden horeca Extra belangrijk

Cafés en restaurants moeten langer open kunnen blijven als ze dat willen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Senioren Partij Maastricht: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De SPM ziet de belangen van (de werkgelegenheid in) de horeca en die van bewoners botsen. De SPM is van mening dat met inwoners, winkeliers en de horeca het gesprek aangegaan dient te worden over een goede balans tussen wonen, werken en recreëren."

 • CDA : Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn goede regels en afspraken met de horeca en binnenstadbewoners. Ook zijn er voldoende plekken in de stad waar je tot in de late uurtjes terecht kan."

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "D66 wil minder regels voor ondernemers. Openingstijden zijn daar een voorbeeld van. Laat de ondernemer zelf bepalen hoe lang hij open wil zijn."

 • SP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Leefbaarheid voor inwoners zoals nachtrust mag niet geschaad worden."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De stad is niet alleen een plek om te winkelen of uitgaan, maar ook een plek om te wonen. Onbeperkte openingstijden dragen niet bij aan een goede balans in de binnenstad en de buurten."

 • GroenLinks: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De binnenstad is nog nooit zo druk geweest. Mensen komen om te winkelen, om uit te gaan, om plezier te maken. De binnenstad is daardoor een belangrijke economische motor voor de gehele stad. Maar de woon- en leeffuncties van de stad komen daardoor onder druk te staan. Het toerisme floreert juist dankzij de authenticiteit van een levende binnenstad. We moeten daarom een goede balans houden tussen commercie, toerisme, wonen en leven. Momenten van rust in de stad vinden wij daarom ook belangrijk. "

 • Partij Veilig Maastricht: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is aan de horeca zelf om te bepalen of ze langer open wil blijven."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De uitstroom uit de binnenstad wordt hierdoor verspreid."

 • Maastrichtse Volkspartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De afweging tussen vrijheid van ondernemen en levensbalans is hier in het geding. Goede regels en afspraken zijn nodig om deze balans niet te verstoren."

 • Liberale Partij Maastricht: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We krijgen veel meldingen binnen van overlastsituaties. De leefbaarheid in de binnenstad moet worden beschermd. Mensen die moeten werken, kinderen die naar school gaan, ouderen hebben recht op voldoende nachtrust. Maar we hebben het idee dat het uitgaansleven in de stad terugloopt door het aantal cafés die omgezet zijn in eetgelegenheden. "

 • M:OED: Eens
  Toelichting van de partij

  "Horeca is belangrijk voor de stad. Om overlast tegen te gaan zijn langere openingstijden een goede oplossing. Zo worden de mensen die naar huis gaan nadat een kroeg sluit meer verspreid en overlast gereduceerd."

 • 50PLUS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een uitzondering wordt gemaakt voor locaties die de directe en nabije omgeving geen overlast bezorgen."

 • Sociaal Actieve Burgerpartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "In het kader van veiligheid in de openbare ruimte is het beter als de bezoekersstroom zich bij het naar huis gaan over een langere tijdsperiode spreidt. Hier ligt ook een verantwoordelijkheid bij het bedrijf om mensen niet laveloos de straat op te sturen."

 • PVV: Eens
  Toelichting van de partij

  "De PVV staat voor vrijheid van ondernemen. De ondernemer moet zelf kunnen bepalen hoe hij of zij zijn onderneming runt, uiteraard binnen de grenzen van de wet."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

28. Natuur- en waterspeeltuinen Extra belangrijk

Er moeten meer natuur- en waterspeeltuinen komen in de Groene Loper en andere nieuwe parken in Maastricht .

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Senioren Partij Maastricht: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • CDA : Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • D66: Eens
  Toelichting van de partij

  "De Groene Loper is de ideale kans om natuur- en waterspeeltuinen en openbare beweeg- & ontmoetingsplekken te creëren. Op dit moment zijn die te weinig aanwezig in Maastricht."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er is grote behoefte aan openbare (water)recreatiemogelijkheden voor gewone Maastrichtenaren. Dit biedt mogelijkheden om met het gezin op een laagdrempelige manier gebruik te maken van de nieuwe buitenruimte, die van ons allemaal is. "

 • PvdA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Parken moeten niet alleen een plek zijn om doorheen te wandelen, maar het moeten ook plekken zijn waar mensen elkaar ontmoeten en kinderen kunnen spelen. Speeltuinen dagen kinderen uit en dragen bij aan een goede ontwikkeling en een gezonde levensstijl."

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks kiest voor meer natuurspeelplaatsen voor kinderen: speelplekken waar een kind met fantasie kan spelen en de natuur kan ontdekken. Meer natuur in de stad is van belang voor de leefbaarheid en luchtkwaliteit. Bij het opnieuw inrichten van buurten krijgt het behoud van bestaand waardevol groen prioriteit. Wij willen een groene stad voor alle Maastrichtenaren. "

 • Partij Veilig Maastricht: Eens
  Toelichting van de partij

  "Partij Veilig Maastricht wil meer groen en stadsparken. Natuur- en waterspeeltuinen zijn hier een onderdeel van."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Particulieren mogen dit prima doen, dit vindt de VVD echter geen taak voor de overheid."

 • Maastrichtse Volkspartij: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Buurtnetwerkers mede betrekken bij de noodzaak en bepaling van eventuele recreatieve voorzieningen en tevens een rol toebedelen in toezicht en onderhoud."

 • Liberale Partij Maastricht: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zeker! Maastricht heeft veel te weinig parken en het weinige groen bouwt de gemeente vol. Daardoor gaat de stad er kwalitatief op achteruit. Ze moet een voorbeeld nemen aan Brussel met haar vele mooie parken. Bloemenperken worden uitgegraven en wordt gras, stadsrotondes worden verhuurd en zien er vreselijk uit. Mooi en veel groen, daar heeft het college geen belang bij terwijl het belangrijk is voor de burger."

 • M:OED: Eens
  Toelichting van de partij

  "Maastricht moet investeren in faciliteiten voor kinderen om de stad voor starters aantrekkelijk te maken. Die kans hebben we nu."

 • 50PLUS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "50PLUS is van mening dat de bestaande voorzieningen beter onderhouden kunnen worden. Dus eerst de energie daarin steken."

 • Sociaal Actieve Burgerpartij: Eens
  Toelichting van de partij

  "Mits het geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid."

 • PVV: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De PVV is van mening dat er voldoende speel- en recreatiemogelijkheden moeten zijn, vooral voor de jeugd in de diverse leeftijdscategorieën. De uitvoering en precieze soorten wil de PVV graag via een enquête aan de burgers en vooral de jeugd zelf overlaten, waarbij de raad enkel de financiële kaders en de beperkingen in handhaving en veiligheid schetst."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

29. Maastricht Aachen Airport Extra belangrijk

Maastricht moet zich verzetten tegen uitbreiding van het aantal vluchten met vrachtvliegtuigen vanaf Maastricht Aachen Airport over de stad.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Senioren Partij Maastricht: Eens
  Toelichting van de partij

  "De SPM is, vanwege mogelijke overlast voor de bewoners van Maastricht, tegenstander van uitbreiding van het aantal vrachtvluchten van en naar Maastricht Aachen Airport. Het luchtverkeer heeft voldoende keuzemogelijkheid om gebruik te maken van andere vliegvelden in de omgeving."

 • CDA : Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het vliegveld is van groot economisch belang voor Maastricht en de regio. "

 • D66: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De luchthaven heeft grote impact op de Maastrichtse economie. D66 vindt wel dat de luchthaven zich aan alle regels dient te houden die er zijn."

 • SP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn grenzen aan de hoeveelheid vluchten die over de stad en aangrenzend Heuvelland wenselijk zijn. Er zijn ook overwegingen ivm de veiligheid."

 • PvdA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Voor de economie in Zuid-Limburg en de Euregio is de luchthaven belangrijk en een groei van het aantal vluchten zal dat versterken. Een uitbreiding van het aantal vluchten zorgt voor banen op allerlei opleidingsniveau’s op het vliegveld zelf en in de transport- en dienstensector. Daarnaast is het vliegveld van cruciaal belang voor het behouden van TEFAF. "

 • GroenLinks: Eens
  Toelichting van de partij

  "GroenLinks vindt dat Limburg geen vliegveld nodig heeft. Binnen 100 kilometer zijn er zeven andere vliegvelden. Ook in Maastricht is er overlast van opstijgende en landende vliegtuigen. Uitbreiding van het aantal vluchten met grote vrachtvliegtuigen leidt tot meer geluidsoverlast en luchtvervuiling voor regio en stad, en zal ten koste gaan van de banen in het toerisme in het heuvelland. De start- en landingsbaan is ideaal om duurzame energie op te wekken. "

 • Partij Veilig Maastricht: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Partij Veilig Maastricht vindt Maastricht Aachen Airport een belangrijke economische motor van de regio. Uitbreiding van het aantal vluchten is goed voor de economische ontwikkeling en werkgelegenheid. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Maastricht Aachen Airport is belangrijk voor de Limburgse economie. Veel mensen zijn afhankelijk van de luchthaven voor hun inkomsten."

 • Maastrichtse Volkspartij: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Ook hier moet er evenwicht zijn tussen het economisch belang en de overlast waarbij bijvoorbeeld de bedrijfstijden in verhouding moeten staan tot de nachtrust."

 • Liberale Partij Maastricht: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Ondertussen heeft Wallonië ingezet op deze vorm van werkgelegenheid terwijl wij de last ervan hebben. We zijn er niet op tegen om een aantal vluchten toe te staan in het kader van de werkgelegenheid maar de leefbaarheid dient wel in acht genomen te worden."

 • M:OED: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Uitbreiding van het vliegveld draagt bij aan de economische groei van de stad. Als internationale stad is een toegankelijk vliegveld van belang."

 • 50PLUS: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Bestaande regionale havens en luchthavens mogen hun activiteiten voortzetten of uitbreiden met inachtneming van de lokale regelgeving. De lokale regelgeving dient wel de randvoorwaarden aan te geven zodat het niet ten koste gaat van de leefbaarheid van de buurt. De overheid is een betrouwbare partner voor alle belanghebbenden."

 • Sociaal Actieve Burgerpartij: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In de nachtelijke uren zou ik niet uitbreiden, maar overdag zien wij geen probleem. Ook de motoren van deze vliegtuigen worden steeds meer geluidarm."

 • PVV: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Maastricht Aachen AirPort is een vitaal onderdeel van de economie en werkgelegenheid van Limburg en daarmee ook van Maastricht. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat